Enetiltak og rustiltak i barnevernet

Forskningsinstituttet NOVA, Institutt for Sosialfag og Høgskolen i Østfoldgjennomfører nå et prosjekt som skal bidra med mer kunnskap om barn i enetiltak og rustiltak. Prosjektet er finansiert av Bufdir og går fra 2020 til 2023.

Enetiltak innebærer at barn/ungdom plasseres alene sammen med en eller flere miljøarbeidere i egen bolig for en gitt periode. Barn som bor i enetiltak, er under omsorg fra barnevernet og anses å ha så store og komplekse behov at det ikke er tilrådelig at de bor sammen med andre barn/unge på institusjon.

Per i dag foreligger det begrenset kunnskap om hvilke barn og unge som plasseres i enetiltak, og hvem tiltaket er egnet for, hvordan tiltakene er organisert, hvilke tilbud de unge får, og om deres rettsikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt. Studiens mål å fremskaffe slik kunnskap. Studien skal også undersøke hvordan rustiltak for ungdom med rusproblemer fungerer. Prosjektet skal blant annet belyse om dagens praksis er forsvarlig og i tråd med gjeldende regelverk, og vurdere om tiltaket gir ønskede resultater.

Prosjektet er i oppstartsfasen og vil ha varierte data: surveyundersøkelse, feltbesøk og intervjuer, dokumentanalyser, statistikk/registerdata. Det er mest aktuelt med masterprosjekter knyttet til intervjuer med profesjonelle eller dokumentanalyser.

Mulige temaer kan være

  • Utforske erfaringene til ansatte i barnevernet om deres synspunkter og vurderinger av enetiltak/rustiltak og hvordan de opplever rammene for å følge opp ungdommene under og etter opphold (kvalitativ studie)
  • Utforske erfaringene til de som jobber i institusjonene (enetiltak eller rus)
  • Utforske erfaringene til andre samarbeidspartnere, for eksempel Bufetat, leger, lærere og andre som er involvert i oppfølgingen av de unge under institusjonsoppholdet (kvalitativ studie)
  • Det kan også være aktuelt å utforske mer juridiske temaer knyttet til barns rettigheter, for eksempel gjennom dokumentanalyser.

Prosjektet kan være aktuelt for studenter på Sosialt arbeid, Barnevern eller familiebehandling. Nærmere utarbeidelse av problemstilling og avgrensing av masterprosjektet kan gjøres i samarbeid med prosjektet.

Prosjektleder er Tonje Gundersen ved NOVA. Øvrige prosjektmedarbeidere ved OsloMet er Cecilie Elisabeth Basberg Neumann, Merete Havre og Kari Sjøhelle Jevne fra Institutt for sosialfag og Dag Ellingsen fra AFI. I tillegg deltar Ragnhild Fugletveit fra Høgskolen i Østfold.

Mer informasjon om prosjektet:

https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/barn-enetiltak-rustiltak-barnevernet

Hvis det er noe du lurer på kan du kontakte Tonje Gundersen: togun@oslomet.no eller Kari Sjøhelle Jevne: karije@oslomet.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *