Kategorier
OsloMet

10 grunner til at HiOA og byer hører tett sammen

Om ett år har Norge et nytt universitet. Jeg vet ikke om det vil hete Oslo Metropolitan University (navnet bestemmer ikke vi). Men jeg vet at det er minst ti gode grunner til at HiOA trykker sin byidentitet tett til brystet.
  1. HiOA er på flere måter svært tett knyttet til byregionen, til samfunnslivet rundt seg, til regionens arbeidsliv og næringsliv. Det er universitetet med Norges største profesjonsutdanninger og den største leverandøren til velferdssamfunnets yrker.  HiOA har omtrent 7.000 studenter i arbeidsplassering og praksis hvert år, nært samarbeid med regionalt arbeidsliv, og sterke miljøer innen samfunnsvitenskapelig byrelatert forskning.
  2. Byregionen er en del av HiOAs identitet.  HiOA er et resultat av sammenslåinger over hundre år av omtrent 30 institusjoner med identiteter sterkt knyttet til Oslo og Akershus.
  3. Byregionens behov og utfordringer er en del av HiOAs oppdrag. Universitets- og høyskoleloven gir universitetene og høyskolene et tydelig og tungt ansvar for å levere kompetanse, kunnskap og løsninger til regionene sine. For HiOA betyr det Osloregionen.
  4. Urban kompetanse er viktig for å bidra til kunnskapsutviklingen om og i hele Oslo og Akershus.  Kunnskap om dynamikken i den gradvise, sterkt sammenkoplete, overgangen fra det rural til det urbane er viktig for at HiOA kan bidra til utviklingen til hele Oslo og Akershus.
  5. Byregionsidentiteten styrker HiOAs nasjonale relevans.  Et tydelig storbyfokus understøtter både et nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt. For å forstå små og store regioners utfordringer og mulighetsrom – nasjonalt og internasjonalt – er kunnskap om urbaniseringsprosesser og fokus på byforskning – urban studies  – av stor betydning.
  6. HiOA har kompetansen: Det nye universitetet har et sterkt faglig utgangspunkt for å bli et ledende forsknings- og utdanningsinstitusjon på byrelaterte temaer, nasjonalt og internasjonalt. Institujonen har en rekke fagmiljler som er sterke på ulike sider av byregionsproblematikk, inkludert Storbyprogrammet og By- og regionforskningsinstituttet NIBR, og har mulighet til å utvikle et unikt byperspektiv som går på tvers av temaer og fag.
  7. Norge trenger et universitet som kan byer.  Kunnskap om by er relevant, ettertraktet og viktig.  Norges har i dag en fragmentert kunnskapsutvikling om urbane områders utvikling og utfordringer.
  8. Byregioner er viktige for Norge. Framtiden tilhører byene. Hver halvtime flytter en person til Osloregionen, hver dag flytter tre millioner mennesker til en by, og innen tretti år vil mer enn 70 prosent av verdens befolkning bo i by. Urbanisering er en av verdens megatrender.
  9. HiOAs lokalisering og kompetanse gir institusjonen en mulighet til å etablere en tydelig profil.  HiOAs størrelse, lokalisering, og sterke kunnskap om samfunn, arbeidsliv, helse, velferd og yrker gir en sterk identitet.
  10. Lokasjonen er HiOAs «urettferdige fordel». HiOA er lokalisert midt i Oslo sentrum, og om noen år i Lillestrøm, som er blant de viktigste vekst- og kommunikasjonsknutepunktene i byregionen.  Den geografiske plasseringen har en del fordeler som få andre institusjoner har. Strategier bør utnytte strategiske fordeler.

HiOA kan styrke sin unike byregionsprofil gjennom et sterkere innslag av urban kunnskap og utfordringer i studieprogrammene kombinert med en styrket forskningsaktivitet på temaer av viktighet for byregioner. HiOA har da mulighet til å etablere en identitet som er urban, arbeidslivsnær, profesjonsrettet, innovativt, anvendt og forskningssterk, og skape en bru mellom Europas gamle og disiplin- og teorirettede universiteter og kontinentets anvendte, profesjonsrettede og urbane høyskoler, et universitet som representerer det beste av begge tradisjoner.

Kategorier
Ukategorisert

HiOA må styrke sin teknologikompetanse

Om ett år får Norge et nytt universitet i Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Det vil være det universitetet i Norge som kan mest om velferdssamfunn, arbeidsliv, profesjoner, yrker og utdanning, og den største leverandøren av kandidater til velferdssamfunnets yrker.  HiOA er velferdssamfunnets universitet, et arbeidslivsuniversitet, et utdanningsuniversitet, et storbyuniversitet – og ikke minst, et teknologiuniversitet. HiOA har allerede i dag et stort teknologifakultet med regionens eneste ingeniørutdanninger, inkludert et sterkt IKT-institutt.

Teknologi er en svært sterk driver for utviklingen av samfunnet; av offentlig sektor, helsesektoren, norsk næringsliv og vår evne til å konkurrere på eksportmarkedet. Da trenger Norge kunnskapsintensive bedrifter med kompetente ansatte som forstår teknologi fra innsiden og ut. Dessverre rapporterer en stor del av europeiske og norske arbeidsgivere at de har problemer med å finne folk med den nødvendige kompetansen.

Hele 57 prosent av bedriftene som svarte på IKT-Norges medlemsundersøkelse i fjor, sier at mangelen på IKT-kompetanse er den største hindringen for videre vekst. Selskapene rapporterer ikke bare at det er vanskelig å finne kandidater, men også at innholdet i utdanningene ikke matcher behovene for kompetanse. Problemene med å sikre tilstrekkelig fremtidig IKT-kompetanse har spesielt store konsekvenser for Osloregionen, som med nesten 100.000 teknologiarbeidsplasser er Norges desidert største teknologiregion. Her har HiOAs teknologifakultet en særlig viktig rolle å spille.

Men det er en annen, og kanskje viktigere, grunn til at dette fagfeltet blir viktig for både HiOA og Norge fremover; teknologi definerer vår samtid. Det er nå nesten 7 milliarder mobilabonnenter i verden og 40 prosent av menneskeheten er på nettet. Kunnskap, produkter og tjenester har blitt tilgjengelig for flere mennesker enn noen gang før i menneskehetens historie. Vi genererer i fellesskap massive datamengder hver dag og hvert minutt gjennom blant annet smartmobiler og såkalte «wearables».

Og vi får stadig smartere systemer. Kombinasjonen av massive datamengder, maskinlæring og resonneringsteknologier gjør at utviklingen ikke lenger bare dreier seg om effektivisering og erstatning av muskel- og rutinearbeid. Nå utfordres kunnskapsarbeidere, men gir samtidig kunnskapsarbeidere mulighet til å gjøre ting man aldri før har kunnet gjøre.

Norge er et av de landene som går raskest inn i denne framtiden. Vi er et av verdens mest digitaliserte samfunn, og vår kostnadsstruktur gjør at teknologi innføres raskere enn i andre land. World Economic Forum har plassert oss i toppsjiktet over verdens mest «digital-kapable» land. I denne posisjonen har vi få andre å lene oss på når vi går inn døren til framtiden. Vi har få andre vi kan ringe når vi møter utfordringene, for vi vil være blant de første som møter dem. For at Norge skal tre inn i denne framtiden på en best mulig måte, må vi kombinere digital kompetanse med annen kompetanse, fra samfunnsfag, sosialfag og pedagogiske fag til helsefag, realfag og øvrige teknologifag.

Derfor kan Norges neste universitet spille en spesielt viktig rolle. HiOAs kombinasjon av fagmiljøer og kompetanser plasserer oss i en unik posisjon til å forstå bredden og dybden av digitalisering, fra detaljene i den pådrivende teknologien til konsekvenser for arbeidsliv, offentlig sektor og samfunnsutviklingen.

Denne utviklingen kan snu opp ned på yrkene og profesjonene vi utdanner til. 20.000 studenter må forberedes på en ukjent fremtid. For eksempel så kan teknologi gjøre sykepleiere bedre til å stille diagnoser enn leger gjennom bruk av teknologiske verktøy – hva skjer da med innholdet i profesjonene? HiOA må ikke bare forstå utviklingen, men også hvordan vi skal utvikle mer relevante studieprogrammer og levere kunnskapsformidling for framtiden.  HiOA skal forstå denne utviklingen.

Det første steget i vår utvikling er at vi styrker vårt teknologifakultet. Denne uken skrev vi under på en samarbeidsavtale med IBM. I styremøtet i mai vil vi diskutere etablering av et forskningssenter i digitalisering i samarbeid med Simula Research Laboratory. Vi arbeider med å utvikle et styrket masterprogram i IKT, og etablere et helt nytt doktorgradsprogram som inkluderer digitalisering som vil fokusere på å utvikle kandidater på toppnivå for næringsliv og offentlig sektor. Etterhvert vil vi etablere strategier for å utnytte denne kompetansen til å styrke digitaliseringsaspektet i alle våre fag og utdanninger.

HiOA blir et universitet neste år – men vi blir en ny type universitet i norsk sammenheng.  Osloregionen vil med det få et sterkt profesjons- og teknologiuniversitet.

Mer

Følg meg på sosiale medier: