Forslag til prosjekter til mastertorg 2021 fra Frelsesarmeens barne- og familievern

Her kommer forslag til prosjekter vi kunne tenke oss å jobbe videre med innenfor Frelsesarmeens barne- og familievern. Vi har laget forslag til 6 prosjekter/temaer og dette er mere enn hva vi har kapasitet til å ta i mot studenter i forhold til, men er ment som valgmuligheter for de aktuelle masterstudentene. Dersom dere ønsker en prioritert rekkefølge kan vi komme tilbake til det. Vi har et pågående masterprosjekt knyttet til etiske dilemmaer rundt bruk av sosiale medier i institusjon. Det er spennende, og vi er klar for flere prosjekter eventuelt.

PROSJEKT 1

 1. Tittel; TRAUMESENSITIV OMSORG I VÅRE BARNEVERNINSTITUSJONER
 2. Bakgrunn

Frelsesarmeens barne- og familievern har et kunnskapsgrunnlag hvor vi legger til grunn at vi arbeider i tråd med en traumesensitiv tilnærming. Alle ansatte skal ha fått en grunnleggende opplæring i denne tilnærmingen. Vi har etablert en egen ressursgruppe som nå gir denne grunnleggende opplæringen og vi har utarbeidet en del verktøy i tråd med denne tilnærmingen. Vi ønsker å undersøke hvor godt dette perspektivet er implementert i våre barneverninstitusjoner og i våre tiltak.

 1. Problemstilling; Hvilke praktiske implikasjoner får den traumesenstive tilnærmingen i våre institusjoner? Hvordan kommer den traumesensitive tilnærmingen til uttrykk i våre barneverninstitusjoner?
 2. Dataressurser/informanter

En mulig tilgang er intervju eller gruppeintervju med ansatte og ledere i våre barneverninstitusjoner. Det kan også evt benyttes spørreundersøkelser blant ansatte og/eller barn og samarbeidspartnere.

 1. Aktuelt for sosialt arbeid og/eller barnevern.
 2. Hvor mange? Vi tenker 2 er et maksimalt antall
 3. Hvem er vi? Frelsesarmeens barne- og familievern er en virksomhet som har et mangfold av tiltak. Vi driver7 barneverninstitusjoner, 3 fosterhjemstjenester, en korttidsbolig for barnefamilier og en forebyggende enhet.
 4.  http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/barne-_og_familievern/
  En informasjonsbrosjyre om alle våre tiltak i Frelsesarmeens barne- og familievern.

PROSJEKT 2

 1. Tittel; KARTLEGGING AV BARN/UNGDOM I VÅRE TILTAK – barneverninstitusjoner og fosterhjem
 2. Bakgrunn

Frelsesarmeens barne- og familievern driver 7 barneverninstitusjoner og 3 fosterhjemstjenester. Vi er godkjent for plasseringer etter omsorgsparagrafene, §§ 4-4, 6.ledd & 4-12. Vi har et kunnskapsgrunnlag hvor vi legger til grunn at vi blant annet arbeider i tråd med en traumesensitiv

tilnærming og Løsningsfokusert tilnærming. Vi har utviklet en del kartleggingsverktøy i tråd med vårt kunnskapsgrunnlag. Vi tenker det vil være interessant å se på hvordan vi kartlegger barns behov i våre tiltak og hvordan vi benytter denne informasjonen til å hjelpe barna. Det er interessant å se om verktøyene er formålstjenlig og om de sikrer god medvirkning.

 1. Problemstilling; Hvilke metoder har vi for kartlegging av barn/ungdom i våre tiltak? Hvordan bidrar kartleggingsverktøyene til å gi en retning for målrettet arbeid med barn/ungdom i det miljøterapeutiske arbeidet? Hvordan kan kartlegging bidra til bedre miljøterapeutisk endringsarbeid i samarbeid med barna og ungdommene?
 2. Dataressurser/informanter

Analyse av de skriftlige kartleggingsverktøyene og bruken av disse.

Intervju eller gruppeintervju med ansatte og ledere i våre barneverninstitusjoner. Det kan også evt benyttes spørreundersøkelser blant ansatte og/eller barn og samarbeidspartnere.

 1. Aktuelt for sosialt arbeid og/eller barnevern.
 2. Hvor mange? Vi tenker 2 er et maksimalt antall
 3. Hvem er vi? Frelsesarmeens barne- og familievern er en virksomhet som har et mangfold av tiltak. Vi driver7 barneverninstitusjoner, 3 fosterhjemstjenester, en korttidsbolig for barnefamilier og en forebyggende enhet.
 4.  http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/barne-_og_familievern/
  En informasjonsbrosjyre om alle våre tiltak i Frelsesarmeens barne- og familievern.

PROSJEKT 3

 1. Tittel; ROLLEN SOM MILJØTERAPEUT I VÅRE BARNEVERNINSTITUSJONER 
 2. Bakgrunn

Frelsesarmeens barne- og familievern driver 7 barneverninstitusjoner og 3 fosterhjemstjenester. Vi er godkjent for plasseringer etter omsorgsparagrafene, §§ 4-4, 6.ledd & 4-12. Vi har mange ansatte i våre institusjoner og rollen som miljøarbeider/miljøterapeut er en viktig rolle i det miljøterapeutiske arbeidet med barna og ungdommene. Denne rollen krever mye, det er mange arbeidsoppgaver som ligger til rollen og det er store krav til jobbutførelse.

 1. Problemstilling; Hva innebærer rollen som miljøterapeut/miljøarbeider på våre barneverninstitusjoner? Hva er de viktigste oppgavene og hva er innholdet i stillingen? Hvordan opplever miljøarbeidere/miljøterapeuter mestring i jobben? Hva er de viktigste kvalitetene en miljøarbeider/miljøterapeut har?
 2. Dataressurser/informanter

Intervju eller gruppeintervju med ansatte og ledere i våre barneverninstitusjoner. Det kan også evt benyttes spørreundersøkelser blant ansatte og/eller barn og samarbeidspartnere.

 1. Aktuelt for sosialt arbeid og/eller barnevern.
 2. Hvor mange? Vi tenker 2 er et maksimalt antall
 3. Hvem er vi? Frelsesarmeens barne- og familievern er en virksomhet som har et mangfold av tiltak. Vi driver7 barneverninstitusjoner, 3 fosterhjemstjenester, en korttidsbolig for barnefamilier og en forebyggende enhet.
 4.  http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/barne-_og_familievern/
  En informasjonsbrosjyre om alle våre tiltak i Frelsesarmeens barne- og familievern.

PROSJEKT 4

 1. Tittel; FAMILIE OG NETTVERKSARBEID I VÅRE BARNEVERNTILTAK
 2. Bakgrunn

Frelsesarmeens barne- og familievern driver 7 barneverninstitusjoner og 3 fosterhjemstjenester. Vi er godkjent for plasseringer etter omsorgsparagrafene, §§ 4-4, 6.ledd & 4-12. Vi har et kunnskapsgrunnlag hvor vi legger til grunn at vi blant annet arbeider i tråd med en traumesensitiv tilnærming og Løsningsfokusert tilnærming. Vi legger stor vekt på å samarbeide med familie og nettverk da vi tenker det er en forutsetning for gode plasseringer. Vi har utviklet rutiner og verktøy for å involvere familie og nettverk. Det er interessant å belyse hvordan dette arbeidet opp mot familie og nettverk fungerer i praksis, og om det fungerer til barnas beste.   

 1. Problemstilling; Hvilke metoder har vi for samarbeid med familie og nettverk? Hvordan fungerer det praktiske samarbeidet med familie og nettverk og fungerer det til «barnets beste?»

Er det behov for veiledningsmateriale og verktøy for bedre systematikk i dette samarbeidet?

 1. Dataressurser/informanter

Spørreundersøkelser sendt ut til foreldre.

Intervju eller gruppeintervju med ansatte og ledere i våre barneverninstitusjoner. Institusjonsplaner.

 1. Aktuelt for sosialt arbeid og/eller barnevern.
 2. Hvor mange? Vi tenker 2 er et maksimalt antall
 3. Hvem er vi? Frelsesarmeens barne- og familievern er en virksomhet som har et mangfold av tiltak. Vi driver7 barneverninstitusjoner, 3 fosterhjemstjenester, en korttidsbolig for barnefamilier og en forebyggende enhet.
 4.  http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/barne-_og_familievern/
  En informasjonsbrosjyre om alle våre tiltak i Frelsesarmeens barne- og familievern.

PROSJEKT 5

 1. Tittel; TRYGGHET OG SIKKERHET I VÅRE BARNEVERNISTITUSJONER  
 2. Bakgrunn

Frelsesarmeens barne- og familievern driver 7 barneverninstitusjoner og 3 fosterhjemstjenester. Vi er godkjent for plasseringer etter omsorgsparagrafene, §§ 4-4, 6.ledd & 4-12. Vi har et kunnskapsgrunnlag hvor vi legger til grunn at vi blant annet arbeider i tråd med en traumesensitiv tilnærming og Løsningsfokusert tilnærming. Vi har en målgruppe som har med seg mange traumer med mange smerteuttrykk. Ansatte opplever til tider vold og trusler fra barna/ungdommen i våre barnevernsinstitusjoner.    

 1. Problemstilling; Hvilke metoder har vi for å sikre trygghet og sikkerhet, og forebygge vold og trusler?  Hvordan kan egenskaper eller kompetanse hos personalet eller andre faktorer være med på å påvirke trygghet og sikkerhet i våre barneverninstitusjoner? 
 2. Dataressurser/informanter

Spørreundersøkelser og/eller intervju eller gruppeintervju med ansatte og ledere i våre barneverninstitusjoner. Tilsynsrapporter og tvangsprotokoller.

 1. Aktuelt for sosialt arbeid og/eller barnevern.
 2. Hvor mange? Vi tenker 2 er et maksimalt antall
 3. Hvem er vi? Frelsesarmeens barne- og familievern er en virksomhet som har et mangfold av tiltak. Vi driver7 barneverninstitusjoner, 3 fosterhjemstjenester, en korttidsbolig for barnefamilier og en forebyggende enhet.
 4.  http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/barne-_og_familievern/

PROSJEKT 6 

 1. Tittel; METODISK og MÅLRETTET MILJØTERAPEUTISK ENDRINGSARBEID I VÅRE BARNEVERNINSTITUSJONER   
 2. Bakgrunn

Frelsesarmeens barne- og familievern driver 7 barneverninstitusjoner og 3 fosterhjemstjenester. Vi er godkjent for plasseringer etter omsorgsparagrafene, §§ 4-4, 6.ledd & 4-12. Vi har et kunnskapsgrunnlag hvor vi legger til grunn at vi blant annet arbeider i tråd med en traumesensitiv tilnærming og Løsningsfokusert tilnærming. Vi har en målgruppe som har med seg mange traumer og trenger omsorg og behandling ofte i kombinasjon. Vi ønsker å se på hvordan de ansatte har en felles forståelse av metodegrunnlaget og hvordan vi sikrer lik praksis i det miljøterapeutiske arbeidet.  Hvordan kommer det miljøterapeutiske arbeidet med barna og ungdommen til uttrykk i det skriftlige planarbeidet. 

 1. Problemstilling; Hva er de ansattes forståelse av metodegrunnlaget opp mot plan og endringsarbeid? Hvordan arbeider de ansatte målrettet med endringsarbeid?   
 2. Dataressurser/informanter

Spørreundersøkelser og/eller intervju eller gruppeintervju med ansatte og ledere i våre barneverninstitusjoner. Tilsynsrapporter og tvangsprotokoller. Skriftlig dokumentasjon i form av handlingsplaner, rapporter etc.

 1. Aktuelt for sosialt arbeid og/eller barnevern.
 2. Hvor mange? Vi tenker 2 er et maksimalt antall
 3. Hvem er vi? Frelsesarmeens barne- og familievern er en virksomhet som har et mangfold av tiltak. Vi driver7 barneverninstitusjoner, 3 fosterhjemstjenester, en korttidsbolig for barnefamilier og en forebyggende enhet.
 4.  http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/barne-_og_familievern/
  En informasjonsbrosjyre om alle våre tiltak i Frelsesarmeens barne- og familievern.

Begrensninger/forutsetninger/premisser.

Frelsesarmeens barne- og familievern har ikke kapasitet til å si ja til samtlige prosjekt. Vi vil ha kapasitet til å følge opp max 2-3 av de ovenstående forslag til prosjekter.

Vi forbeholder oss retten til å velge det tema/den problemstilling vi tror mest på og som har mest praktisk nytteverdi for vår virksomhet. Vi er også åpne for at det kan være andre temaer/problemstillinger fra studenter som kan være interessante og ha nedslagsfelt i vår virksomhet.

Vi ønsker å legge som premiss at masterprosjektet ender opp i en kort rapport eventuelt veileder med faglige anbefalinger knyttet til det aktuelle tema/problemstilling som blir presentert for Frelsesarmeens barne- og familievern med tanke på å kunne videreføre anbefalinger i praktisk faglig utviklingsarbeid.

Kjærlig hilsen

Sissel Sæther

Faglig leder, opplæring og utvikling

Frelsesarmeens barne- og familievern, administrasjonen

Tlf. 45970881

Email: sissel.saether@frelsesarmeen.no

Vi skal skape en bedre morgendag

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *