Frelsesarmeen: Seks aktuelle masterprosjekter hos Frelsesarmeens barne- og familievern

Frelsesarmeens barne- og familievern har ikke kapasitet til å si ja til samtlige prosjekt. Vi vil ha kapasitet til å følge opp maks 2-3 av de ovenstående forslag til prosjekter, og vil vurdere ut fra innkomne søknader hvilke dette blir. Se kontaktinfo nederst for mer informasjon.

PROSJEKT 1: Psykisk helse hos barn i barneverninstitusjoner – får barna hjelpen de har behov for?

Frelsesarmeens barne- og familievern driver 7 barneverninstitusjoner og 3 fosterhjemstjenester. Vi er godkjent for plasseringer etter omsorgsparagrafene, §§ 4-4, 6.ledd & 4-12. Vi arbeider etter modellen barnets behov i sentrum, hvor barnets behov er omdreiningspunktet for den omsorgen som gis. Det er viktig å samarbeide med tjenester og samarbeidspartnere rundt barnet, som kan bidra til god helse og utvikling.

Aktuelle problemstilling og forskningsspørsmål:

På hvilke måter sikrer man/ jobber ansatte for å sikre barnet psykisk helsehjelp når de bor på institusjonen?

Hvordan fungerer samarbeidet med psykisk helsevern? Hvordan kan samarbeidet bli bedre og hvordan kan vi sikre best hjelp til riktig tid?

Metode

Intervju eller gruppeintervju med ansatte og ledere i våre barneverninstitusjoner. Det kan også ev. benyttes spørreundersøkelser blant ansatte og/eller barn og samarbeidspartnere. Informanter rekrutteres via våre ansatte.

Antall masterstudenter: 2

Aktuelt for sosialt arbeid/barnevern/ familiebehandling.

PROSJEKT 2: Kartlegging av barn/ungdom i våre tiltak – barneverninstitusjoner og fosterhjem

I vår virksomhet har vi utviklet en del kartleggingsverktøy i tråd med vårt kunnskapsgrunnlag. Vi tenker det vil være interessant å se på hvordan vi kartlegger barns behov i våre tiltak og hvordan vi benytter denne informasjonen til å hjelpe barna. Det er interessant å se om verktøyene er formålstjenlig og om de sikrer god medvirkning.

Aktuell problemstillinger

Hvilke metoder har vi for kartlegging av barn/ungdom i våre tiltak og hvordan bidrar kartleggingsverktøyene til å gi en retning for målrettet arbeid med barn/ungdom i det miljøterapeutiske arbeidet?

Hvordan kan kartlegging bidra til bedre miljøterapeutisk endringsarbeid i samarbeid med barna og ungdommene?

Metode: Intervjue ansatte

Antall masterstudenter: 2

Aktuelt for sosialt arbeid/barnevern/ familiebehandling.

PROSJEKT 3: Familie og nettverksarbeid i våre barneverntiltak

Vi legger stor vekt på å samarbeide med familie og nettverk da vi tenker det er en forutsetning for gode plasseringer. Vi har utviklet rutiner og verktøy for å involvere familie og nettverk. Det er interessant å belyse hvordan dette arbeidet opp mot familie og nettverk fungerer i praksis, og om det fungerer til barnas beste.  

Aktuelle problemstillinger

Hvilke metoder har vi for samarbeid med familie og nettverk, og hvordan fungerer det i praksis? Hvordan kan det praktiske samarbeidet med familie og nettverk sies å fungere til «barnets beste?«

Hvordan kan familierådsmodellen som en metode bidra til godt samarbeid og god involvering fra familien?

Er det behov for veiledningsmateriale og verktøy for bedre systematikk i dette samarbeidet?

Metode: Intervju av ansatte ved institusjonene

Antall masterstudenter: 2

Aktuelt for sosialt arbeid/barnevern/ familiebehandling.

PROSJEKT 4: Akutt behov for et sted å bo, men hvilke andre behov? Familienes utfordringer utover behov for et sted å bo på Grefsen korttidsboliger for barnefamilier

Frelsesarmeens barne- og familievern driver 7 barneverninstitusjoner, 3 fosterhjemstjenester, forebyggende tjenester og en korttidsbolig for barnefamilier på Grefsen i Oslo. Korttidsboligen for barnefamilier på Grefsen i Oslo, har vært et tilbud over flere år for familier som trenger akutt behov for et sted å bo. Dette skal være et bedre alternativ andre tilbud for familier i en akutt, vanskelig livssituasjon. Det er bydelene i Oslo som hovedsakelig henviser familier. Vi ser at familiene har sammensatte problemer og at det ikke bare er bolig alene som er problemet for flertallet. Vi ser også dessverre at familien kommer i denne situasjonen flere ganger. Vi er interessert i å få kartlagt litt mer rundt familiene, hvilke behov de har, hvem er de sentrale hjelperne rundt familiene, hvordan kan eventuelt hjelpen de trenger koordineres bedre og man kan få til gode, langsiktige løsninger som kan bidra til å forebygge at de kommer i en tilsvarende situasjon igjen.

Aktuelle forskningsspørsmål og problemstillinger:

  • Hvilke utfordringer har familiene som bor ved Grefsen korttidsboliger? Hvilke utfordringer utover det å ikke ha noe sted å bo er fremtredende? Hvordan kunne det eventuelt vært arbeidet forebyggende, for at familien ikke hadde kommet i den situasjonen de har kommet i? Hvilken hjelp opplever familiene å ha fått til sine utfordringer?

Metode- dataressurser/informanter

  • Spørreundersøkelser og/eller intervju eller gruppeintervju med ansatte, familier som bor på Grefsen og eller samarbeidspartnere.

Antall masterstudenter: 2

Aktuelt for sosialt arbeid/barnevern/ familiebehandling.

PROSJEKT 5: Rollen som miljøterapeut i våre barnevernsinstitusjoner

Frelsesarmeens barne- og familievern driver 7 barneverninstitusjoner og 3 fosterhjemstjenester. Vi er godkjent for plasseringer etter omsorgsparagrafene, §§ 4-4, 6.ledd & 4-12. Vi har mange ansatte i våre institusjoner og rollen som miljøarbeider/miljøterapeut er en viktig rolle i det miljøterapeutiske arbeidet med barna og ungdommene. Denne rollen krever mye, det er mange arbeidsoppgaver som ligger til rollen og det er store krav til jobbutførelse.

Aktuelle forskningsspørsmål og problemstilling:

Hva innebærer rollen som miljøterapeut/miljøarbeider på våre barneverninstitusjoner? Hva er de viktigste oppgavene og hva er innholdet i stillingen? Hvordan opplever miljøarbeidere/miljøterapeuter mestring i jobben? Hva er de viktigste kvalitetene en miljøarbeider/miljøterapeut har? Hvor viktig er formelle kvalifikasjoner for å være en god miljøterapeut og hvor viktig anses personlig egnethet å være?

Metode: Intervju eller gruppeintervju med ansatte og ledere i våre barneverninstitusjoner. Det kan også ev. benyttes spørreundersøkelser blant ansatte og/eller barn og samarbeidspartnere.

Antall masterstudenter: 2

Aktuelt for sosialt arbeid/barnevern/ familiebehandling.

PROSJEKT 6: Etikk og etiske dilemmaer ansatte står i

Frelsesarmeens barne- og familievern driver 7 barneverninstitusjoner og 3 fosterhjemstjenester. Vi er godkjent for plasseringer etter omsorgsparagrafene, §§ 4-4, 6.ledd & 4-12. Vi har et kunnskapsgrunnlag hvor vi legger til grunn at vi blant annet arbeider i tråd med en traumesensitiv tilnærming og løsningsfokusert tilnærming. Vi ønsker å se på hvordan de ansatte har en forståelse av etiske dilemmaer og hvordan de kan reflektere over disse i sin arbeidshverdag.

Aktuelle problemstillinger: Hvilke etiske dilemmaer står ansatte i? Hvordan håndterer den enkelte ansatte dilemmaer som han/hun står i? Hvilke arenaer finnes for å reflektere over etiske dilemmaer? Hvordan kan etisk refleksjon og modeller gå sammen og gjennomføres i større grad i virksomheten?

 Metode:

Spørreundersøkelser og/eller intervju eller gruppeintervju med ansatte og ledere i våre barneverninstitusjoner.

Antall masterstudenter: 2

Aktuelt for sosialt arbeid/barnevern/ familiebehandling.

NB!

Frelsesarmeens barne- og familievern har ikke kapasitet til å si ja til samtlige prosjekt. Vi vil ha kapasitet til å følge opp maks 2-3 av de ovenstående forslag til prosjekter.

  • Vi forbeholder oss retten til å velge det tema/den problemstilling vi tror mest på og som har mest praktisk nytteverdi for vår virksomhet. Vi er også åpne for at det kan være andre temaer/problemstillinger fra studenter som kan være interessante og ha nedslagsfelt i vår virksomhet.
  • Vi ønsker å legge som premiss at masterprosjektet ender opp i en kort rapport eventuelt veileder med faglige anbefalinger knyttet til det aktuelle tema/problemstilling som blir presentert for Frelsesarmeens barne- og familievern med tanke på å kunne videreføre anbefalinger i praktisk faglig utviklingsarbeid.

Last ned full presentasjon her:

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Sissel.saether@frelsesarmeen.no

bfv@frelsesarmeen.no

www.frelsesarmeen.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *