Nova: Ungdom og tillit

Bakgrunn og hensikten med forskningsaktiviteten
Innenfor samfunnsvitenskapene er det en utbredt oppfatning at tillit har stor betydning for at et samfunn skal fungere godt. Tillit betegner litt ulike fenomen og kan både forstås som trekk ved et samfunn, og som en variabel på individnivå. Psykologer som Erik H. Erikson har pekt på at tillit til andre mennesker beror på en grunnleggende beredskap for tillit som blir etablert i oppveksten. Hensikten med prosjektet er å utforske generell tillit og tillit til ulike sentrale samfunnsinstitusjoner blant ungdom. Vi foreslår at studenten utvikler en problemstilling som er egnet til å frembringe ny kunnskap om hvordan ungdoms deltagelse og opplevelser knyttet til sentrale arenaer (som hjem, skole og fritid) i ungdomstiden påvirker tillitsnivået. Prosjektet bør gjøre bruk av data fra Ung i Oslo -undersøkelsen og kvantitative analyser.

Forslag til tema/problemstillinger

En mulighet er å se på betydningen av å delta i organiserte fritidsaktiviteter (som idrett, korps, speider o.l.). Hvordan henger deltagelse i denne typen fritidsaktiviteter sammen med tillitsnivå? Hva betyr boområde, kjønn, sosioøkonomisk status, religiøs tilhørighet, migrasjonsbakgrunn o.l.  for sammenhengen mellom opplevelser/aktiviteter i ungdomstiden og tillit?

Foreliggende data

Masterstudenten(e) vil få tilbud om veiledning fra forskere ved seksjon for ungdomsforskning ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Studenten(e) vil få mulighet til å bruke data fra Ungdata-undersøkelsen i Oslo, en spørreskjemaundersøkelse til elever på ungdomsskolen og videregående i Oslo. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge de mest sentrale områdene i ungdoms liv. Undersøkelsen har mange spørsmål om elevenes sosiale bakgrunn, fritidsaktiviteter, skole, vennskap og foreldre.

Hvor mange studentoppgaver er det aktuelt å knytte til forskningsaktiviteten

1-2

Aktuelle fag

Sosialt arbeid/barnevern. Vi ønsker kontakt med masterstudenter som er interessert i kvantitativ analyse og som ønsker å tilegne seg relevante analyseteknikker.

Kontaktperson

Patrick Lie Andersen

Forsker, Seksjon for ungdomsforskning, NOVA

E-post: Patrick.Andersen@oslomet.no

Tlf. 901 87 372

https://www.oslomet.no/om/ansatt/palian/

Les mer om seksjon for ungdomsforskning ved NOVA her: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper/ungdomsforskning

Les mer om Ung i Oslo og Ungdata her:

https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/ung-i-oslo-2021

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *