Unges etablering på boligmarkedet (Nova)

Om prosjektet

Formålet med prosjektet er å utvikle kunnskapen vi har om unges etablering på boligmarkedet. Hvordan unge makter overgangen til egen bolig kan ha betydning for deres livssjanser senere i livsløpet, og kunnskap om hvilke betingelser som påvirker denne overgangen er sentralt for å kunne forstå de unges start på voksenlivet og hvordan eventuell politikk kan bidra til å gjøre denne overgangen smidigere.

Innenfor rammene av prosjektet Unges etablering på boligmarkedet er det mulighet for 1-2 studenter å gjennomføre et delprosjekt som masteroppgave.  

Forslag til problemstillinger / metode

Forslag til tema en student kan undersøke i en masteroppgave:

  • Unges etablering i boligmarkedet, i Norge og/eller internasjonalt (litteraturgjennomgang)
  • Unges etablering i boligmarkedet
    • Kvalitativ (egen datainnsamling)
    • Kvantitativ (data fra Levekårs-undersøkelsen, tilgjengelig i prosjektet)
  • Unge med tjenestebehov og/eller oppvekst i barnevernsinstitusjon, hvilke utfordringer møter de når de selv skal etablere seg i boligmarkedet? (kvalitativ)

Studenter kan også selv komme med forslag til problemstillinger relevante for unges etablering i boligmarkedet som kan undersøkes i en masteroppgave.

Aktuelt for

Prosjektet er aktuelt for studenter fra sosialt arbeid, barnevern, International social welfare and health policy

Prosjektet kan maksimalt involvere to studenter. Studenter som tas opp i prosjektet vil også kunne søke om stipend.

Om oss

Prosjektet gjennomføres på Velferdsforskningsinstituttet NOVA og er forankret i BOVEL- Senter for bolig-og velferdsforskning.  NOVA er et ledende norsk forskningsmiljø på samfunnsvitenskapelig boligforskning. Denne forskningen har de senere årene hatt et særlig søkelys på lavinntektsgrupper på boligmarkedet, den kommunale boligsektoren og effekter av boligpolitikk, senest gjennom etableringen av Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL). Du kan lese mer om BOVEL her: https://uni.oslomet.no/bovel/.

Kontaktperson

For spørsmål og søknad, kontakt Maja Flåto maja.flato@oslomet.no eller Hans Christian Sandlie hans.c.sandlie@oslomet.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *