Ny EU-forordning om beskyttelse av barn mot seksuelle overgrep på internett / New EU regulation on the protection of children against sexual abuse on the internet (ECPAT)

See English text below

Bakgrunn for prosjektet

Dette prosjektet er foreslått av organisasjonen ECPAT Norge (ECPAT: End Child Prostitution and Trafficking), og vil undersøke om en ny EU-forordning om forebygging og beskyttelse av barn mot seksuelle overgrep på internett vil gjøre barn tryggere.

Den 11. mai 2022 la Europakommisjonen fram et forslag til forordning om regler for forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn. Forslaget er merket EØS-relevant. Forslaget pålegger relevante internettbaserte tjenestetilbydere å oppspore, rapportere, forhindre og fjerne materiale som viser seksuelt misbruk av barn på deres tjenester, samt etablering av et europeisk senter for forebygging og bekjempelse av seksuelt misbruk av barn.

I 2022 var EUs medlemsland vertskap for 60 % av alt overgrepsmateriale som ble rapportert til Internet Watch Foundation. THE CHALLENGE – Child Safety Online (childsafetyineurope.com) Dette materialet deles ofte flere ganger på nettet, og slik blir barn utsatt for nye overgrep kontinuerlig. EU har lovet å sørge for at barn er trygge på nettet, og den foreslåtte lovgivningen har som mål å oppnå dette.

Om prosjektet

ECPAT International startet opp med “Project Beacon” i 2020, for å bidra til å adressere de mange bekymringene rundt endringene i retningslinjene for digitale rettigheter i EU. Målet er å påvirke til at retningslinjer og juridisk rammeverk blir vedtatt hvor barns sikkerhet blir en topp prioritet i digitale rom og krypterte miljøer på tvers av EUs medlemsland.

Prosjektet er del av et større samarbeid med en internasjonal allianse (ECLAG) bestående av over 60 sivilsamfunnsorganisasjoner. I de pågående diskusjonene i EU legges det vekt på viktigheten av å finne en balanse mellom personvernrettigheter og beskyttelse av barn på nettet, samtidig som at barns rett til et særskilt vern fremmes.

Forslag til problemstillinger

Studenten kan fokusere på innholdet i forordningen (gjøre en dokumentanalyse): hva er de konkrete tiltakene eller påbud, hva er begrensninger, hva har diskusjoner og uenigheter vært og hvilken betydning det har hatt for det endelige utkastet. Videre kan man gjøre en analyse av hvilken betydning denne forordningen vil ha i forhold til eksisterende lovgivning og praksis i Norge; hva eventuelt konsekvensene vil være for forebygging og beskyttelse av barn mot seksuelle overgrep på internettet i Norge.

Studenten kan undersøke data fra EU, European Child Sexual Abuse Legislation Advocacy Group (ECLAG) ECLAG ENG – Child Safety Online (childsafetyineurope.com) og Project Beacon fra ECPAT International: Placing children’s rights into the heart of the EU’s digital policy – ECPAT, samt stortingets oppdateringer: LIBE-komiteen posisjon om CSAM-forordningen vedtatt – stortinget.no. I tillegg finnes følgende meningsmåling: Public Opinion is Clear: Urgent Legislation Required to Protect Children from Sexual Exploitation! – ECPAT

Metode

Dette vil primært være en dokument studie hvor det vil gjøres en dokumentanalyse. Det kan suppleres med intervjuer.

Studentene kan også gjøre intervjuer med nøkkelinformanter blant ECLAG organisasjonene, EU-parlamentarikere, Stortingsrepresentanter og eventuelt andre relevante aktører (ECPAT Norge kan foreslå).

Aktuelt for

Aktuelt for International Social Welfare and Health Policy, Barnevern, Sosialt arbeid og Familiebehandling.

Om ECPAT Norge

ECPAT Norge er en del av ECPAT International (https://ecpat.org) sitt globale nettverk av 126 frivillige organisasjoner som samarbeider i 104 land for å få slutt på alle former for seksuell utnyttelse av barn. Dette omfatter barn som utnyttes seksuelt i forbindelse med prostitusjon, menneskehandel, seksuell utnyttelse på nettet og i reiseliv og turisme. ECPAT Norge har kompetanse og lang erfaring innen menneskerettigheter, barns rettigheter og barnevern knyttet til seksuell utnyttelse, behovene og rettighetene til ofre og overlevere, samt politisk arbeid på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå, forskning, prosjektledelse og kommunikasjon.

Kontaktperson

Søknad og spørsmål sendes til: Ann-Kristin Vervik, mobil: 92832848, epost: ak.vervik@ecpatnorge.no

Project background

This project is proposed by the organization ECPAT Norway (ECPAT: End Child Prostitution and Trafficking), and will investigate whether a new EU regulation on the prevention and protection of children against sexual abuse on the internet will make children safer.

On May 11, 2022, the European Commission presented a proposal for a regulation on rules for the prevention and combating of sexual abuse against children. The proposal is marked as relevant to the European Economic Area (EEA). The proposal obliges relevant internet service providers to trace, report, prevent, and remove material depicting the sexual abuse of children on their services. It also proposes the establishment of a European center for the prevention and combating of sexual abuse of children.

In 2022, EU member states hosted 60% of all abuse material reported to the Internet Watch Foundation. The material is often shared multiple times online, exposing children to new abuses continuously. The EU has pledged to ensure the safety of children online, and the proposed legislation aims to achieve this.

About the project

ECPAT International initiated «Project Beacon» in 2020 to address concerns about changes in digital rights guidelines in the EU. The goal is to influence the adoption of guidelines and a legal framework where the safety of children is a top priority in digital spaces and encrypted environments across EU member states.

The project is part of a larger collaboration with an international alliance (ECLAG) consisting of over 60 civil society organizations. Ongoing EU discussions emphasize the importance of finding a balance between privacy rights and protecting children online, while promoting children’s right to specific protection.

Possibilites for thesis

The student can focus on the content of the regulation (conduct a document analysis): what are the specific measures or requirements, what are the limitations, what discussions and disagreements have arisen, and what significance it has had for the final draft. Furthermore, one can analyze the implications of this regulation in relation to existing legislation and practices in Norway; what potential consequences there might be for the prevention and protection of children against sexual abuse on the internet in Norway.

Students can investigate data from the EU, European Child Sexual Abuse Legislation Advocacy Group (ECLAG), ECLAG ENG – Child Safety Online (childsafetyineurope.com), and Project Beacon from ECPAT International: Placing children’s rights into the heart of the EU’s digital policy – ECPAT, as well as updates from the Norwegian Parliament: LIBE Committee position on the CSAM regulation adopted – stortinget.no. Additionally, there is the following poll: Public Opinion is Clear: Urgent Legislation Required to Protect Children from Sexual Exploitation! – ECPAT.

Students can also conduct interviews with key informants among ECLAG organizations, EU parliamentarians, Members of Parliament, and possibly other relevant actors (ECPAT Norway can provide suggestions).

Method

This will primarily be a document study involving document analysis. It may be supplemented with interviews.

Relevant for

Relevant for students from International Social Welfare and Health Policy, Child Welfare, Social Work and Family Therapy

About ECPAT Norway

ECPAT Norway is part of ECPAT International (https://ecpat.org), a global network of 126 voluntary organizations collaborating in 104 countries to end all forms of sexual exploitation of children. This includes children exploited sexually in connection with prostitution, human trafficking, sexual exploitation online, and in travel and tourism. ECPAT Norway has expertise and extensive experience in human rights, children’s rights, and child protection related to sexual exploitation, the needs and rights of victims and survivors, as well as advocacy work at national, regional, and international levels, research, project management, and communication.

Contact person

Application and questions can be sent to: Ann-Kristin Vervik, mobile: 92832848, email: ak.vervik@ecpatnorge.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *