Stipend til masterstudenter som skriver om boligpolitikk eller boligmarked i Norge!

Er du masterstudent i samfunnsøkonomi, sosiologi, samfunnsgeografi, demografi, sosialt arbeid, sosialantropologi, statsvitenskap eller økonomisk historie og synes boligpolitikk og boligmarked er spennende? Da kan BOVELs masterstipend være noe for deg!

Søknadsfrist: 15. mai 2024

BOVEL, senter for bolig- og velferdsforskning, lyser ut opptil 10 stipend til masterstudenter som skriver om oppgave om boligmarked, boforhold eller boligpolitikk. Stipendet er på 25 000 kroner, og utbetales senest i august 2024.

Alle som skriver kvalitative eller kvantitative oppgaver om boligmarked, boforhold, boligpolitikk eller flyttemønstre er kvalifisert til å søke og motta stipendet, men studenter som bruker metoder og skriver om tema innenfor BOVELs kjerneområder vil prioriteres. Oppgaver som tilfredsstiller ett eller flere av følgende kriterier vil derfor – alt annet likt – prioriteres:

 • Oppgaver med kvantitativ metode.
 • Oppgaver om leieboere eller leiemarkedet.
 • Oppgaver som forsøker å vise hvordan boligforhold påvirker individers arbeidsmarkedstilknytning, utdanningsnivå, helse eller andre velferdsutfall.
 • Oppgaver som omhandler lavinntektsgruppers boforhold eller situasjon på boligmarkedet
 • Oppgaver om boligsosialt arbeid eller boligsosiale virkemidler (som bostøtte, startlån eller kommunale boliger).
 • Oppgaver knyttet til ungdoms etablering/manglende etablering på boligmarkedet.
 • Oppgaver om arbeidsmigranter og svært vanskeligstilte gruppers boforhold på randsonen av det ordinære boligmarkedet.

Hvordan søke masterstipend fra BOVEL?

Send et sammendrag av oppgaven eller oppgaveskisse på 2-3 sider som er godkjent av veileder, og kopi av bachelorvitnemål eller tilsvarende til: jarso@oslomet.no Din søknad vil bli vurdert av en komité bestående av fire forskere fra BOVEL.

Tilbud og krav til masterstudenter som mottar stipend

 • Alle som mottar stipend forventes å legge fram oppgaven eller et utdrag fra oppgaven på minst én fagsamling i regi av BOVEL. Masterstudentene vil her få tilbakemelding fra minst én forsker med relevant fagkompetanse.
 • BOVEL tar ansvar for å organisere fagsamlingen.
 • Det kan være aktuelt for BOVEL-forskere å være veileder eller biveileder for studenter som mottar stipend etter nærmere avtale.

Om BOVEL

Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL,) er et SVA-senter med Velferdsforskningsinstituttet NOVA (OsloMet) som vertsinstitusjon. Lavinntektsgrupper på boligmarkedet, den kommunale boligsektoren og effekter av offentlig politikk er blant senterets viktigste forskningstema i perioden 2022 til 2024.

BOVEL har et faglig tyngdepunkt i kvantitative registerbaserte analyser, men vil også gjennomføre kvalitative studier, surveyundersøkelser og forskningsprosjekter som kombinerer ulike datasett og metoder.  I tillegg til SVA-instituttene NIBR, AFI og SIFO har BOVEL følgende partnere: Frischsenteret, Fafo, VID vitenskapelig høgskole, Nord Universitet, Nordlandsforskning og Institutt for samfunnsforskning.

Sentrale problemstillinger i senterets forskning (2021-2024)

 • Sammenhengen mellom boligsituasjon og andre velferdsområder: Hvordan påvirker egenskaper ved bolig- og bomiljøer lavinntektsgruppers helse-, utdanning- og arbeidssituasjon?
 • Effekter av offentlig politikk. Hva er effektene og resultatene av de boligsosiale virkemidlene (startlån, bostøtte, kommunale boliger etc.) for målgruppene?
 • Leiemarkedet og leieboere. Hva kjennetegner langtidsleieboeres boligsituasjon og boligkarrierer? I hvilken grad er dagens norske leiemarked tilpasset langtidsleieboeres behov?
 • Den kommunale boligsektoren. Hva er de største utfordringene og dilemmaene i den kommunale utleiesektoren? På hvilken måte varierer den kommunale sektorens profil (mht. målgrupper, kvalitet, organisering og praksiser) på tvers av norske by- og bygdekommuner?