Om RECONNECT-prosjektet

Tidsramme

Start: 01/07/2021
Slutt: 30/06/2025

Finansiering

Norges forskningsråd

Eier

Arbeidsforsknings-instituttet AFI


Regulerte yrker: Mobilitet, kvalifisering og arbeidsmarkedsutfall (RECONNECT)

Prosjektet RECONNECT har som mål å utvikle relevant kunnskap som kan understøtte myndighetenes mål om forbedret tilgang til regulerte yrker for mobil arbeidskraft, og å utvikle kunnskap som kan gjøre det enklere for arbeidstakere å få jobb innenfor sitt yrke, og for arbeidsgivere å ta i bruk utenlandsk kompetanse.

Internasjonal mobilitet av arbeidskraft er sentralt for et velfungerende arbeidsmarked. Arbeidsgivere benytter utenlandsk arbeidskraft i ulike yrker og på forskjellige kompetansenivåer. Koblingen av utenlandske arbeidstakere til yrker er i stor grad opp til arbeidsgivere og arbeidstakere. Dette gjelder imidlertid ikke for yrker hvor det kreves en autorisasjon. I disse yrkene har myndighetene også et ord med i laget, ettersom lovverket stiller krav til godkjent formalkompetanse for å kunne tilby sin arbeidskraft eller ansette til disse yrkene. Lovregulerte, eller autoriserte yrker, er høyt på agendaen i EU: arbeidskraftsmobilitet er viktig for sysselsettingen på individuelt plan, men det sikrer også tilgang på kvalifisert arbeidskraft til viktige funksjoner i flere europeiske land. For at arbeidskraften kan flyte fritt, så trenger både arbeidstakere og arbeidsgivere tilgang til effektive og gode ordninger for akkreditering av utdanning. 

RECONNECT er et multimetodisk, flerfaglig prosjekt som undersøker utfordringene som oppstår ved tilgang på lovregulerte yrker for personer med utenlandsk kompetanse. Ny kunnskap som peker på barrierer hos deltakerne, i systemene og i overgangen til arbeid kan sørge for at nye innvandrere blir bedre integrert økonomisk, kulturelt og sosialt.