Avatarprosjektet (OsloMet)

Om prosjektet

Avtar for å trene samtaleferdigheter med barn

En grunnleggende utfordring med å hjelpe barn utsatt for omsorgssvikt, vold eller overgrep er snakke med barnet for å få informasjon om hva barnet har opplevd for å kunne bistå barnet med tilpasset hjelp og tiltak. Store feltstudier både nasjonalt og internasjonalt gjennom snart 40 år viser videre at de innlærte ferdighetene faller svært raskt etter endt opplæring hos en rekke yrkesgrupper som snakker med barn, f.eks barnevernansatte, politi og lærere (Lamb et al., 2018).

Dette prosjektet har utviklet et interaktivt treningsverktøy (barne-avatar) for å trene profesjonelle samtaler med barn. Verktøyet er basert på kunnskap innen utviklingspsykologi og kunstig intelligens (KI) og gir profesjonelle (barnevernansatte, politi, lærere, fylkesnemndsledere, barneleger, tannleger, helsesøstre) muligheten til å øve på samtaleferdigheter i samsvar med internasjonal beste praksis og få individuell tilbakemelding på egen prestasjon. Avataren responderer som et ekte barn, og øvingsmiljøet kan være tekstbasert med chatbot, 2D foran pc eller 3D med VR-briller. Treningsverktøyet er forskningsbasert og blir kontinuerlig evaluert og forbedret.  resultater.

I dette tverrfaglige forskningsprosjektet gjennomføres for tiden forskning hvor barnevernansatte og politiansatte, samt barneleger, tannleger og helsesøstre tester læringsverktøyet, mer spesifikt chatbot avataren.

Forslag til problemstilling

Hvordan påvirker deltakelse i et avatar-basert treningsprogram profesjonelles samtaleferdigheter, både i form av økte ferdigheter og bedre forståelse?

Hva er effekten over tid av deltakelse i et avatar-basert treningsprogram på forbedringen av profesjonelle samtaleferdigheter?

På hvilken måte kan «gjenoppfriskningsøkter» med avatar-basert trening påvirke muligheten for å opprettholde og forbedre økte ferdigheter innen samtalekommunikasjon blant profesjonelle?

Datainnsamling / metode

Det foreligger data fra studier som for tiden gjennomføres med barnevernansatte som gjennomfører trening av samtaleferdigheter med avataren. En stor gruppe n= 55-60 barnevernansatte gjennomfører også treningen gjennom 1 år slik at man kan kartlegge effekter over tid.

I tillegg skal politiansatte (n= 100- 120) i Canada gjennomføre trening med chatbot avatar gjennom 2024.

Metoden vil i hovedsak være kvantitativ. Studenten(e) vil kunne analysere og se på de dataene som prosjektet har samlet/ for tiden samler inn.  Det vil være behov for å bruke enkle statistiske analyser for å analysere dataene.

Aktuelt for

Fortrinnsvis barnevern og sosialt arbeid.

Prosjektet er åpent for inntil 2 studenter

Om oss

Link til prosjektet: Neste Generasjon Avatar for Informasjon Innhentende intervjuer (ARGI) – OsloMet

Kontaktperson

Søknad og spørsmål sendes til Gunn Astrid Baugerud: gunnba@oslomet.no

Knowledge 4 Change (Uganda/Zanzibar)

BACKGROUND

Knowledge for Change (K4C) is a registered charity and NGO in the UK, Uganda, . For over 10 years, we have run international development and global health research projects aiming to improve health and education systems in Uganda.

We have previously hosted 9 OsloMet MA students in Uganda and now 3 in Zanzibar, and all of their research has supported the evaluation of our active projects and informed our strategy for future interventions. Some of their research areas have included: the application of inclusive education policies for children with disabilities; empowering parents of children with disabilities; provision of respectful care for women during childbirth; the lives, experiences and challenges of orphans; corporal punishment in parenting; the role of labour pain in Ugandan culture; and challenges of living with limb loss in Uganda.

PREVIOUS RESEARCH PRIORITIES (UGANDA)

1) Examining the roles of visitors/‘attendants’ for hospital patients in Uganda

Levels of hospital acquired infections (including Covid-19) are very high in Uganda which increases numbers of illnesses and deaths. We expect one of the main causes to be the high numbers of visitors that each patient receives; most have between 1 and 5 ‘attendants’ who stay with them whilst they are in hospital and perform tasks such as bathing them, preparing food, collecting medicines and providing emotional support.

We want to know more about who these attendants are and what roles they play for patients. This will enable us to design effective interventions to ‘manage’ their behaviour and thereby reduce rates of hospital acquired infections.

2) Improving access to HPV vaccination for 12-year-old girls living in ‘hard to reach’ communities in Uganda.

Cervical cancer is the most common cause of cancer related deaths for women in Uganda. The main cause of cervical cancer is the Human Papillomavirus (HPV) which is a sexually transmitted virus. Vaccines have been developed to prevent women contracting HPV and the Ugandan government has recently launched a free vaccination programme for 12-year-old girls.

Currently, this programme targets girls via schools, however data suggests that many girls from ‘hard to reach’ communities are being completely missed or are not receiving their 2nd dose of vaccine. This group includes girls who do not regularly attend school, or whose parents are not educated and may not see the benefit of their child being vaccinated and therefore not give permission (due to common misinformation and fake news).

Researching this topic will help us design interventions to improve girls’ access to HPV vaccinations and thereby reduce cases of cervical cancer amongst these vulnerable populations.

3) Assessing the needs and priorities for preventative men’s health interventions in Uganda.

The vast majority of K4C (and other NGOs) activities focus on improving women and children’s health and education, in line with the UN’s Sustainable Development Goals and priority groups. However, we are concerned about the non-positive (possibly detrimental) impact that this has on men’s health in low-and middle-income countries.

We are interested in assessing the health needs and priorities of neglected vulnerable male populations in order to improve health outcomes for these groups. Some neglected areas of health that we have initially identified are testicular and prostate cancers. Further research will support our planning of future interventions.

4) Assessing the impact of the Covid-19 pandemic on children’s education

Across the world, children’s education has suffered as a result of the Covid-19 pandemic. In Uganda, levels of pupil attendance have hit record lows, impacted directly by government restrictions and parent’s fears of virus transmission, but also indirectly as a result of reduced parental incomes and their ability to afford transport and/or essential scholastic materials. Prior to the pandemic, K4C had made strong progress in increasing school attendance for children with disabilities at Canon Apollo Primary School, however we are worried this may be reversed as a result of the Covid-19 pandemic.

Research into this area will support 2 key areas of activity. Firstly, it will help to highlight priority areas of the curricula for teachers to focus on once schools return. Secondly, it will inform K4C interventions and initiatives to maximise school attendance, particularly for those children with physical and mental disabilities.

SUPERVISION

All OsloMet MA students are co-supervised by Professor Louise Ackers (University of Salford, UK) and receive pastoral and academic support from K4C’s experienced research, project management and clinical staff in Uganda. After their period of fieldwork, students have the option of travelling back to Norway via the UK, where they may be asked to present their research to staff and stakeholders at K4C and Salford University.

COSTS AND FUNDING – 2022 estimate

Students are responsible for making their own flight, travel and subsistence arrangements in both Uganda (and the UK if applicable), ensuring they are covered by an appropriate insurance policy for the duration of their placement. K4C will assist students wherever possible in making these arrangements and will provide free airport transfers in Uganda.

K4C accommodation is provided at GBP200 (NOK2.340). There is an additional tuition fee of GBP1,225 (NOK14.280) to cover a 3-month fieldwork period in Uganda. Eligible students can apply to for Lånekassen support to cover these costs.

VOLUNTEER WORK

K4C facilitates students who want to undertake voluntary work during their fieldwork period in Uganda. This can be beneficial for local communities and also supports ethnographic research and gaining a rich understanding of culture and context. We have close links with various partners working in each of the research fields including schools, health facilities and community based organisations.

Contact person

For questions and application, please contact James Ackers-Johnson – email: j.ackers@salford.ac.uk

Seks prosjekter i Frelsesarmeens barne- og familievern (Frelsesarmeen)  

Generelt om prosjektene

Frelsesarmeen ønsker å legge som premiss at masterprosjektet ender opp i en kort rapport, eventuelt veileder, med faglige anbefalinger knyttet til det aktuelle tema/problemstilling som blir presentert for Frelsesarmeens barne- og familievern, med tanke på å kunne videreføre anbefalinger i praktisk faglig utviklingsarbeid.

Frelsesarmeens barne- og familievern har ikke kapasitet til å si ja til samtlige prosjekt.

Vi forbeholder oss retten til å velge det tema/den problemstilling vi tror mest på og som har mest praktisk nytteverdi for vår virksomhet. Vi er også åpne for at det kan være andre temaer/problemstillinger fra studenter som kan være interessante og ha nedslagsfelt i vår virksomhet.

For spørsmål: kontakt Sissel Sæther – Faglig leder, opplæring og utvikling – sissel.saether@frelsesarmeen.no

Prosjekt 1: Utøvelsen av omsorgsansvaret i Frelsesarmeens barnevernsinstitusjoner

Om prosjektet

Frelsesarmeens barne- og familievern driver 16 institusjonsavdelinger i enhet øst, sør, vest og midt, samt forsterket fosterhjem og forebyggende tjenester. Vi er godkjent for plasseringer etter omsorgsparagrafene. Vi har et kunnskapsgrunnlag hvor vi legger til grunn at vi blant annet arbeider i tråd med en traumesensitiv tilnærming. Vi har en målgruppe som har med seg mange traumer, har sterke uttrykk og trenger omsorg og behandling, ofte i kombinasjon. Vi ønsker å se på ansattes forståelse av omsorgsansvaret og hvordan avdelingen gir barna omsorg og utviklingsstøtte innenfor de juridiske rammene i lovverket.

Forslag til problemstilling

Hvordan utøves omsorgsansvaret? Hvordan sikrer man at ansatte utøver omsorgsansvaret mest mulig likt? Hvilken forståelse har ansatte av grensesnittet for omsorgsansvaret?

Datainnsamling / informanter

Spørreundersøkelser og/eller intervju eller gruppeintervju med ansatte og ledere i våre barneverninstitusjoner. Tilsynsrapporter og tvangsprotokoller. Skriftlig dokumentasjon i form av handlingsplaner, rapporter etc.

Aktuelt for

Studenter ved Sosialt arbeid, Barnevern

Maks. 2 studenter

Om oss

Frelsesarmeens barne- og familievern er en virksomhet som har et mangfold av tiltak.  http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/barne-_og_familievern/

Kontaktperson

Sissel Sæther – Faglig leder, opplæring og utvikling – sissel.saether@frelsesarmeen.no

Prosjekt 2: Trygghet og sikkerhet i våre barnevernsinstitusjoner

Om prosjektet

Frelsesarmeens barne- og familievern driver 16 institusjonsavdelinger i enhet øst, sør, vest og midt, samt forsterket fosterhjem og forebyggende tjenester. Vi er godkjent for plasseringer etter omsorgsparagrafene.

Vi har et kunnskapsgrunnlag hvor vi legger til grunn at vi blant annet arbeider i tråd med en traumesensitiv tilnærming. Vi har en målgruppe som har med seg mange traumer, har sterke uttrykk og trenger omsorg og behandling, ofte i kombinasjon.

Forslag til problemstilling

Hvordan jobber avdelingen med trygghet og sikkerhet for barn og ansatte? Hvordan har opplæringstiltak for ansatte i trygghet og sikkerhet fungert? Hvordan jobber man forebyggende for å sikre at barn og ansatte ikke blir utsatt for vold og trusler

Datainnsamling / informanter

Analyse av de skriftlige kartleggingsverktøyene og bruken av disse.

Intervju eller gruppeintervju med ansatte og ledere i våre barneverninstitusjoner. Det kan også evt benyttes spørreundersøkelser blant ansatte og/eller barn og samarbeidspartnere.

Aktuelt for

Studenter ved Sosialt arbeid, Barnevern

Maks. 2 studenter

Om oss

Frelsesarmeens barne- og familievern er en virksomhet som har et mangfold av tiltak.  http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/barne-_og_familievern/

Kontaktperson

Sissel Sæther – Faglig leder, opplæring og utvikling – sissel.saether@frelsesarmeen.no

Prosjekt 3: Rollen som miljøterapaut

Om prosjektet

Frelsesarmeens barne- og familievern driver 16 institusjonsavdelinger i enhet øst, sør, vest og midt, samt forsterket fosterhjem og forebyggende tjenester. Vi er godkjent for plasseringer etter omsorgsparagrafene. Vi har et kunnskapsgrunnlag hvor vi legger til grunn at vi blant annet arbeider i tråd med en traumesensitiv tilnærming. Vi har en målgruppe som har med seg mange traumer, har sterke uttrykk og trenger omsorg og behandling, ofte i kombinasjon. Vi ønsker å se på ansattes forståelse av omsorgsansvaret og hvordan avdelingen gir barna omsorg og utviklingsstøtte innenfor de juridiske rammene i lovverket.

Forslag til problemstilling

Hva innebærer rollen som miljøterapeut/miljøarbeider på våre barneverninstitusjoner? Hvordan opplever miljøarbeidere/miljøterapeuter mestring i jobben? Hva er de viktigste kvalitetene en miljøarbeider/miljøterapeut har? Hva er viktig å vektlegge i rekrutteringen av miljøterapeuter på en barneverninstitusjon?

Datainnsamling / informanter

Intervju eller gruppeintervju med ansatte og ledere i våre barneverninstitusjoner. Det kan også evt benyttes spørreundersøkelser blant ansatte og/eller barn og samarbeidspartnere.

Aktuelt for

Studenter ved Sosialt arbeid, Barnevern

Maks. 2 studenter

Om oss

Frelsesarmeens barne- og familievern er en virksomhet som har et mangfold av tiltak.  http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/barne-_og_familievern/

Kontaktperson

Sissel Sæther – Faglig leder, opplæring og utvikling – sissel.saether@frelsesarmeen.no

Prosjekt 4: Vold og trusler i våre barneverninstitusjoner

Om prosjektet

Frelsesarmeens barne- og familievern driver 16 institusjonsavdelinger i enhet øst, sør, vest og midt, samt forsterket fosterhjem og forebyggende tjenester. Vi er godkjent for plasseringer etter omsorgsparagrafene. Vi har et kunnskapsgrunnlag hvor vi legger til grunn at vi blant annet arbeider i tråd med en traumesensitiv tilnærming. Vi har en målgruppe som har med seg mange traumer, har sterke uttrykk og trenger omsorg og behandling, ofte i kombinasjon.

Vi ønsker å se på ansattes forståelse av omsorgsansvaret og hvordan avdelingen gir barna omsorg og utviklingsstøtte innenfor de juridiske rammene i lovverket.

Forslag til problemstilling

Hvordan forebygges vold og trusler om vold? Hvordan sikres god nok oppfølging etter vold og trusler om vold? Hvilke faktorer i arbeidsmiljøet er viktigst med tanke på håndtering av vold og trusler?   

Datainnsamling / informanter

Spørreundersøkelser og/eller intervju eller gruppeintervju med ansatte og ledere i våre barneverninstitusjoner. Tilsynsrapporter og tvangsprotokoller.

Aktuelt for

Studenter ved Sosialt arbeid, Barnevern

Maks. 2 studenter

Om oss

Frelsesarmeens barne- og familievern er en virksomhet som har et mangfold av tiltak.  http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/barne-_og_familievern/

Kontaktperson

Sissel Sæther – Faglig leder, opplæring og utvikling – sissel.saether@frelsesarmeen.no

Prosjekt 5: Miljøterapi på våre institusjoner

Om prosjektet

Frelsesarmeens barne- og familievern driver 16 institusjonsavdelinger i enhet øst, sør, vest og midt, samt forsterket fosterhjem og forebyggende tjenester. Vi er godkjent for plasseringer etter omsorgsparagrafene. Vi har et kunnskapsgrunnlag hvor vi legger til grunn at vi blant annet arbeider i tråd med en traumesensitiv tilnærming. Vi har en målgruppe som har med seg mange traumer, har sterke uttrykk og trenger omsorg og behandling, ofte i kombinasjon. Vi ønsker å se på ansattes forståelse av omsorgsansvaret og hvordan avdelingen gir barna omsorg og utviklingsstøtte innenfor de juridiske rammene i lovverket.

Forslag til problemstilling

Hvordan utøves miljøterapi på våre barneverninstitusjoner? Hvordan definerer ansatte godt, miljøterapeutisk arbeid på våre barneverninstitusjoner? Hvordan vurderer ansatte sin kunnskap om og sine ferdigheter i miljøterapi? Hvordan sikres opplæring og veiledning av ansatte i miljøterapi?

Datainnsamling / informanter

Spørreundersøkelser og/eller intervju eller gruppeintervju med ansatte og ledere i våre barneverninstitusjoner. Tilsynsrapporter og tvangsprotokoller. Skriftlig dokumentasjon i form av handlingsplaner, rapporter etc.

Aktuelt for

Studenter ved Sosialt arbeid, Barnevern

Maks. 2 studenter

Om oss

Frelsesarmeens barne- og familievern er en virksomhet som har et mangfold av tiltak.  http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/barne-_og_familievern/

Kontaktperson

Sissel Sæther – Faglig leder, opplæring og utvikling – sissel.saether@frelsesarmeen.no

Etiske dilemmaer og håndteringen av disse i virksomheten

Om prosjektet

Frelsesarmeens barne- og familievern driver 16 institusjonsavdelinger i enhet øst, sør, vest og midt, samt forsterket fosterhjem og forebyggende tjenester. Vi er godkjent for plasseringer etter omsorgsparagrafene. Vi har et kunnskapsgrunnlag hvor vi legger til grunn at vi blant annet arbeider i tråd med en traumesensitiv tilnærming. Vi har en målgruppe som har med seg mange traumer, har sterke uttrykk og trenger omsorg og behandling, ofte i kombinasjon. Vi ønsker å se på ansattes forståelse av omsorgsansvaret og hvordan avdelingen gir barna omsorg og utviklingsstøtte innenfor de juridiske rammene i lovverket.

Forslag til problemstilling

Hvilke etiske dilemmaer står ansatte i? Hvordan håndterer den enkelte ansatte dilemmaer som han/hun står i? Hvilke arenaer finnes for å reflektere over etiske dilemmaer? Hvordan kan etisk refleksjon og modeller gå sammen og gjennomføres i større grad i virksomheten?

Datainnsamling / informanter

Spørreundersøkelser og/eller intervju eller gruppeintervju med ansatte og ledere i våre barneverninstitusjoner. Tilsynsrapporter og tvangsprotokoller. Skriftlig dokumentasjon i form av handlingsplaner, rapporter etc.

Aktuelt for

Studenter ved Sosialt arbeid, Barnevern

Maks. 2 studenter

Om oss

Frelsesarmeens barne- og familievern er en virksomhet som har et mangfold av tiltak.  http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/barne-_og_familievern/

Kontaktperson

Sissel Sæther – Faglig leder, opplæring og utvikling – sissel.saether@frelsesarmeen.no

Investigating the Causes and Effects of Teenage Pregnancies in Arusha, Tanzania (Lyanna Foundation)

About the project

Teenage pregnancies are a significant problem in Tanzania, with nearly one in four girls becoming pregnant or giving birth to their first child by the age of 18. This has a significant impact on the lives of these young girls, as they are often forced to drop out of school and face limited economic opportunities. The situation is particularly dire in Arusha, where teenage pregnancy rates are among the highest in the country.

In many communities, there are taboos around discussing sexual and reproductive health with the youth and children, which creates an opening for children, both boys and girls, to seek information from social media and the internet. This can lead to exposing them to pornography, exploitation, online bullying and other harmful content.

Factors such as poverty, gender inequality, social norms, low levels of education, and the lack of comprehensive reproductive health education all contribute to the problem. A comprehensive approach that addresses these underlying issues is needed to reduce the incidence of teenage pregnancies and improve the lives of young girls in Tanzania.

Iyanna Foundation aims to address this problem by providing safety and economic opportunities to out-of-school girls in the community, promoting science, technology, engineering, and mathematics subjects to young girls in the local community, and raising awareness on attitudes towards sex and health education among teenagers and youths. However, more needs to be done to address the root causes of teenage pregnancies in Arusha, Tanzania.

Topics for the thesis

Iyanna Foundation is seeking master students who can study and address the problem of the underlying cause of teenage pregnancies. The study can focus on the individuals and /or institutions (with an interest in addressing the pregnancies) or structural challenges, such as poverty, gender inequality, social norms, low levels of education, lack of comprehensive reproductive health education any other factor that contributed to the problem of teenage pregnancies. The study can also explore the impact of taboos around discussing sexual and reproductive health with children and the role of the internet in shaping attitudes towards sex and reproductive health.

The study findings will help the Iyanna Foundation and other stakeholders in the local community be informed and develop targeted interventions and programs to address the problem. The study will be shared with local organizations and community members. Further, The Iyanna Foundation will use the insights to develop targeted interventions and programs to address the problem. At the same time, other organizations can also use the information to create their initiatives.

Relevant for

Students from International Social Welfare, Social Work, Child Welfare, Family Therapy.

Max number of students: 3

About us

Iyanna Foundation is a non-governmental organization established in Tanzania; the organization aims to address the challenges faced by girls and women in our community in Arusha and the regions surrounding us. Our Aim as an organization is to provide safety and economic opportunities to out-of-school girls in the community, promote science, technology, engineering, and mathematics (STEM Subjects) to young girls within the schools in the community, and raise awareness on attitudes towards sex and health education among teenagers and youths.

Another primary goal of the Foundation – since its inception, has been working with local secondary and primary schools in Arusha and Moshi by giving life skills education to both boys and girls with a focus on leadership, self-awareness, reproductive health, and promoting STEM subjects, especially to underprivileged girls. The organization uses the game of chess as a tool to reach out to the youth, promoting the benefits of chess but at the same time not making chess an end but a means to achieve our objectives.

Website of the organization: IYANA FOUNDATION

Contact persons

Application and questions can be sent to:

Lagspillerprosjektet: Familiedynamikk / samspill / familiehelse i en familie hvor en eller flere har nedsatt hørsel eller syn (Oslo Kommune)

Om prosjektet

Lagspillerprosjektet er i konseptfasen, hvor det skal kartlegges mer før det foreslås tiltak. I kartleggingen er det utfordrende å finne forskning innenfor hørselsfeltet, og samarbeidende instanser etterlyser også forskning. Eksisterende forskning omhandler gjerne arbeidsliv og skole, samt spesialisthelsetjenestens tilbud/praktisk. Det er et stort behov for forskning på familiehelsen til familiene, hvordan leve med sansetap i familien og hvordan påvirkes familien. Nedsatt hørselstap er et sosialt handikap sammenlignet med andre funksjonsnedsettelser, og det er pr tid for lite kunnskap om de sosiale konsekvensene av hørselstap i storsamfunnet. Gjennom kommunikasjon og relasjoner utvikler barn og unge seg til sunne, unge voksne som kan bidra til storsamfunnet.

