Arendal sentrum waterfront

BOVEL på Arendalsuka

BOVEL-forskere deltar i debatter og presenterer ny forskning under Arendalsuka 2023! Her er en oversikt over arrangementer som våre forskere skal delta på den kommende uken.

Mandag: Bolig talt- alle trenger et trygt og godt hjem!

Tid og sted: 14. august kl. 15:00-16.30, Grand Hotel Arendal
Arrangør: Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge
Arrangementtype: Debatt

Gjennom kampanjen «Alle trenger et trygt og godt hjem», ønsker Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge å vise at de som sliter på boligmarkedet har mange ansikter, og at det kan være mange ulike grunner til at boligen har blitt en fattigdomsfelle.

Under deres arrangement på Arendalsuka, har de invitert politikere og fagpersoner til å være med å finne gode og varige løsninger for en bærekraftig sosial boligpolitikk, og spør:

Hvilke rettigheter har en på boligmarkedet? Og bryter norsk boligpolitikk med internasjonale konvensjoner?

BOVEL-forsker Ingar Brattbakk ved AFI, OsloMet deltar i panelet. 

Les mer om arrangement her (arendalsuka.no)

Mandag: Utfordringer med samfunnsvern og sikkerhetspsykiatri fra et kommunalt perspektiv

Tid og sted: Mandag 14. august kl. 15:45-16.30, 1.klassesalongen
Arrangør: Fafo, KS
Arrangementtype: Seminar

Kommunene har fått ansvar for bo- og tjenestetilbud til personer med alvorlig psykisk lidelse, noen med samtidige rusproblemer og hvor det er en kjent forhøyet voldsrisiko. Dette er ingen stor gruppe, men hjelpebehovet utfordrer det kommunale tjenestetilbudet, og tryggheten i lokalsamfunnene. Når hjelpen glipper kan det få alvorlige konsekvenser. Politiet viser at flere voldshandlinger begås av personer med psykiske lidelser og den kommunale boligsektoren rapporter om økende utfordringer med vold og utrygghet i bomiljøene.

Hvor svikter det? Hva trengs for å gi den enkelte god helsehjelp og en trygg bosituasjon, og verne samfunnet mot farlige situasjoner?

Inger Lise Skog Hansen, seniorforsker ved Fafo og BOVEL, er medvirkende.

Les mer om arrangementet her (arendalsuka.no)

Tirsdag: Kan vi bedre integreringen gjennom bedre boligpolitikk?

Tid og sted: 15. august kl. 12:15-13:00, Ishavsskuta Berntine ved Hotel Tyholmen
Arrangør: Universitetet i Sørøst-Norge
Arrangementype: Debatt

Boligpolitikk kan spille en betydelig rolle i å fremme eller motvirke segregering i samfunnet. Segregeringen har lange historiske røtter, og henger sammen med politiske veivalg og plangrep om hvor og med hvilken kvalitet ulike typer boliger og boområder er bygd ut. 

For å motvirke segregering, er det viktig med en boligpolitikk som skaper inkluderende lokalsamfunn der forskjellige grupper kan leve side om side.

Bør det innføres tydeligere føringer i arealplanleggingen til kommunene for å sikre en sosialt balansert byutvikling?

BOVEL-forsker Ingar Brattbakk ved AFI, OsloMet deltar i panelet. 

Les mer om arrangementet her (arendalsuka.no)

Onsdag: Boligsosialt arbeid: Vi ser mennesker som bor uverdig- hva er løsningen?

Tid og sted: Onsdag 16. august kl. 09.30-10:15, Frelsesarmeen
Arrangør: Frelsesarmeen
Arrangementtype: Samtale

På dette seminaret lanserer Frelsesarmeen sin ferske Boligmelding som beskriver at det å bo handler om mer enn fire vegger og et tak. Det handler om det grunnleggende behovet for trygghet, tilhørighet og forutsigbarhet. 

I møte med ulike mennesker ser vi dessverre at mange ikke får dekket disse behovene – dette fører til at mange bor uverdig i Norge i dag. Grensene for hva som betegner et «godt nok hjem» må flyttes. Vi mener at det å bo verdig ikke skal være avhengig av din økonomiske eller helsemessige situasjon.

På dette seminaret diskuterer vi de gode løsningene – i hele kjeden fra de som trenger den ene natta på et trygt akutt overnattingssted til de som trenger en varig bolig med gode oppvekstsvilkår for barna.  

BOVEL-forsker Inger-Lise Skog Hansen ved Fafo deltar i samtalen.

Les mer om arrangementet her (arendalsuka.no)

Onsdag: Er det trygt å bo hjemme livet ut?

Tid og sted: Onsdag 16.august kl. 14:00-14:45, Kulturkammeret
Arrangør: Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet.
Arrangementtype: Seminar

I 2030 vil det være flere eldre (65 år og eldre) enn barn og unge (0-19 år) i Norge. Selv om eldre blir stadig friskere og behovet for hjelp utsettes til senere i livet, vil antallet eldre øke presset på kommunenes tjenester. De demografiske utfordringene kan ikke alene løses med bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Regjeringen er derfor i gang med en reform som skal gjøre det trygt å bo lenger i eget hjem. Det forventes at eldre planlegger og tilrettelegger egen bosituasjon med tanke på alderdom og nedsatt funksjonsevne, mens kommunene skal tilrettelegge for et tilstrekkelig antall aldersvennlige boliger og tilby nødvendige tjenester eldre får behov for i eget hjem.

Har eldre forutsetning og motivasjon til å planlegge og tilrettelegge egen bosituasjon? Er kommunene forberedt på det ansvaret som faller på dem? Bygger utbyggerne de boligene som eldre har behov for?

BOVEL- forskere Hans Christian Sandlie og Maja Flåto ved NOVA, OsloMet holder innlegg om eldre og bolig, med utgangspunkt i en kommende rapport skrevet for Husbanken. 

Les mer om arrangementet her (arendalsuka.no)