To menn titter skeptisk over et gjerde.

«De må jo bo et sted!»

Ansatte som jobber med tildeling av kommunale boliger opplever økende tendens til nabo-motstand mot etablering av nye botilbud. – Segregeringen i de store byene forsterkes av at ressurssterke folk i velstående nabolag kjemper mot uønskede naboer i egne nabolag, hevder BOVEL-forskere.

Webinar: Reform av bostøtten

Bostøtteordningen er et av de viktigste virkemidlene i den boligsosiale politikken rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet. I 2022 mottok 138 000 husstander med høye boutgifter og lave inntekter bostøtte minst en måned i løpet av året. Hvordan kan ordningen forbedres?