Søndre Nordstrand er en av bydelen med høyest andel befolkning med nedsatt funksjonsevne. Det er over en 1 million nordmenn med hørselsutfordringer (hlf.no), og gitt de høye tallene er det sannsynlig at hørsel er en av de store utfordringene i bydelen. Iflg studier gjengitt i «Tegnspråk for livet», Nou 2023:20 (s.74), viser at barn med ikke-nordisk bakgrunn (dvs. to ikke-nordiske foreldre) er overrepresentert blant barn med nedsatt hørsel og døvhet. Særlig viser studien at barn med pakistansk bakgrunn er overrepresentert (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-20/id2984187/).

Forslag til problemstillinger

Minoriteter/flerspråklige – samspill i familien hvor en eller flere har nedsatt hørsel eller syn. Minoriteter/flerspråklige – barn med nedsatt hørsel og deres utvikling, minoriteter/flerspråklige – skam, tabu og sorg i forbindelse med barn med nedsatt funksjonsevne (hørsel eller syn).

Data / Metode

Det foreligger lite kvantitative data per nå. Instanser på hørselsfeltet har en viss oversikt, men informasjonen fremstår fragmentert og lite samlet. Felles for instansene er bekymring for gruppen med innvandrerbakgrunn (1.og2.generasjon), og familiens forståelse av barnets behov og videre oppfølging. Spesialbarnehage oppgir at mange av barna kommer sent til dem, og da med sterkt forsinket språkutvikling. Barnevernstjenesten kommer sent inn i familiene, og problemstillingen er sammensatt og kompleks.

Aktuelt for

Sosialt arbeid, Barnevern, Familibehandling, International Social Welfare and Health Policy

Åpent for flere studenter

Mer om prosjektet

Lagspillerprosjektet – økt kunnskap i tjenestene om hørsel og andre funksjonsnedsettelser i tjenestene. Prosjektet er forankret i avd oppvekst og har fått midler gjennom Oslo Sør-satsningen. Prosjektleder er selv døv/hørselshemmet, tegnspråklig, ansatt i barneverntjenesten og har jobbet med flere bv-saker hvor hørselstap er en del av problematikken. Prosjektleder kan bistå med kontaktliste over instanser og informasjon som har fremkommet hittil i kartleggingen.

Kontaktperson

Hilde Abigael Bergersen – hilde.bergersen@bsn.oslo.kommune.no

Welfare States, Climate Change and New Social Risks (Nova/OsloMet)

Background for the project

Since the 1970s European societies have undergone significant transformation. Labour markets and family structures have become more instable. International economic competition associated with globalisation have intensified, and the consequences of expected demographic trends have put social protection systems and eldercare under pressure. These developments have underpinned the emergence of new kinds of social risks. Therefore, in the 1990s and the 2000s much of the comparative welfare state literature was concerned with how welfare states could and should respond to these changes. The sustainability of advanced welfare states was at stake, but this challenge was mainly couched in social and economic terms.

Two decades into the new millennium the mentioned challenges of population ageing, instable labour markets and family structures have not disappeared. Nonetheless, the question of sustainability in the context of European welfare states can no longer be reduced to a matter of balancing long-term fiscal and social concerns. In the 21st century it should be commonplace for social policy scholarship to include the ecological dimension when discussing the sustainability of modern welfare states.

Project description

We offer thesis supervision to MA students in social policy or social work who would like to study the welfare state-climate change nexus theoretically and/or empirically.  

Possible thesis questions

Examples of questions and themes that could be further developed in a thesis include (but are not limited to):

 • There is a knowledge gap regarding the implications of climate change and mitigation for the social risks against which traditional welfare states are designed to protect, such as poverty. Put differently, how does climate change give rise to a new generation of social risks and what are the implications for mature welfare states?
 • Are the ‘old’ tools and institutions of social protection and welfare/social services sufficient to meet the social challenges linked to climate change/climate policy? What kind of new policy tools do welfare states need in response to climate change? These are questions relevant to the fields of social and labour market policy as well as social work.
 • What is the significance of factors like inequality and (re)distribution in different types of welfare states? Under which institutional conditions do they hamper or facilitate the development of balanced eco-social policy agendas? 
 • What implications does climate change have for the way welfare programmes are funded?
 • To what extent is the European Union as a forerunner in the development of an integrated eco-social agenda
 • The politics of eco-social policy: What social, ecological and economic interests and associated actor constellations are mobilised in the political struggles over the ‘green’ transition at national and/or European level? How and why do these differ across countries and with what consequences for policy output?
 • The political potential for reforms that push welfare states in a ‘sustainable’ direction, including studies of popular attitudes, political party/electoral manifestos or elite discourses.
 • Are some welfare models or varieties of capitalism better at balancing long-term ecological and contemporary social concerns. If so, what are the mechanisms driving differential policy performances?
 • How may have hegemonic perspectives shaped imaginaries concerning the “sustainable Norwegian welfare state” historically and currently? In the face of climate change, how may welfare policy ideologies, policy development and policy “solutions” regarding welfare state sustainability reinforce such perspectives? How may we need to re-orient such perspectives in addressing climate change in a globally equitable way?
 • We need further research on the normative and empirical dilemmas facing the Norwegian welfare state in the context of climate change and global social justice. This kind of knowledge serves to understand better the implications of different choices when it comes to future institutional reforms in the fields of social and labour market policy. 

Methods and data

Policy, media and other document analysis, process tracing, popular attitude survey data, qualitative and/or quantitative methods depending on the chosen thematic focus.

Relevant for

International Social Welfare and Health Policy, Social Work.

Potential supervisors are

Mi Ah Schoyen, NOVA

Therese Dokken, NOVA

Erika Gubrium, Department of Social Work, Child Welfare and Social Policy

Contact person

We encourage potentially interested students to contact Mi Ah Schoyen (miah.schoyen@oslomet.no) as soon as possible and to submit a short outline (1-2 pages) of preliminary interests and ideas along with a brief CV by 15 March 2024.

