Kvinnelig hånd tar husnøkkel fra hånden til megler/byråkrat

Tildeling av kommunal bolig: bakkebyråkratenes dilemma

Saksbehandlere som tildeler kommunale boliger synes det krevende å finne balansen mellom kommunens retningslinjer og å utvise skjønn, og mellom idealet om beboergjennomstrømming og bostabiliet, viser fersk masteroppgave fra OsloMet.

Hvordan opplever saksbehandlere arbeidet med å tildele kommunale boliger? Dette er tema for Elma Jusufovićs masteroppgave i sosialt arbeid. Oppgaven er tilknyttet BOVEL sitt pågående forskningsprosjekt om den kommunale utleiesektoren.

I studien har hun intervjuet åtte saksbehandlere som har direktekontakt med søkere av kommunal bolig. Formålet var å besvare følgende problemstillinger:

  • Hva opplever saksbehandlere som tildeler kommunale boliger, som de største utfordringene i arbeidet sitt?
  • Hvilken betydning har saksbehandlernes utdanningsbakgrunn for deres egne opplevelser og vurderinger knyttet til tildeling av kommunale boliger?

Praksisperiode ga innsikt i boligens betydning for et godt liv

Jusufović ble interessert i problemstillingene etter at hun hadde praksis på et NAV-kontor.

I møte med brukerne ble det klart at bolig er et av våre grunnleggende behov og helt sentralt for å kunne leve gode liv. Det er vanskelig å bygge videre på andre områder som arbeid, helse, utdanning og integrering dersom grunnmuren ikke er på plass – altså et trygt og godt hjem, forklarer hun.

I tillegg valgte hun å undersøke saksbehandlernes refleksjoner og erfaringer om egen praksis. I hennes utdanningsprogram har kritisk refleksjon vært et sentralt område.

Generelt tenker jeg det er vesentlig å reflektere over egen praksis for å styrke selvforståelsen og eierskapet til egen rolle som hjelper.

Elma Jusufović har nylig avlevert masteroppgave i sosialt arbeid ved OsloMet. Foto: privat

Sentrale funn: Krevende å balansere ulike hensyn

Jusufovićs intervjumateriale illustrerer flere utfordringer knyttet til saksbehandlingen av søknader om kommunal bolig, tildeling av bolig og beboernes botid. Her er noen av funnene:

  • Saksbehandlerne synes det er utfordrende å måtte forholde seg til kommunens retningslinjer samtidig som en skal vurdere søknader ut ifra eget skjønn. 
  • Saksbehandlerne opplever det som utfordrende å tilrettelegge for søkernes brukermedvirkning når det er mangel på kommunale boliger. Det bidrar til å gjøre rommet for påvirkning lite for søkeren med hensyn til for eksempel valg av bosted. 
  • Knappheten på boliger utgjør, sammen med den pågående ukrainske flyktningstrømmen og en sterk geografisk konsentrert boligmasse, prosessen med tildeling av bolig utfordrende for saksbehandlerne.
  • Saksbehandlerne opplever at det er vanskelig å praktisere idealet om beboergjennomstrømming når man samtidig bør vise hensyn til at beboerne skal ha en stabil boligsituasjon.
  • Saksbehandlerne uttrykker også at flere boligkontor mangler tilbud om bo-oppfølging, noe som påvirker negativt beboernes mulighet til å komme seg videre i boligkarrieren. Dette skaper en opphoping av gjengangere som på nytt og på nytt blir bosatt i kommunale boliger.
  • Videre indikerer studien at de strukturelle rammene i den kommunale utleiesektoren og personlig egnethet i større grad påvirker saksbehandlernes opplevelse og vurderinger enn deres utdanningsbakgrunn.

Studiens bidrag: begrepsbruk og forståelse av saksbehandlerpraksis

Den ferske masteren i sosialt arbeid har tydelige tanker om studiens bidrag, både teoretisk og praktisk. I oppgaven har hun tatt de ansattes profesjon, utdanningsbakgrunn og skjønn på alvor som teoretiske begreper og empiriske realiteter.

 Profesjon og skjønn er ikke mye anvendte begreper i den sosialpolitisk orienterte boligforskningen, selv om det kan være relevant for å forstå tildelingen av boligsosiale goder som kommunale boliger, sier Jusufović.

Profesjon og skjønn er ikke mye anvendte begreper i den sosialpolitisk orienterte boligforskningen, selv om det kan være relevant for å forstå tildelingen av boligsosiale goder som kommunale boliger

elma Jusufović

Videre mener hun studien om saksbehandlerpraksis gir perspektiver som vil være nyttig for politikkutvikling og praksisendringer.

Informantenes erfaring og opplevelser med å huse utsatte grupper, har stor praktisk relevans for boligsosialt arbeid i kommunene og kan bidra til en bedre tjenesteutøvelse.

Hun har også tanker om hvordan tjenesten bør utvikles.

Det er behov for støtte satsing på den kommunale utleisektoren. Både flere boliger, større geografisk spredning av boligene og mer veiledning blant ansatte og en styrking av tilbudet om bo-oppfølging.

Jusufović  mener også det kan være interessant å undersøke om det trengs flere nasjonale føringer på hvem som skal få tildelt bolig eller om skjønn i seg selv er en styrke i tildelingen av bolig.

Les hele oppgaven 


Elma Jusufović (2023). I skoene til bakkebyråkraten. En kvalitativ studie av saksbehandleres praksis ved tildeling av kommunale boliger og beslektede tema. Masteroppgave i sosialt arbeid. OsloMet- storbyuniversitetet. Fakultet for samfunnsvitenskap (Oda.oslomet.no).

Illustrasjon: Colourbox

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *