Sosionomers psykososiale kartlegging og vurdering innen somatisk behandling (Sunnaas Sykehus)

Om prosjektet

Det sosialfaglige perspektivet er en viktig del av rehabilitering av personer som har vært utsatt for ulykker eller har gjennomgått somatisk sykdom. Det er nylig gjort et arbeid nasjonalt for å lage en kunnskapsbasert retningslinje for hva som bør kartlegges og vurderes av sosionomer i somatisk spesialisthelsetjeneste. Retningslinjen er nylig publisert i Helsebiblioteket og kan sees her.

RKR planlegger et prosjekt med implementering av retningslinjen innen rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst.
I denne sammenheng er det ønskelig å undersøke hva som er status per d.d. i praksisfeltet før vi gjør vår implementering, altså å undersøke hvilke psykososiale forhold som kartlegges og vurderes av sosionomer i rehabiliteringsfeltet i HSØ.

Forslag til tema

Hva slags sosialfaglige kartlegging og vurdering gjøres av sosionomer som arbeider innen rehabiliteringsfeltet i Norge.

Data

Aktuell datatype for dette prosjektet er surveydata, som vil bli gjort.

Spørreskjemaet vil bestå av ranking eller likert-skalaer, og multiple-choice, i tillegg til fritekst-svar (open ended).
Målgruppa for spørreundersøkelsen er kjent, dette blir en selvvalgt/ikke-probabilistisk undersøkelse. Vi antar at n vil blir rundt 30.

Det forventes at studenten deltar i bearbeiding og analyse av svarene fra spørreundersøkelsen.

Avhengig av studentens fremdriftsplan vil det være anledning for studenten til å påvirke hvilke spørsmål som blir stilt i undersøkelsen.

Aktuelt for hvilke studieretninger

Prosjektet er mest aktuelt for Sosialt arbeid, men studenter fra andre studieretninger kan også være aktuelle.

Prosjektet er åpent for inntil 2 studenter.

Hvem er vi?

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) skal bidra til å gjøre gapet mellom forskning og praksis mindre, gjennom blant annet å oppsummere og tilgjengeliggjøre forskning, dele god klinisk praksis, og mest av alt skape møteplasser.

RKR har ansvar for å foreslå, initiere og koordinere metoder og modeller for fagutvikling med fokus på pasientens behov og utvikling gjennom hele rehabiliternigsforløpet. For å få til innovasjon som skal gi pasienten bedre rehabilitering, er det viktig med en systematisk faglig utvikling av rehabiliteringsfaget og læring mellom ulike fagområder.

Les mer om kompetansetjenesten her: https://www.sunnaas.no/RKR

Kontaktperson

Sosionom Siri Tveitan – siri.tveitan@sunnaas.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *