Beskyttelse av ukrainske flyktningbarn mot menneskehandel og seksuell utnyttelse (ECPAT)

Om prosjektet

Dette prosjektet er foreslått av organisasjonen ECPAT Norge (ECPAT: End Child Prostitution and Trafficking), og vil undersøke om vi har effektive tiltak for å beskytte ukrainske barn mot menneskehandel og seksuell utnyttelse i Norge.

Bakgrunnen for prosjektet er behovet for å ivareta ukrainske flyktningbarn og unge i Norge. Medierapporter har beskrevet hvordan ukrainske flyktninger er sårbare for menneskehandel og seksuell utnyttelse.  Som et ledd i å kunne evaluere tiltakenes effekt trenger vi kunnskap om hvordan de brukes og hvilken nytte de erfares å ha når det gjelder mottak, bosetting, transport, skole, fritidsaktiviteter og på nettet. I hvilken grad har disse en forebyggende effekt og hvordan påvirker de hverdagen til flyktningbarn i Norge?

Aktuelle problemstillinger

Studentene kan fokusere på generelle beskyttelsestiltak for ukrainske flyktninger, samt hvilke programmer som er på plass for å gi barn fra Ukraina et særskilt vern. Hvilke tiltak gir effektiv beskyttelse og hvorfor/hvordan? Hvilke problemer, utfordringer, mangler finnes? Hva er lærdommer og anbefalinger?

Som alle andre barn i Norge, har ukrainske barn rett til å få tjenester og tiltak etter barnevernloven. Det er flere instanser som har ansvar knyttet til enslige mindreårige flyktninger. Studentene kan undersøke data fra Barne-, ungdoms – og familieetaten (Bufetat); Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI); Utlendingsdirektoratet (UDI); Statsforvalteren; kommunen og fylkeskommunen; Barnevernstjenesten; Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet (se mer på https://www.bufdir.no/fagstotte/barnevern-oppvekst/ema/)

Metode

Det benyttes kvalitativ metode. Studentene kan gjerne gjøre fokusgruppe intervjuer med barn og unge, og intervju med nøkkelinformanter.

Aktuelt for

Dette prosjektet fokuserer på sårbare barn og er relevant for barnevern, sosialt arbeid og familiebehandling. Prosjektet kan ha inntil to studenter som jobber med forskningen

Om ECPAT Norge

ECPAT Norge er en del av ECPAT International (https://ecpat.org) sitt globale nettverk av 126 frivillige organisasjoner som samarbeider i 104 land for å få slutt på alle former for seksuell utnyttelse av barn. Dette omfatter barn som utnyttes seksuelt i forbindelse med prostitusjon, menneskehandel, seksuell utnyttelse på nettet og i reiseliv og turisme. ECPAT Norge har kompetanse og lang erfaring innen menneskerettigheter, barns rettigheter og barnevern knyttet til seksuell utnyttelse, behovene og rettighetene til ofre og overlevere, samt politisk arbeid på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå, forskning, prosjektledelse og kommunikasjon.

Kontaktperson

Søknad og spørsmål kan sendes til: Ann-Kristin Vervik, mobil: 92832848, epost: ak.vervik@ecpatnorge.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *