WATT (Welfare Access Through Technology): Velferdsteknologi som skal hindre ensomhet og sosial isolasjon

Bakgrunn for prosjekt:
WATT (Welfare Access Through Technology) er en tverrfaglig forskningsgruppe som forsker på velferdsteknologi rettet mot sosialt isolerte mennesker.  Gruppa er forankret ved Institutt for sosialfag på OsloMet, og inkluderer også tilsatte fra SIFO, TKD og LUI, samt representanter fra gründerselskapet No Isolation og Oslo kommune.   WATT har særlig ekspertise på kvalitative metoder (intervju, deltakende observasjon og dokumentanalyse) og forsker for tiden på følgende case: AV1: en robot for langtidssyke barn som må være borte fra skolen. Roboten kan overføre lyd og bilde og er ment å fungere som barnets øyne, ører og stemme i klasserommet.KOMP: en skjerm med bare én knapp, primært utviklet for eldre som ikke mestrer smarttelefoner og nettbrett. Familie og venner sender bilder, meldinger og har videosamtale med KOMP via en app.Digitaliseringen av NAVs tjenester. NAV er i ferd med å digitalisere alle sine tjenester. Man vet at det er sårbare grupper som ikke mestrer den nye digitale plattformen, men de er ikke godt nok identifisert. Hvem er de og hva slags (teknologisk) støtte er de i behov av?   WATT ønsker studenter som interesserer seg for disse casene, men er også interessert i å utvide forskningsområdene til andre velferdsteknologier (f.eks. robotseler) og til andre som opplever sosial isolasjon og ensomhet (f.eks. innvandrere og flyktninger). Vi er åpne for alle ideer og forslag!  
Hensikt med prosjekt:
Gruppas mål er å: -Etablere seg som en ledende gruppe for forskning på velferdsteknologi rettet mot mennesker i sosial isolasjon. -Videreutvikle tverrfaglig kunnskap om dagens velferdsteknologi og belyse viktige momenter som kunnskapstranslasjon, etikk og forholdet mellom menneske og maskin. -Videreutvikle metoder som er egnet til å fange opp teknologierfaringene til barn, unge og eldre mennesker som har nedsatt funksjonsevne og er lite inkludert i samfunnet -Involvere studenter i gruppas arbeid gjennom praksis, bachelor- og masteroppgaver.  
Foreslåtte tema for masteroppgave:
Teknologi i skolenTeknologi I barnehagenTeknologiske hjelpemidler for barn med særskilte behov
Teknologi og eldreTeknologi på sykehjem
Teknologi og etniske minoriteterTeknologi og inkludering
Teknologi og politikkInnovasjonspolitikk
Mer konkrete problemstillinger kan være:   -Sosialtjenestenes rolle for AV1 og KOMP -Kvantitative studier av ensomhet og/eller velferdsteknologi -Klasseromsforskning på AV1 -Dokumentstudier av velferdsteknologi slik den omtales i NOU-er o.l. -AV1 og KOMP i helsevesenet (sykehusskoler, sykehjem, o.l)
Det oppfordres til å finne egne problemstillinger. Søknader ønskes velkommen
Foreliggende data:
Det kan finnes foreliggende data, gitt at forskningsspørsmålet passer
Søknad med CV og kort prosjektbeskrivelse sendes til larsem@oslomet.no,  Erik Børve Rasmussen fossan@oslomet.no eller marit.haldar@oslomet.no
Aktuelt for hvilke studier:
Barnevern, sosialt arbeid, familiebehandling, førskolelærer, grunnskole, helseledelse, sykepleie, teknologi og design
Antall masterstudenter som kan få veiledning:
Maks 8
Veiledning vil foregå individuelt og i grupper
Prosjektgruppe:
Veiledere vil være professor Marit Haldar, postdoktor Erik Børve Rasmussen, Julia Køhler-Olsen eller postdoktor Lars E.F. Johannessen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *