Felles innsats for utsatt ungdom

Et tverretatlig samarbeid mellom Bydel Gamle Oslo, politiet, Utdanningsetaten og Velferdsetaten.

Introduksjon

Bydel Gamle Oslo er en levekårsutsatt bydel og mange ungdommer i alderen 12 til 23 år lever i høy risiko for å falle ut av skolen eller ikke fullføre skolen innenfor normert tid. Konsekvensen av det kan være fremtidig arbeidsledighet, uførepensjonering og lavere inntekt (STAMI). Dette er forhold som bidrar til utenforskap.

Mange av ungdommene oppleves som uromomenter på skolen og i ungdomstilbud, og at de bidrar til et dårlig læringsklima for andre elever. Ungdommene er godt kjent av politiet, men har fortsatt hel eller delvis tilknytning til skole. Flere er fra tidlig alder registrert med alvorlige straffbare forhold og/eller straffereaksjoner, noen har tidligere fengselsdommer eller soner fengselsdom for øyeblikket. Politiet har rapportert om både motivert og umotivert vold og overgrep, og i noen tilfeller har situasjonen vært så alvorlig at det kunne gått med liv.

Det er grunn til å tro at alle ungdommene har opplevd store belastninger i sin oppvekst og flere har levd under dårlige levekår med omsorgssvikt og mangel på gode relasjoner. Deres oppvekst kan eksempelvis ha vært preget av barnefattigdom, rus, omsorgspersoner med psykiske lidelser, vold og overgrep eller negativ sosial kontroll. Flere av ungdommene er innenfor barnevernets omsorg eller har vært i kontakt med barnevernet. Med kunnskap om, og forståelse av, hva ungdommene har med seg av opplevelser og erfaringer kan hjelperne møte ungdommene på den måten de har behov for å bli møtt på. Uten god og koordinert innsats, er ungdommene i høy risiko for å fortsette i en marginaliseringsprosess og leve et liv i utenforskap.

Mange av ungdommene har i dag betydelig ressursinnsats rundt seg fra flere tjenester og instanser. Erfaringer fra flere tjenester viser at oppfølgingen er lite koordinert. Å måtte forholde seg til massiv og ukoordinert oppfølging kan være krevende for familier med mange utfordringer og få ressurser. Aktørene benytter mye ressurser totalt, men de finner ikke hverandre, overlapper kanskje hverandre eller jobber ikke mot samme mål. Det er lite formell kunnskapsdeling og systematisk rolleavklaring mellom etater og tjenester. For ungdommene og deres familier kan dette medføre mangel på helhetlige tjenester og fragmentert hjelp i en sårbar situasjon. Konsekvensen er at ungdommene ikke får den hjelpen de trenger og kan «falle mellom flere stoler».

Målgruppen i prosjektet er «ungdom mellom 12 og 23 år fra Bydel Gamle Oslo som oppholder seg i bydelens uteområder, og er i stor risiko for varig utenforskap og kriminalitet.»

Prosjektet skal

 1. utvikle et felles tjenesteløp for målgruppa
 2. utvikle eller ta i bruk eksisterende digitalt samhandlingsverktøy for tjenester og aktører som samarbeid og koordinering enklere

Ønsket effekt

 1. Tjenester som i større grad enn i dag treffer målgruppa
 2. Mer strukturert, koordinert og forpliktende tverrfaglig samarbeid
 3. Bedre informasjonsflyt og kunnskapsdeling til ungdommens beste
 4. Bedre opplevelse av oppfølging for ungdommen
 5. Nedgang i kriminaliteten blant ungdom i alderen 12 – 23 år i Bydel Gamle Oslo
 6. Bedre livssituasjon for enkeltungdom i målgruppa

Forslag til tema, problemstillinger eller hypoteser

 • Hva er målgruppas erfaringer med hjelpeapparatet, politiet, skolene og offentlige tjenester?
 • Hvilke behov har målgruppa, hvilken hjelp mener de selv de har behov for?
 • Samhandling og koordinering av tjenester på feltet. Gjøres det? Hvorfor ikke? Hva må til?

Data

 • Det kan foreligge data fra ulike rapporter om målgruppa, fra politiet, barneverntjenesten, skolene, Oppfølgingstjenesten, NAV osv.
 • Prosjektgruppa vil bidra og tilrettelegge for datainnsamling.
 • Datainnsamling kan innebære både kvalitativ metode ved for eksempel dybdeintervju, fokusgruppeintervju og dokumentanalyse, og kvantitativ metode ved for eksempel analyse av tall fra registre eller spørreundersøkelser.

Aktuelt for

 • Master i sosialt arbeid/barnevern

Antall studenter

 • Maksimum 2 studenter

Hvem er vi

Prosjektet er tverretatlig og er et samarbeid mellom Bydel Gamle Oslo, politiet enhet sentrum, Utdanningsetaten og Velferdsetaten.

Prosjekteiere

NavnVirksomhet
Tore SoldalLeder, Enhet sentrum, Oslo Politidistrikt
Tore Olsen PranBydelsdirektør, Bydel Gamle Oslo
Marte GerhardsenDirektør, Utdanningsetaten
Guri BergoDirektør, Velferdsetaten

Styringsgruppe

NavnVirksomhet
Tore Soldal, lederLeder, Enhet sentrum, Oslo Politidistrikt
John JohansenUtdanningsetaten
Guri BergoVelferdsetaten
Tore Olsen PranBydel Gamle Oslo
Eira Eline Storstein NybøBydel Gamle Oslo

Prosjektgruppe

NavnRolleVirksomhet
Marie Staven LunderengProsjektlederBydel Gamle Oslo
Johannes Benedikt MycklandProsjektressursEnhet sentrum, Oslo Politidistrikt
Ida K. EngenProsjektressursBydel Gamle Oslo
Runa RogneProsjektressursUtdanningsetaten
Pål GravProsjektressursVelferdsetaten

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *