CEDIC: Digitale familieliv / Digital Family Life

English description below

En av flere overordnede satsninger ved Institutt for sosialfag er området digitalisering av velferdstjenester. Miljøet CEDIC (Research Centre for Digitalisation of Public Services and Citizenship) har i dag mange prosjekter på gang, og flere tema i arbeid. Et av de brede områdene vi jobber med å utvikle problemstillinger på, er digitalisering og familie. Foreløpig er paraplyen av prosjekter på dette feltet ganske stor og dekker mange spørsmål. Så her kan en student bidra med å stake ut kursen for videre forskning på digitale familieliv med en god masteroppgave.

Randi Wærdahl, er professor ved Institutt for sosialfag, med interesse for mellom annet familie og oppvekst, foreldreskap, kjønn, sosial ulikhet, migrasjon og velferd.  Randi er først og fremst interessert i noen som kan utvikle en problemstilling innenfor en forståelse av familie som praksis, for eksempel framsyning (display: Finch 2009) og representasjoner av familier i sosiale medier, digitale foreldrepraksiser og forhandling om foreldreskap online (i blogger, diskusjonsforum e.l.). Andre problemstillinger innenfor nye digitale intimiteter (se f.eks. Jamieson 1998) eller nye familiekonfigurasjoner, overganger og transformasjoner (se f.eks. Widmer 2010) gjennom det digitale, er også aktuelt.

Jeg er også åpen for å diskutere problemstillinger knyttet til pågående diskusjoner om å publisere eller ikke publisere bilder av barn på sosiale medier. 

Studenten må selv samle sammen empiri og søke NSD om bruken av denne, men med god støtte fra veileder. I et slikt prosjekt kan det brukes datamateriale tilgjengelig fra nettet, og vil sammen ha grundige diskusjoner rundt hva som kan brukes som empiri og hvordan studenten får tilgang til foreliggende data på en forskningsmessig forsvarlig måte.

Prosjektet er aktuelt for alle studieretningene: Sosialt arbeid, barnevern, familiebehandling eller ‘international social welfare and health policy’, men problemstillingene vil sannsynligvis være litt ulike gitt den studieretning en har valgt. Det beste ville være om 2-3 studenter var interessert i denne type problemstillinger, slik at de kunne utgjøre en liten forskergruppe sammen, ledet av meg, men med støtte i hverandre.

Her finner du mer om Randi Wærdahl:  https://www.oslomet.no/om/ansatt/randwa/

Og her finner du CEDIC:  https://www.oslomet.no/en/cedic

Kontaktperson: Randi Wærdahl randwa@oslomet.no

——————————-

One of the areas that our department has paid special attention to over the last years, is digitalisation of welfare services. CEDIC is an umbrella for many projects in the field. Now we are trying to strengthen the research portfolio with projects in the area of digitalisation and the family- As this is still a broad area, a student can here have a chance to influence the ways we will narrow down the field for research in our group through a good master thesis. 

My name is Randi Wærdahl, and I am a professor at the department, with an interest in families, parenting, childhood, gender, social inequalities, migration and social welfare among other things. I also have a particular interest in innovative methods.

For this project I am interested in someone who can develop a research question within a framework of understanding family as a practice, e.g. as family display (Janet Finch) representations of family life on social media, digital parenting practices and negotiation of parenting online through parenting fora, blogs etc.  I will also welcome project that draw on theories of new digital intimacies (see e.g. Jamieson 1998) in forming and sustaining families and family relations, from dating and mating, to digital childcare. Last, but not least, projects that explore new family configurations (see e.g. Widmer), transitions and transformations of the family through digital practices, is welcomed. Or, if you have a project cutting across all the above ideas. Your academic fantasy is the limit, so if you can argue that your project relates to digital family life, I will take it into consideration.

There is no collected or limited material present for this project (yet), but lots of it is available online. We will indeed discuss what can be used as data, how to access them in an ethical and researchable way. The students will decide on their own data and apply NSD for the use of them, with support from the supervisor. I supervise on all master specialisations in the Department, including ‘international social welfare and health policy’. Ideally 2-3 students with similar interest could form a research group, supported by me, and with access to recourses such as meetings and lectures on the CEDIC platform. But individual students are welcome, if a group is not possible.

This is me:  https://www.oslomet.no/om/ansatt/randwa/

This is CEDIC:  https://www.oslomet.no/en/cedic

Contact person: Randi Wærdahl randwa@oslomet.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *