Webinar: Reform av bostøtten

Bostøtteordningen er et av de viktigste virkemidlene i den boligsosiale politikken rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet. I 2022 mottok 138 000 husstander med høye boutgifter og lave inntekter bostøtte minst en måned i løpet av året. Hvordan kan ordningen forbedres?