Universitetet er et mangfold

Bildet over viser regnbueflagget vaiende over HiOA under festivalen Oslo Pride. Uken tidligere hang det samme flagget på halv stang, i sorg over massakren på en skeiv klubb i Orlando.

Symboler er viktige. Men dette flagget symboliserte ikke bare HiOAs holdning, det symboliserer alle universiteters århundrer gamle fundament av rasjonalitet, kunnskap, sannhet, innsikt, logikk. Og fra dette fundamentet blir humanisme, solidaritet og mangfold nødvendige slutninger. Tillater man angrep på dette, tillater man angrep på universitetenes kjerne, universitetenes fundament.

I tillegg er det slik at mangfold gir bedre universiteter. I universitetenes mandat ligger det at man skal strebe etter å bli så god som mulig, levere den beste innsikten og mest eminente forskningen. Mangfold er ofte svaret. Mangfold gir ikke bare nye perspektiver og muligheter til å takle forskningsutfordringer fra forskjellige vinkler, men utløser også en mer forsiktig informasjonsbehandling som er fraværende i homogene grupper. Det er noe av grunnen til at vi har så sterk fokus på tverrfaglighet, samarbeid med arbeidslivet, internasjonale konsortier og studentdeltakelse.

Jeg har reflektert en del på hvilket vesen HiOA er og hvilken identitet høyskolen skal ha i universitetslandskapet i Norge og i Europa. Det er ikke et spørsmål det er enkelt å svare på, for HiOA er et vidunderlig, komplisert, kreativt, sjarmerende og litt rotete sirkus med mange, mange fasetter.  HiOA er mangfoldig. Men, a-ha! Det er kanskje det som er den beste karakteristikken av HiOA: Mangfold.

R.E.S.P.E.C.T. (Aretha Franklin)

Mangfold har mange dimensjoner. Kjønn, etnisitet, kultur, nasjonalitet, politikk, religiøs tilhørighet og livssyn, funksjonsevne, alder, seksuell orientering og kjønnsidentitet. Og mangfold er avhengig av en rekke faktorer, inkludert  individuell frihet, rettferdighet, toleranse og inkludering. Dette er verdier vi forplikter oss til.  Mangfold er ikke bare avhengig av disse verdiene, mangfold kan også bidra til å utvikle dem. Mangfold kan bidra til å skape toleranse, forståelse, aksept, frihet fra fordommer, åpenhet, respekt, aktelse, anerkjennelse og inkludering. Mangfold gir oss altså ikke bare viktige dannelsesidealer, mangfold er også en forutsetning for kunnskapsutvikling og bedre forskning.

I HiOAs hovedstrategi er mangfold beskrevet som en av HiOAs tre kjerneverdier.  Og ikke overraskende har HiOA en mangfoldskomite, en spesialrådgiver for mangfold, og en handlingsplan for mangfold (Diversity Action Plan), og mangfold i ulike fasetter har blitt hyppige poster både på HiOA-skolen, i høgskolens Kulturkalender og høgskolens HR-forumsmøter. Høgskolens rektor, Curt Rice, er leder av KIF-komiteen, hvis mandat nylig ble utvidet fra  kjønnsbalanse til «kjønnsbalanse og mangfold».

HiOA er ikke bare svært opptatt av mangfold, den er mangfoldig. HiOA er et storbyuniversitet med en studieprogramsportfolio som appellerer til brede lag og ulike klasser av befolkningen. Den har blitt svært internasjonal med studenter fra 115 ulike nasjonaliteter og høgskolen skiller seg markant ut fra resten av universitetene i Norge med sin gode kjønnsbalanse i akademiske toppstillinger, som figuren under viser. HiOA er mangfoldig, både når det gjelder etnisitet, kultur, nasjonalitet, politikk, religiøs tilhørighet og livssyn, funksjonsevne, alder, seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Vi har ikke altså bare et humanistisk og rasjonelt grunnlag for å fremme mangfold blant våre studenter og ansatte, i studieprogrammene og i forskningsgruppene. Vi gjør det også fordi vi ønsker å være blant de beste. Det er da ikke nok å ha studenter fra mange land og kulturer eller en god kjønnsbalanse i våre toppstillinger. Mangfold bør være en drivkraft for kvalitet i våre forskningsgrupper, i våre studieprogrammer, i vår administrasjon, i vår ledelse.

«HiOA er en storbyinstitusjon og ligger i en region der befolkningssammensetningen er mer variert enn i andre deler av Norge. Mangfoldet gir oss fortrinn til å forstå og høste fordelene av forskjellighet. Vi skal stimulere til likeverd og kreve toleranse på tvers av livssyn, kultur og kjønn.»

– Ny viten, ny praksis, Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus

Kjønn 1

Figur 1: Boblene representerer ulike institusjoner, hvor størrelsen på boblene reflekterer antall studenter (UiO er en større boble enn HiOA fordi UiO har flere studenter enn HiOA) .  Langs den horisontale aksen er institusjonene ordnet etter andel kvinner i professorstillinger, og langs den vertikale aksen er de ordnet etter andel kvinner i førstestillinger. (Kilde: Tilstandsrapporten 2015, tabellene V8.10 og V8.11 [2])

010

Deltakere på HiOAs Pestalozziworkshop om sekualitet og kjønn i skolen.  Foto: Guðrún Ragnarsdóttir

Mer!

Om du vil lære mer om mangfold på HiOA, så ta en titt på

HiOA har både forsknings- og utdanningssaktiviteter på mangfold.  Vi har forskningsgrupper som «Mestring, arbeid og mangfold», “Mangfold i pedagogisk praksis” (MiPP), «Danning og kulturelt mangfold i barnehagen» og Barnehage: Mangfold, oppvekst og inkludering, sentre som «Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring» (NAFU), og HiOAs del av prosjektet «kompetanse for mangfold» er omfattende og inkluderer videreutdanningstilbudet «Flerkulturell pedagogikk». HiOAs Institutt for barnehagelærerutdanning har deltatt i utviklingen av nettstedet genustest.no som fremmer likestilling i barnelitteratur og barnehager.

logo metforisk mysing

Hva er et universitet?   Ofte springer svarene på det spørsmålet ut fra modeller og metaforer som sitter dypt gjemt i våre bevisstheter. Selvfølgelig skal universitetene alle ha høy kvalitet og bestrebe seg på grunnleggende prinsipper for kunnskapsutvikling.  Men de bør også være nytenkende, varierte, og kranglevorne. Noen av modellene eller metaforene våre hjelper oss kanskje ikke i den retningen. Noen gir et begrenset definisjonsrom som vanskeliggjør utvikling, pluralisme og kvalitet og blir da til skade for vår evne til å skape ny kunnskap og møte samfunnets store utfordringer i årene framover.  Jeg har skrevet følgende artikler om metaforer for universitet:

Ellers, følg meg på sosiale medier:

Referanser

[1] “Ny viten, ny praksis, Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus”, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2012.

[2] “Vedlegg, Tilstandsrapport Høyere utdanning 2015”; Kunnskapsdepartementet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen