Om BOVEL

Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL,) er et SVA-senter med Velferdsforskningsinstituttet NOVA (OsloMet) som vertsinstitusjon.

Lavinntektsgrupper på boligmarkedet, den kommunale boligsektoren og effekter av offentlig politikk er blant senterets viktigste forskningstemaer i perioden 2022 til 2024.

BOVEL har et faglig tyngdepunkt i kvantitative registerbaserte analyser, men vil også gjennomføre kvalitative studier, surveyundersøkelser og forskningsprosjekter som kombinerer ulike datasett og metoder.   

Senteret finansieres av Kommunal- og distriktsdepartementet med 7,5 millioner hvert år i tre år, og i tillegg bidrar OsloMet og NOVA med egenfinansiering på ca. 2 millioner i året. Departementet har en opsjon på forlengelse av senterets drift i fem år.

I tillegg til SVA-instituttene NIBR, AFI og SIFO har BOVEL følgende partnere:

 • Frischsenteret
 • Fafo
 • VID vitenskapelig høgskole
 • Nord Universitet
 • Nordlandsforskning
 • Institutt for samfunnsforskning

Formålet med BOVEL er:

 • vitenskapelig forskning og publisering av høy internasjonal kvalitet om bolig- og velferdsspørsmål: lavinntektsgruppers vilkår på boligmarkedet, kommunal boligpolitikk, effekter av offentlig politikk, vanskeligstilte på leiemarkedet etc.
 • praksisrelevant forskningsformidling/kunnskapsbasert deltagelse i den offentlige debatten
 • styrke kunnskapsgrunnlaget for norsk boligpolitikk
 • etableringen av et knutepunkt for alle boligforskere i Norge / stimulere til forskningssamarbeid om bolig- og velferdsspørsmål over hele landet
 • utdanning av master- og doktorgradskandidater

Sentrale problemstillinger

Sentrale problemstillinger i senterets forskning (2021-2024):

 • Sammenhengen mellom boligsituasjon og andre velferdsområder: Hvordan påvirker egenskaper ved bolig- og bomiljøer lavinntektsgruppers helse-, utdanning- og arbeidssituasjon?
 • Effekter av offentlig politikk. Hva er effektene og resultatene av de boligsosiale virkemidlene for målgruppene?
 • Leiemarkedet og leieboere. Hva kjennetegner langtidsleieboeres boligsituasjon og boligkarrierer? I hvilken grad er dagens norske leiemarked tilpasset langtidsleieboeres behov?
 • Den kommunale boligsektoren. Hva er de største utfordringene og dilemmaene i den kommunale utleiesektoren? På hvilken måte varierer den kommunale sektorens profil (mht. målgrupper, kvalitet, organisering og praksiser) på tvers av norske by- og bygdekommuner?

Organisering

Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL,) er et SVA-senter med Velferdsforskningsinstituttet NOVA (OsloMet) som vertsinstitusjon, der SVAs styreansvar for NOVA også omfatter boligsenteret. I tillegg er det etablert en styringsgruppe bestående av senterets faglige leder, SVA-leder, vertsinstitusjonens leder og tre representanter for oppdragsgiver Kommunal- og distriktsdepartementet.

Alle partnerinstitusjonene er representert i senterets faglige råd.

Utdanning i boligsosialt arbeid

VID driver landets eneste videreutdanning i boligsosialt arbeid. Katrine Mauseth Woll er programansvarlig, og flere av BOVELs forskere bidrar til undervisningen.

Les mer om utdanningen her (vid.no)

To av emnene i videreutdanningen kan også tas som enkeltemner:

Kontaktinformasjon

Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL)
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo
Tlf.: 67 23 50 00 (sentralbord OsloMet)
E-post: postmottak-nova@oslomet.no

Ledelse: Senterleder Jardar Sørvoll (oslomet.no)