EU- prosjektet YOUCOUNT – Du teller! Mer kunnskap om sosial inklusjon av unge i risiko for utenforskap og lokal samskaping av sosial innovasjon og politikk gjennom citizen science (folkeforskning/medborgervitenskap)

Engelsk tittel: YOUCOUNT – Empowering youth and co-creating social innovations and policymaking through youth-focused citizen social science.

Mange unge i alderen 15- 29 år i Europa står i risiko for å havne utenfor deler av samfunnslivet på grunn av fattigdom, arbeidsledighet, diskriminering, migrasjon, funksjonshemming eller fordi man lever i utsatte urbane og rurale områder.

EU- prosjektet- YOUCOUNT skal undersøke hvordan man kan få til økt sosial inklusjon. Nøkkelord er sosial deltakelse, opplevelse av sosial tilhørighet og medborgerskap, og prosjektet vil jobbe med dette ved å inkludere ungdom/unge voksne fra aktuelle lokalsamfunn og studenter ved f.eks. OsloMet som medforskere. I løpet av prosjektperioden ønsker vi å komme frem til sosiale tiltak (sosial innovasjon) og forslag som kan styrke utviklingen av lokalsamfunn og politikkutforming på dette området. En sentral del av prosjektet er å utvikle metoder for inkludering av unge i forskning. Det vil også bli gjennomført en multippel case studie og effektene av citizen science for de unge medforskerne, samfunns- og politikkutvikling vil evalueres. Dette er et EU-prosjekt med partnere fra ni land i Europa med varighet fra februar 2021- 2024.

I prosjektet vil vi samarbeide med ungdom og andre lokale aktører i Gamle Oslo med mål om å trene opp en kjernegruppe av unge som medforskere inn i prosjektet. Plakathuset i Grønlandsleiret vil være en sentral samarbeidspartner. Prosjektet vil etablere et forskningsteam med 10-15 unge som vil bli medforskere. I tillegg ønsker vi to- tre studenter fra OsloMet som del av teamet. Det er ønskelig at en eller to av disse studentene er masterstudenter fra SAM. 

Prosjektet vil være aktuelt for studenter ved sosialt arbeid eller «international sosial welfare and health policy» ved SAM.  Vi ønsker at masterstudenten(e) skal ha en selvstendig tematikk for masteroppgaven, samtidig som oppgaven er knyttet til erfaringer med arbeidet i YOUCOUNT. Dette kan være et tema innenfor prosjektets kjernespørsmål på tvers av landene som sosial inklusjon av unge, sosial og politisk innovasjon, eller problemstillinger tilknyttet tema i det norske caset. Det kan benyttes ulike forskningsmetoder. Masteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk. Studenter med mangfolds-bakgrunn og/eller med tilknytning til Bydel Gamle Oslo oppfordres til å søke, men dette er ikke et krav.

Som deltaker i prosjektet vil man jobbe tett med forskere gjennom hele forskningsprosessen, delta i YOUCOUNT sine prosjektaktiviteter som samlinger, planlegging, datainnsamling, publisering og formidling. Studentene vil få opplæring og veiledning i forskning og anledning til å skrive oppgaver fra prosjektet og muligheter til å delta i et nasjonalt og europeisk nettverk av unge og forskere. Alle utgifter vil bli dekket. I tillegg vil det være mulig å få noe kompensasjon for ekstra arbeid utenfor masteroppgaven. Dette må avtales med den enkelte.  

Søknadsprosedyre

Prosjektskisse på ½-1 side samt CV sendes til prosjektets koordinator Reidun Norvoll nore@oslomet.no og til leder for det norske caset Aina Landsverk Hagen haai@oslomet.no

For aktuelle kandidater vil YOUCOUNT kunne bidra med råd og veiledning i utarbeidelsen av selve prosjektbeskrivelsen. Ta gjerne kontakt på e-post dersom du ønsker mer informasjon om prosjektet eller søknadsprosessen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *