Publikasjonar

Her finner du ei samla oversikt over publikasjonar fra BOVELs forskarar.

Artiklar

2024

Brattbakk, I. & Sørvoll, J. They must live somewhere! The geographical dimension of residualized social rented housing in urban Norway. Journal of Housing and the Built Environment (springer.com)

2023

Aarland, K. & Santiago, A.M (2023). Staying Afloat or Going Under: Mortgage Arrears in Norway’s Starter Mortgage Program. Tidsskrift for boligforskning, 6 (1), s. 30-50 (idunn.no)

Aarland, K. & Santiago, A.M. (2023). Serious Mortgage Arrears among Immigrant Descendant and Native Participants in a Low-Income Public Starter Mortgage Program: Evidence from Norway. Societies. (mdpi.com)

Aarland, K. & Reid, C.K. (2023). The Impact of Refinancing on Housing Outcomes Among Lower-Income Households. International Journal of Housing Policy (tandofonline.com)

Bartoszko, A. & Woll, K.M. (2023). Dobbel nedstengning: Beboeres erfaringer med rehabilitering av en kommunal bygård under koronapandemien. Tidsskrift for boligforskning, 6 (1), s.51-65 (idunn.no).

Flåto, M. (2023). Hjem eller bolig? Kategoriers betydning for kunnskapsutvikling om bostedsløshet. Nordic Welfare Research (idunn.no).

Hansen, I. L. S. (2023). Når svikt i tilgang til helsetjenester blir et boligproblem for personer med alvorlig psykisk helse og rusproblemer. Nordic Welfare Research (idunn.no)

Santiago, A.M. & Aarland, K. (2023). The Role of Forbearance in Sustaining Low-Income Homeownership: Evidence from Norway’s Public Starter Mortgage Program. Cityscape (huduser.gov)

Sørvoll, J. (2023). The great social housing trade-off. ‘Insiders’ and ‘outsiders’ in urban social rental housing in Norway. Housing Studies. (tandfonline.com).

Sørvoll, J. (2023). Tenure Security and Positive Freedom in Social Housing. Tenants’ Subjective Experiences in the Ambiguous Case of Oslo. Housing, theory and Society (tandfonline.com)

2022

Monkerud, L. & Astrup, K. C. (2022). Kan vanskeligstilte på boligmarkedet eie egen bolig? En analyse av mulighetsrommet i startlånsordningen. Tidsskrift for boligforskning, 5(1), 19-37 (idunn.no)

Osnes, S. M. (2022). Bolig som velferdsgode og markedsvare i en storbykontekst – en analyse av boforhold og vanskeligstilthet. Tidsskrift for boligforskning, 5(2), 53-69 (idunn.no)

2021

Aarland. K., Santiago, A.M, Galster & G. C. Nordvik, V. (2021). Childhood Housing Tenure and Young Adult Educational Outcomes: Evidence from Sibling Comparisons in Norway. Journal of Housing Economics, 54, 1-23 (sciencedirect.com).

Galster, G., Magnusson Turner, L. & Santiago, A.M (2021). Neighbourhood selection by natives and immigrants: Homophily or limited spatial search? Housing studies (tandfonline.com)

Kohl, S. & Sørvoll, J. (2021). Varieties of Social Democracy and Cooperativism: Explaining the Historical Divergence between Housing Regimes in Nordic and German-Speaking Countries. Social Science History, 45(3), 561–587. (cambridge.org)

Sandlie, H. C. & Gulbrandsen, L. (2021). Boligmarkedets sistegangskjøpere. Hvordan kan privat boligformue bidra til velferdsstatens økonomiske bærekraft? Tidsskrift for boligforskning, 4(2), 130-145. (idunn.no)

von Simson, K. & Umblijs, J. (2021). Housing conditions and children’s school results: evidence from Norwegian register data, International Journal of Housing Policy, 21 (3), 346-371 (tandfonline.com).

2020

Sørvoll, J. & Nordvik, V. (2020). Social Citizenship, Inequality and Homeownership. Postwar Perspectives from the North of Europe. Social Policy & Society, 19(2), 293–306 (cambridge.org).   

Hernæs, Ø. Markussen, S. & Røed, K. (2020). Økende inntektssegregering i norske byregioner. Tidsskrift for boligforskning, 3(2) 111-129 (idunn.no).

Brattbakk, I. (2020). Trangboddhet og barnefamiliers hverdagsliv i koronaens tid. Tidsskrift for boligforskning, 3(1), 7-31 (idunn.no).

2019

von Simson, K. & Umblijs, J. (2019). Vanskeligstilte på boligmarkedet – dynamikk og tilstandsavhengighet. Tidsskrift for boligforskning, 2(2), 84-111 (idunn.no).

Turner, L. M. & Wessel, T. (2019). Housing market filtering in the Oslo region: pro-market housing policies in a Nordic welfare-state context. International Journal of Housing Policy, 19(4), 483-508 (tandfonline.com).

Galster, G. C. & Turner, L. M. (2019). Status Aversion, Attraction and Discrepancy as Driversof Neighborhood Selection. City & Community, 18 (13), 937-964 (journals.sage.com).

Aarland, K. & Reid, C. (2019). Homeownership and residential stability: does tenure really make a difference? International Journal of Housing Policy, 19 (2), 165-191 (tandfonline.com).

Sørvoll, J. (2019). The Dilemmas of Means-tested and Market-oriented Social Rental Housing: Municipal Housing in Norway 1945-2019. Critical Housing Analysis, 6(1), 51-60 (housing-critical.com).

Bøker

Sørvoll, J. (2021). Husbanken og boligpolitikken 1996-2021. En jubileumsbok. Oslo: Cappelen Damm (cappelendammundervisning.no)

Solstad, A., Astrup, K. C., Bliksvær, T., Hansen, I. L. S., Iversen, M., Kjellevold, A., Nordvik, V. & Sørvoll, J. (2021). Boligsosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget (universitetsforlaget.no).

Bokkapittel

Sørvoll, J., Listerborn, C. & Sandberg, M. (2024). Housing and welfare in Sweden, Norway, and the wider Nordic region. In Grander, M. & Stephens, M. (eds.), The Routledge Handbook of Housing and Welfare. Routledge. Chapter 7: 88-106. Housing and welfare in Sweden, Norway and the wider Nordic region | Request PDF (researchgate.net)

Sandlie, H., Turner, L. M. & Nordvik, V. (2022). Boligmarkeder og boligkarrier. I Kjølsrød, L. & Frønes, I., Det norske samfunn. Gyldendal: Oslo.

Bliksvær, T. (2021). Funksjonshemming og etablering i bustad – ei bustadsosial linse. I Solstad., A. mfl. Boligsosialt arbeid (143-163).

Hansen, I. L. S. & Solstad, A. (2021). Perspektiver på boligsosial politikk og boligsosialt arbeid. I Solstad., A. mfl. Boligsosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget (13-23) (universitetsforlaget.no).

Hansen, I. L. S. (2021). Bolig som grunnleggende levekårsfaktor. I Solstad., A. mfl. Boligsosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget (47-70).

Hansen, I. L. S. (2021). Oppfølging på brukernes premisser. I Solstad., A. mfl. Boligsosialt arbeid (122-142).

Iversen, M. & Solstad, A. (2021). Boligpolitiske planer i kommunene. I Solstad., A. mfl. Boligsosialt arbeid (164-190).

Nordvik, V., Sørvoll, J. Astrup, K. C. (2021). Hvem er vanskeligstilte på boligmarkedet? I Solstad., A. mfl. Boligsosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget (71-88).

Sandlie, H. C. & Gulbrandsen, L. (2021). The welfare state and family. Intergenerational tensions and solidarity within the housing sector. I Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. Chapter 6. (96-119). Routledge (researchgate.net).

Solstad, A. (2021). Boligsosialt arbeid. I Solstad., A. mfl. Boligsosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget (24-46).

Sørvoll, J. & Nordvik, V. (2021). Boligsosiale virkemidler. En teoretisk veileder. I Solstad., A. mfl. Boligsosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget. (89-121).

Sørvoll, J. (2021). Norsk boligpolitikks fortid, nåtid og framtid (1945–2020). På vei mot et nytt systemskifte i boligpolitikken? I Solstad., A. mfl. Boligsosialt arbeid (164-190).

Rapporter og notat

2024

Brunovskis, A., Skog Hansen, I. L. & Ødegård, A.M (2024). Arbeidsinnvandreres boligforhold. Fafo-notat 2024:03 (fafo.no)

Astrup, K. C. & Pedersen, A.W (2024). Bostøttens egenandelsberegning – forankring i underliggende prinsipper. BOVEL-notat 2/24 (oda.oslomet.no)

Flåto, M. & Turner, L. (2024). Mulige konsekvenser av flyttemønstre for personer som er innvilget startlån i Oslo kommune. BOVEL-notat 1/24 (oda.oslomet.no)

2023

Flåto, M., Monkerud, L.C. & Astrup, K. (2023). Studenters betydning for leiemarkedet. NOVA-rapport 17/23 (oda.oslomet.no)

Sørvoll, J. & Astrup K.C (2023). Botrygghet på leiemarkedet i dyrtida. En diskusjon av virkemidler som kan redusere boutgiftsbelastningen til leieboere med lave inntekter. BOVEL-notat 5/23 (oda.oslomet.no).

Brattbakk, I. & Reiersen, Frederick A. (2023). Ungdom i kommunale boliger. BOVEL-notat 4/23 (oda.osolomet.no)

Hansen, I. L. S., Markussen, T. E. & Bråthen, K. (2023). I grenseland. Samfunnsvern og sikkerhetspsykiatri i et kommunalt perspektiv. Fafo-rapport 06/2023 (fafo.no)

Turner, Lena M. og Aarland, K. (2023). I skuggan av ägarlinjen – boendekarriärer på lejemarknaden. BOVEL-notat 3/23 (oda.oslomet.no)

Osnes, S.M. og Sørvoll, J. (2023). Kommunale utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge 2023. En rapport fra en spørreundersøkelse om boligtildeling, husleiekontrakter og husleiefastsettelse i norske kommuner. BOVEL-notat 2/23 (oda.oslomet.no).

Johannessen, K., Hektoen, M. og Sørvoll, J. (2023). Når kontrakten går ut. En kvalitativ studie av kommunale leieboeres erfaringer med å kjøpe sin egen bolig. BOVEL-notat 1/23 (oda.oslomet.no)

2022

Bliksvær, T., Kristensen, C.L., Solstad, A. & Halås, C.T (2022). Medvirkning i boligsosialt arbeid. En undersøkelse om innbygger- og brukermedvirkning i boligsosialt arbeid. NF-rapport 17/22 (nordlandsforskning.no)

2021

Aarland, K. & Sørvoll, J. (2021). Norsk boligpolitikk i internasjonalt perspektiv. En sammenligning av boligmarkeder og boligpolitikk i sju europeiske land. NOVA Rapport 7/21 (oda.oslomet.no)

2019

Brattbakk, I., Woll, K. M., Aunan, S. & Aasen, L. (2019). Utvikling av «Boindeks» for leieboliger. Beboeropplevelse av bolig, bomiljø, kontraktsforhold og utleier. AFI FOU-resultat 1/2019 (oda.oslomet.no)

Masteroppgåver

Elma Jusufović (2023). I skoene til bakkebyråkraten. En kvalitativ studie av saksbehandleres praksis ved tildeling av kommunale boliger og beslektede tema. Masteroppgave i sosialt arbeid. OsloMet- storbyuniversitetet. Fakultet for samfunnsvitenskap (Oda.oslomet.no).