Kan bolig bidra til å forebygge ungt utenforskap?

BOVEL- partner Nordlandsforskning har fått støtte fra Forskningsrådet til å forske på boligens betydning for samarbeid og inkludering av sårbare unge.

I mai ble det annonsert at BOVEL-partner Nordlandsforskning, med forsker Trond Bliksvær i spissen, har blitt tildelt 10 millioner fra Norges Forskningsråd (NFR) til samarbeidsprosjektet Onboarding transitional housing as a centre for collaboration in the mission of young inclusion (HOUSYOUNG). Prosjektet har oppstart høsten 2024 skal gå over fire år.

I prosjektet har en rekke forskningsorganisasjoner gått sammen med samfunnsaktører i Nord-Norge for å utvikle kunnskap om gode modeller for hvordan man kan forebygge utenforskap blant unge voksne med komplekse behov.

– Det er et mål at dette botilbudet skal være et alternativ til – eller til og med erstatte – bruk av plasser i barnevernsinstitusjoner, forteller prosjektleder Trond Bliksvær ved Nordlandsforskning og BOVEL.

– En av de store samfunnsutfordringene knyttet til barn og unge i dag er utenforskap. I fremtiden vil vi trenge effektive og gode tiltak i en situasjon med færre ressurser og større behov – noe som ikke minst vil gjelde kommuner og distrikter i nord, legger Bliksvær til.

Foyer: Boligen som arena for samarbeid

Mangelen på samordning og samarbeid mellom tjenester fremheves gjerne som en sentral utfordring når det kommer til ungt utenforskap. For sårbare unge med komplekse behov, er det særlig viktig med en helhetlig tilnærming – og at man anerkjenner samspillet mellom bolig, utdanning, arbeid og inkludering i samfunnet.  Dette er prinsippet i Foyer- modellen, som case-kommunene i prosjektet enten har implementert, eller er i ferd med å implementere.

Modellen har som mål å gi unge muligheten til å leie egne leiligheter mens de mottar tilpasset hjelp, der en egen koordinator i boligene spiller en viktig rolle. Dette kan handle om å få hjelp med å finne eller opprettholde utdanning eller arbeid, koordinere ulike velferdstjenester, eller dagligdagse gjøremål.

Hovedmålet for Foyer-kommunene i dette prosjektet å utarbeide en utviklingsarena for sårbare ungdommer i overgangen til selvstendig voksenliv. Dette gjennom å utarbeide en ny metodikk for tverretatlig samarbeid, ansvar og koordinering.

En oversett tematikk i debatten om ungt utenforskap

Å finne trygg og stabil bolig er en utfordring for mange unge i dagens boligmarked, og særlig krevende er det for unge med lav inntekt, og få muligheter for økonomisk støtte hjemmefra. Fordelene ved å ha et eget hjem har imidlertid ikke blitt tilstrekkelig adressert, verken i forskning eller politikk rettet mot unge i risikosonen i Norge eller internasjonalt. Mens mye av fokuset i boligdebatten handler om overgangen fra foreldrenes hjem til egen bolig, har ikke boligens betydning for unge voksne i komplekse velferdstjenester, som f.eks. unge med barnevernserfaring, fått samme oppmerksomhet.

Med den nye boligmeldingen har oppvekstfeltet fått ett nytt «politisk bein» å stå på, nemlig det boligsosiale beinet.

Trond Bliksvær, nordlandsforskning

Bliksvær fremhever at regjeringen i år har kommet med to ferske dokumenter som peker på prosjektets aktualitet. I Bustadmeldinga (regjeringen.no) understreker kommunene sitt ansvar for den boligsosiale politikken, og trekker frem Foyer som nettopp et eksempel på en boligsosial innovasjon for unge med erfaring fra barnevernet.

– Med den nye boligmeldingen har oppvekstfeltet slik sett fått et ekstra «politisk bein» å stå på, nemlig det boligsosiale beinet. Det betyr også at Foyer-boliger ikke bare anses som et viktig barnevernstiltak, men også som en del av boligkarrieren til den enkelte – en karriere som er så sentral for inkludering og samfunnsdeltakelse i vårt samfunn, forklarer Bliksvær.

Videre trekker han fram regjeringens strategi for institusjonstilbudet i barnevernet (regjeringen.no). Her understrekes betydningen av det viktige arbeidet som skjer i kommunene, og at forebyggende innsats er viktig. Som en del av strategien konkretiserer regjeringen at flere barn som ikke kan bo hjemme, fremfor institusjonsplassering utenfor hjemstedet skal «få hjelp i kommunale botiltak i egen kommune eller gjennom interkommunalt samarbeid».