Røde avrundede balkonger på blokk i Oslo.

Trygghet og frihet i den kommunale boligsektoren?

I en ny artikkel i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Housing, Theory and Society analyserer Jardar Sørvoll subjektive opplevelser av trygghet og frihet blant kommunale leieboere i Oslo.

Artikkelen er et bidrag til den teoretiske litteraturen om maktforhold, botrygghet og frihet på leiemarkedet, og formidler samtidig viktige beboererfaringer. Her kommer det frem at noen beboere opplever kommunale boliger i Oslo som et trygt alternativ til et usikkert privat leiemarked, mens andre opplever stigende husleiepriser og korte tidsbestemte husleiekontrakter som en trussel mot deres botrygghet og reelle personlige frihet.

Disse sprikende personlige erfaringene gjenspeiler tvetydigheten til den kommunale boligsektoren, en sektor som til tross for all sin markedsorientering og behovsprøving fortsatt gir relativt stabile langtidsboliger for mange sosiale leietakere, argumenterer Sørvoll.

Ved å fremheve sammenhengen mellom trygghet og frihet for leieboere bidrar artikkelen til pågående teoretiske debatter innen internasjonal boligforskning. Sørvolls hovedargument er at det er en sterk sammenheng mellom utleieres dominerende makt i behovsprøvde sosialboliger, begrenset leiesikkerhet og den begrensede positive friheten til boligsosiale leietakere.

Beboernes egne stemmer er viktig

Artikkelen er basert på intervjuer med femten kommunale leieboere rekruttert ved hjelp av Leieboerforeningen. Ifølge Sørvoll er det av stor betydning at forskningen belyser det norske leiemarkedet med utgangspunkt i beboernes egne opplevelser og vurderinger.

Vi forstår mer om leiemarkedet når vi analyserer beboererfaringer. Og forhåpentligvis bidrar det til at vi formulerer oss på klokere måter når vi formidler til offentligheten eller gir innspill til offentlige myndigheter, forklarer han.

Videre forteller han at han gjennom arbeidet med artikkelen ble mer bevisst på betydningen av å skape mer reell trygghet, valgfrihet og medbestemmelse i den kommunale utleiesektoren rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet i Oslo.

Les hele artikkelen

Sørvoll, J. (2023). Tenure Security and Positive Freedom in Social Housing. Tenants’ Subjective Experiences in the Ambiguous Case of Oslo (tandfonline.com)

Andre BOVEL-publikasjoner om den kommunale utleiesektoren

Osnes, S.M. og Sørvoll, J. (2023). Kommunale utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge 2023. En rapport fra en spørreundersøkelse om boligtildeling, husleiekontrakter og husleiefastsettelse i norske kommuner. BOVEL-notat 2/23 (oda.oslomet.no).

Johannessen, K., Hektoen, M. og Sørvoll, J. (2023). Når kontrakten går ut. En kvalitativ studie av kommunale leieboeres erfaringer med å kjøpe sin egen bolig. BOVEL-notat 1/23 (oda.oslomet.no)