Unges etablering på boligmarkedet (Nova)

Om prosjektet

Formålet med prosjektet er å utvikle kunnskapen vi har om unges etablering på boligmarkedet. Hvordan unge makter overgangen til egen bolig kan ha betydning for deres livssjanser senere i livsløpet, og kunnskap om hvilke betingelser som påvirker denne overgangen er sentralt for å kunne forstå de unges start på voksenlivet og hvordan eventuell politikk kan bidra til å gjøre denne overgangen smidigere.

Innenfor rammene av prosjektet Unges etablering på boligmarkedet er det mulighet for 1-2 studenter å gjennomføre et delprosjekt som masteroppgave.  

Forslag til problemstillinger / metode

Forslag til tema en student kan undersøke i en masteroppgave:

 • Unges etablering i boligmarkedet, i Norge og/eller internasjonalt (litteraturgjennomgang)
 • Unges etablering i boligmarkedet
  • Kvalitativ (egen datainnsamling)
  • Kvantitativ (data fra Levekårs-undersøkelsen, tilgjengelig i prosjektet)
 • Unge med tjenestebehov og/eller oppvekst i barnevernsinstitusjon, hvilke utfordringer møter de når de selv skal etablere seg i boligmarkedet? (kvalitativ)

Studenter kan også selv komme med forslag til problemstillinger relevante for unges etablering i boligmarkedet som kan undersøkes i en masteroppgave.

Aktuelt for

Prosjektet er aktuelt for studenter fra sosialt arbeid, barnevern, International social welfare and health policy

Prosjektet kan maksimalt involvere to studenter. Studenter som tas opp i prosjektet vil også kunne søke om stipend.

Om oss

Prosjektet gjennomføres på Velferdsforskningsinstituttet NOVA og er forankret i BOVEL- Senter for bolig-og velferdsforskning.  NOVA er et ledende norsk forskningsmiljø på samfunnsvitenskapelig boligforskning. Denne forskningen har de senere årene hatt et særlig søkelys på lavinntektsgrupper på boligmarkedet, den kommunale boligsektoren og effekter av boligpolitikk, senest gjennom etableringen av Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL). Du kan lese mer om BOVEL her: https://uni.oslomet.no/bovel/.

Kontaktperson

For spørsmål og søknad, kontakt Maja Flåto maja.flato@oslomet.no eller Hans Christian Sandlie hans.c.sandlie@oslomet.no

Beskyttelse av ukrainske flyktningbarn mot menneskehandel og seksuell utnyttelse (ECPAT)

Om prosjektet

Dette prosjektet er foreslått av organisasjonen ECPAT Norge (ECPAT: End Child Prostitution and Trafficking), og vil undersøke om vi har effektive tiltak for å beskytte ukrainske barn mot menneskehandel og seksuell utnyttelse i Norge.

Bakgrunnen for prosjektet er behovet for å ivareta ukrainske flyktningbarn og unge i Norge. Medierapporter har beskrevet hvordan ukrainske flyktninger er sårbare for menneskehandel og seksuell utnyttelse.  Som et ledd i å kunne evaluere tiltakenes effekt trenger vi kunnskap om hvordan de brukes og hvilken nytte de erfares å ha når det gjelder mottak, bosetting, transport, skole, fritidsaktiviteter og på nettet. I hvilken grad har disse en forebyggende effekt og hvordan påvirker de hverdagen til flyktningbarn i Norge?

Aktuelle problemstillinger

Studentene kan fokusere på generelle beskyttelsestiltak for ukrainske flyktninger, samt hvilke programmer som er på plass for å gi barn fra Ukraina et særskilt vern. Hvilke tiltak gir effektiv beskyttelse og hvorfor/hvordan? Hvilke problemer, utfordringer, mangler finnes? Hva er lærdommer og anbefalinger?

Som alle andre barn i Norge, har ukrainske barn rett til å få tjenester og tiltak etter barnevernloven. Det er flere instanser som har ansvar knyttet til enslige mindreårige flyktninger. Studentene kan undersøke data fra Barne-, ungdoms – og familieetaten (Bufetat); Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI); Utlendingsdirektoratet (UDI); Statsforvalteren; kommunen og fylkeskommunen; Barnevernstjenesten; Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet (se mer på https://www.bufdir.no/fagstotte/barnevern-oppvekst/ema/)

Metode

Det benyttes kvalitativ metode. Studentene kan gjerne gjøre fokusgruppe intervjuer med barn og unge, og intervju med nøkkelinformanter.

Aktuelt for

Dette prosjektet fokuserer på sårbare barn og er relevant for barnevern, sosialt arbeid og familiebehandling. Prosjektet kan ha inntil to studenter som jobber med forskningen

Om ECPAT Norge

ECPAT Norge er en del av ECPAT International (https://ecpat.org) sitt globale nettverk av 126 frivillige organisasjoner som samarbeider i 104 land for å få slutt på alle former for seksuell utnyttelse av barn. Dette omfatter barn som utnyttes seksuelt i forbindelse med prostitusjon, menneskehandel, seksuell utnyttelse på nettet og i reiseliv og turisme. ECPAT Norge har kompetanse og lang erfaring innen menneskerettigheter, barns rettigheter og barnevern knyttet til seksuell utnyttelse, behovene og rettighetene til ofre og overlevere, samt politisk arbeid på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå, forskning, prosjektledelse og kommunikasjon.

Kontaktperson

Søknad og spørsmål kan sendes til: Ann-Kristin Vervik, mobil: 92832848, epost: ak.vervik@ecpatnorge.no

Ny EU-forordning om beskyttelse av barn mot seksuelle overgrep på internett / New EU regulation on the protection of children against sexual abuse on the internet (ECPAT)

See English text below

Bakgrunn for prosjektet

Dette prosjektet er foreslått av organisasjonen ECPAT Norge (ECPAT: End Child Prostitution and Trafficking), og vil undersøke om en ny EU-forordning om forebygging og beskyttelse av barn mot seksuelle overgrep på internett vil gjøre barn tryggere.

Den 11. mai 2022 la Europakommisjonen fram et forslag til forordning om regler for forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn. Forslaget er merket EØS-relevant. Forslaget pålegger relevante internettbaserte tjenestetilbydere å oppspore, rapportere, forhindre og fjerne materiale som viser seksuelt misbruk av barn på deres tjenester, samt etablering av et europeisk senter for forebygging og bekjempelse av seksuelt misbruk av barn.

I 2022 var EUs medlemsland vertskap for 60 % av alt overgrepsmateriale som ble rapportert til Internet Watch Foundation. THE CHALLENGE – Child Safety Online (childsafetyineurope.com) Dette materialet deles ofte flere ganger på nettet, og slik blir barn utsatt for nye overgrep kontinuerlig. EU har lovet å sørge for at barn er trygge på nettet, og den foreslåtte lovgivningen har som mål å oppnå dette.

Om prosjektet

ECPAT International startet opp med “Project Beacon” i 2020, for å bidra til å adressere de mange bekymringene rundt endringene i retningslinjene for digitale rettigheter i EU. Målet er å påvirke til at retningslinjer og juridisk rammeverk blir vedtatt hvor barns sikkerhet blir en topp prioritet i digitale rom og krypterte miljøer på tvers av EUs medlemsland.

Prosjektet er del av et større samarbeid med en internasjonal allianse (ECLAG) bestående av over 60 sivilsamfunnsorganisasjoner. I de pågående diskusjonene i EU legges det vekt på viktigheten av å finne en balanse mellom personvernrettigheter og beskyttelse av barn på nettet, samtidig som at barns rett til et særskilt vern fremmes.

Forslag til problemstillinger

Studenten kan fokusere på innholdet i forordningen (gjøre en dokumentanalyse): hva er de konkrete tiltakene eller påbud, hva er begrensninger, hva har diskusjoner og uenigheter vært og hvilken betydning det har hatt for det endelige utkastet. Videre kan man gjøre en analyse av hvilken betydning denne forordningen vil ha i forhold til eksisterende lovgivning og praksis i Norge; hva eventuelt konsekvensene vil være for forebygging og beskyttelse av barn mot seksuelle overgrep på internettet i Norge.

Studenten kan undersøke data fra EU, European Child Sexual Abuse Legislation Advocacy Group (ECLAG) ECLAG ENG – Child Safety Online (childsafetyineurope.com) og Project Beacon fra ECPAT International: Placing children’s rights into the heart of the EU’s digital policy – ECPAT, samt stortingets oppdateringer: LIBE-komiteen posisjon om CSAM-forordningen vedtatt – stortinget.no. I tillegg finnes følgende meningsmåling: Public Opinion is Clear: Urgent Legislation Required to Protect Children from Sexual Exploitation! – ECPAT

Metode

Dette vil primært være en dokument studie hvor det vil gjøres en dokumentanalyse. Det kan suppleres med intervjuer.

Studentene kan også gjøre intervjuer med nøkkelinformanter blant ECLAG organisasjonene, EU-parlamentarikere, Stortingsrepresentanter og eventuelt andre relevante aktører (ECPAT Norge kan foreslå).

Aktuelt for

Aktuelt for International Social Welfare and Health Policy, Barnevern, Sosialt arbeid og Familiebehandling.

Om ECPAT Norge

ECPAT Norge er en del av ECPAT International (https://ecpat.org) sitt globale nettverk av 126 frivillige organisasjoner som samarbeider i 104 land for å få slutt på alle former for seksuell utnyttelse av barn. Dette omfatter barn som utnyttes seksuelt i forbindelse med prostitusjon, menneskehandel, seksuell utnyttelse på nettet og i reiseliv og turisme. ECPAT Norge har kompetanse og lang erfaring innen menneskerettigheter, barns rettigheter og barnevern knyttet til seksuell utnyttelse, behovene og rettighetene til ofre og overlevere, samt politisk arbeid på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå, forskning, prosjektledelse og kommunikasjon.

Kontaktperson

Søknad og spørsmål sendes til: Ann-Kristin Vervik, mobil: 92832848, epost: ak.vervik@ecpatnorge.no

Project background

This project is proposed by the organization ECPAT Norway (ECPAT: End Child Prostitution and Trafficking), and will investigate whether a new EU regulation on the prevention and protection of children against sexual abuse on the internet will make children safer.

On May 11, 2022, the European Commission presented a proposal for a regulation on rules for the prevention and combating of sexual abuse against children. The proposal is marked as relevant to the European Economic Area (EEA). The proposal obliges relevant internet service providers to trace, report, prevent, and remove material depicting the sexual abuse of children on their services. It also proposes the establishment of a European center for the prevention and combating of sexual abuse of children.

In 2022, EU member states hosted 60% of all abuse material reported to the Internet Watch Foundation. The material is often shared multiple times online, exposing children to new abuses continuously. The EU has pledged to ensure the safety of children online, and the proposed legislation aims to achieve this.

About the project

ECPAT International initiated «Project Beacon» in 2020 to address concerns about changes in digital rights guidelines in the EU. The goal is to influence the adoption of guidelines and a legal framework where the safety of children is a top priority in digital spaces and encrypted environments across EU member states.

The project is part of a larger collaboration with an international alliance (ECLAG) consisting of over 60 civil society organizations. Ongoing EU discussions emphasize the importance of finding a balance between privacy rights and protecting children online, while promoting children’s right to specific protection.

Possibilites for thesis

The student can focus on the content of the regulation (conduct a document analysis): what are the specific measures or requirements, what are the limitations, what discussions and disagreements have arisen, and what significance it has had for the final draft. Furthermore, one can analyze the implications of this regulation in relation to existing legislation and practices in Norway; what potential consequences there might be for the prevention and protection of children against sexual abuse on the internet in Norway.

Students can investigate data from the EU, European Child Sexual Abuse Legislation Advocacy Group (ECLAG), ECLAG ENG – Child Safety Online (childsafetyineurope.com), and Project Beacon from ECPAT International: Placing children’s rights into the heart of the EU’s digital policy – ECPAT, as well as updates from the Norwegian Parliament: LIBE Committee position on the CSAM regulation adopted – stortinget.no. Additionally, there is the following poll: Public Opinion is Clear: Urgent Legislation Required to Protect Children from Sexual Exploitation! – ECPAT.

Students can also conduct interviews with key informants among ECLAG organizations, EU parliamentarians, Members of Parliament, and possibly other relevant actors (ECPAT Norway can provide suggestions).

Method

This will primarily be a document study involving document analysis. It may be supplemented with interviews.

Relevant for

Relevant for students from International Social Welfare and Health Policy, Child Welfare, Social Work and Family Therapy

About ECPAT Norway

ECPAT Norway is part of ECPAT International (https://ecpat.org), a global network of 126 voluntary organizations collaborating in 104 countries to end all forms of sexual exploitation of children. This includes children exploited sexually in connection with prostitution, human trafficking, sexual exploitation online, and in travel and tourism. ECPAT Norway has expertise and extensive experience in human rights, children’s rights, and child protection related to sexual exploitation, the needs and rights of victims and survivors, as well as advocacy work at national, regional, and international levels, research, project management, and communication.

Contact person

Application and questions can be sent to: Ann-Kristin Vervik, mobile: 92832848, email: ak.vervik@ecpatnorge.no

Analyser av chatdata fra hjelpetjenester for barn og unge (AFI)

Om prosjektet

Nettjenester er i økende grad blitt en viktig arena for barn og unge for å snakke med, søke hjelp og råd fra voksne. snakkommobbing.no og snakkompsyken.no er to landsdekkende chat-tjenester for barn og unge som driftes av Blå Kors, med støtte over statsbudsjettet og ulike typer program- og prosjektfinansiering. Chat-tjenestene er bemannet av chat-verter som får opplæring, med støtte og veiledning fra relevante fagmiljøer. Det er også knyttet et Fagråd og et Ungdomsråd til tjenestene.

Tjenestene holder åpent fem kvelder i uka. Brukerne er i hovedsak mellom 13 og 15 år, men også yngre og eldre barn og unge benytter chat-tjenestene. Tjenestene har et stort antall henvendelser. En stor andel er unge som ikke har fortalt om sin situasjon til voksne før, eller som opplever å ikke få tilstrekkelig hjelp.

Det er tidligere gjennomført noe forskning på data fra chat-tjenestene, men datamaterialet er svært omfattende og underanalysert. Blå Kors og AFI ved OsloMet har inngått et samarbeid om forskning på data fra chat-tjenestene. Formålet med samarbeidet er å tilrettelegge for forskning på disse dataene, for å bidra til økt kunnskap og bedre forståelse av barn og unges erfaringer – og mer treffsikker hjelp og forebygging.

Datainnhenting

Gjennom samarbeidsavtalen vil AFI gjøre chatdataene tilgjengelige for masteroppgaver ved OsloMet.

Det er mulig å lage egne søkekategorier for å hente ut chat-er som inneholder aktuelle søkeord og kombinasjoner av søkeord, og trekke ut et begrenset antall chatsamtaler til kvalitative analyser. Det er også mulighet for å bruke data som case for utvikling av maskinlæring for analyse av store mengder kvalitative data. Det er pr nå over 10 000 chat-er fra snakkommobbing.no fra 2017–2022, og ca 14 000 chat-er fra snakkompsyken.no fra 2019–2022. Databasen vil årlig suppleres med nye chat-er fra foregående år.

Dataene er anonymiserte og inneholder ikke personidentifiserende opplysninger. Studentene må likevel melde sine masterprosjekter til Sikt på vanlig måte.

Forslag til masteroppgave

Masterstudentene står fritt til å velge tema og problemstilling. Det er mange ulike tema som berøres i chatsamtalene, og dermed mange muligheter for oppgaver knyttet til barn og unges livsverden. Her er noen eksempler:

 • Møter med og relasjoner til voksne hjelpere i og utenfor skolen
 • Erfaringer med hjelpetjenester (barnevern, helsesykepleier, psykologer og andre tjenester i «laget rundt eleven»)
 • Utfordringer og relasjoner i familien
 • Vennskap
 • Mobbing og utenforskap
 • Muligheter og utfordringer i chatbaserte hjelpsamtaler med unge
 • Ulike samtalestrategier i chatbaserte hjelpetjenester

Aktuelt for

Prosjektet er relevant for masterstudenter innen sosialt arbeid, barnevern, familiebehandling, og også norsktalende International Social Welfare and Health Policy studenter. (chat-samtalene er på norsk).

Kontaktpersoner

Søknad og spørsmål sendes til:

Kjersti Stabell Wiggen

Prosjektrådgiver ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet
Telefon: 95 20 42 28 (kl. 08-16)
https://www.oslomet.no/om/ansatt/kjwiggen/

Kjersti Stabell Wiggen er sosiolog og har jobbet mye med kvalitativ og kvantitativ metode, samt tilrettelegging og analyse av både survey- og registerdata. Hun har ansvar for tilrettelegging av chat-dataene, og utvikling av analysemetoder og bruk av dataene.

Selma Therese Lyng

Seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet

Selma Therese Lyng er prosjektleder og fagansvarlig for prosjektet. Hun har PhD i sosiologi og har blant annet forsket på skolemiljø, mobbing, tverrprofesjonelt samarbeid om barn og unge, lærer-elev-relasjoner og gruppedynamikker og identitetsprosjekter blant elever. Mer informasjon finner du her https://www.oslomet.no/om/ansatt/lyse/