Avatarprosjektet (OsloMet)

Om prosjektet

Avtar for å trene samtaleferdigheter med barn

En grunnleggende utfordring med å hjelpe barn utsatt for omsorgssvikt, vold eller overgrep er snakke med barnet for å få informasjon om hva barnet har opplevd for å kunne bistå barnet med tilpasset hjelp og tiltak. Store feltstudier både nasjonalt og internasjonalt gjennom snart 40 år viser videre at de innlærte ferdighetene faller svært raskt etter endt opplæring hos en rekke yrkesgrupper som snakker med barn, f.eks barnevernansatte, politi og lærere (Lamb et al., 2018).

Dette prosjektet har utviklet et interaktivt treningsverktøy (barne-avatar) for å trene profesjonelle samtaler med barn. Verktøyet er basert på kunnskap innen utviklingspsykologi og kunstig intelligens (KI) og gir profesjonelle (barnevernansatte, politi, lærere, fylkesnemndsledere, barneleger, tannleger, helsesøstre) muligheten til å øve på samtaleferdigheter i samsvar med internasjonal beste praksis og få individuell tilbakemelding på egen prestasjon. Avataren responderer som et ekte barn, og øvingsmiljøet kan være tekstbasert med chatbot, 2D foran pc eller 3D med VR-briller. Treningsverktøyet er forskningsbasert og blir kontinuerlig evaluert og forbedret.  resultater.

I dette tverrfaglige forskningsprosjektet gjennomføres for tiden forskning hvor barnevernansatte og politiansatte, samt barneleger, tannleger og helsesøstre tester læringsverktøyet, mer spesifikt chatbot avataren.

Forslag til problemstilling

Hvordan påvirker deltakelse i et avatar-basert treningsprogram profesjonelles samtaleferdigheter, både i form av økte ferdigheter og bedre forståelse?

Hva er effekten over tid av deltakelse i et avatar-basert treningsprogram på forbedringen av profesjonelle samtaleferdigheter?

På hvilken måte kan «gjenoppfriskningsøkter» med avatar-basert trening påvirke muligheten for å opprettholde og forbedre økte ferdigheter innen samtalekommunikasjon blant profesjonelle?

Datainnsamling / metode

Det foreligger data fra studier som for tiden gjennomføres med barnevernansatte som gjennomfører trening av samtaleferdigheter med avataren. En stor gruppe n= 55-60 barnevernansatte gjennomfører også treningen gjennom 1 år slik at man kan kartlegge effekter over tid.

I tillegg skal politiansatte (n= 100- 120) i Canada gjennomføre trening med chatbot avatar gjennom 2024.

Metoden vil i hovedsak være kvantitativ. Studenten(e) vil kunne analysere og se på de dataene som prosjektet har samlet/ for tiden samler inn.  Det vil være behov for å bruke enkle statistiske analyser for å analysere dataene.

Aktuelt for

Fortrinnsvis barnevern og sosialt arbeid.

Prosjektet er åpent for inntil 2 studenter

Om oss

Link til prosjektet: Neste Generasjon Avatar for Informasjon Innhentende intervjuer (ARGI) – OsloMet

Kontaktperson

Søknad og spørsmål sendes til Gunn Astrid Baugerud: gunnba@oslomet.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *