Kvalitet på helsetjenester- eldre menneskers oppfatninger

Av Astrid Bergland

Ingild Lilleheie, PhD kandidat i forskergruppa Aldring, helse og velferd, disputerte 22. juni 2021 på avhandlingen med tittel, A qualitative study of older patients’ and family caregivers’ perceptions on quality of healthcare delivered to geriatric patients during hospitalisation, the discharge process and in the 30 days course after discharge from hospital.

Tidligere forskning viser at det har vært lite oppmerksomhet rettet mot hvordan eldre pasienter og deres pårørende oppfatter kvaliteten på de helsetjenestene eldre pasienter mottar på sykehuset, i utskrivningsprosessen og i den første tiden etter at de har kommet hjem fra sykehusoppholdet.

Målet for PhD prosjektet var å bidra med ny evidensbasert kunnskap om hva som skal til for at de helsetjenestene som tilbys eldre pasienter på sykehus, under utskrivningen og i løpet av en 30 dagers periode etter utskrivning skal holde høy nok kvalitet. Denne kunnskapen vil være av betydning for politikere, klinikere og forskere med ansvar og oppgaver innenfor dette området.

Resultater fra oppsummert kunnskap viste at samarbeid mellom de ulike nivåene i helsetjenesten var avgjørende for å sikre pasientens medvirkning i utskrivningsprosessen. En vellykket utskrivningsprosess krevde utveksling av forståelig og brukervennlig informasjon mellom helsepersonell og pasient/pårørende. For å sikre pasientens medvirkning i utskrivningsprosesser må helsetjenestene organiseres på måter som legger til rette for deltakelse

Pasientene opplevde en helsetjeneste som satte søkelys på diagnose og biomedisinske kartlegginger, der pasientenes muligheter for medvirkning var begrenset. De fortalte at manglende informasjon og koordinering satte dem i en situasjon hvor det var utfordrende å balansere egne behov opp mot de tjenestene de ble tilbudt.

Pårørende ønsket en helsetjeneste som i større grad tok hensyn til pasientenes individuelle behov og at de som viktige omsorgspersoner i større grad ble involvert i prosessene rundt pasienten. Både pasientene og deres pårørende opplevde situasjonen de var i som belastende.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *