Foreslår reform av bostøtten

Den strenge behovsprøvingen i dagens ordning skaper fattigdomsfeller, hevder BOVEL-forskere Kim Christian Astrup (NIBR, OsloMet) og Axel West Pedersen (NOVA, OsloMet). På oppdrag fra Husbanken har de utredet en mulig reform av den statlige bostøtten.

Nærmere bestemt ble forskerne bedt om å drøfte ulike modeller for den såkalte egenandelsberegningen som skal sørge for at bostøtten er målrettet mot hushold med lav inntekt. Resultatet av prosjektet presenteres i årets andre BOVEL-notat: Bostøttens egenandelsberegning – forankring i underliggende prinsipper (Oda.oslomet.no).

Må ses i sammenheng med andre ordninger

Mens et ekspertutvalg som la frem sin innstilling i 2022 (regjeringen.no), foreslo å endre egenandelsberegningen slik at bostøtten knyttes nærmere opp til sosialhjelpen, foreslår Astrup og Pedersen å gå i motsatt retning.

– Vårt prinsipielle syn er at bostøtten har en viktig rolle å spille i fattigdomsbekjempelsen, men at den må koordineres bedre med det øvrige trygdesystemet, sier Pedersen.

Streng behovsprøving skaper fattigdomsfeller

Sammen med kollega Astrup argumenterer Pedersen for at bostøtten ikke skal løse fattigdomsproblemene på egen hånd, men ta opp funksjoner i blindsonene til det øvrige trygdesystemet ved å subsidiere boligkonsumet til lavinntektsfamilier, gi kompensasjon til hushold som av ulike grunner har spesielt høye boutgifter, og ta hensyn til variasjon i størrelse og sammensetning på det aktuelle husholdet.

– Vi påpeker at den strenge behovsprøvingen av dagens ordning skaper fattigdomsfeller og gjør ordningen irrelevant for barnefamilier med inntekter rundt grensen for relativ inntektsfattigdom, forklarer Pedersen.

Forskerne foreslår derfor å mildne avtrapningen mot inntekt slik at nedslagsfeltet for ordningen flyttes høyere opp i inntektsfordelingen, og slik at man unngår at ordningen svekker insentivene til arbeid.

I notatet legger de frem konkrete regneeksempler som viser at deres forslag til en ny modell for egenandelsberegning ikke trenger å bli vesentlig dyrere enn dagens ordning.

Last ned notatet

Astrup, K. C. & Pedersen, A.W (2024). Bostøttens egenandelsberegning – forankring i underliggende prinsipper. BOVEL-notat 2/24 (oda.oslomet.no)