Særskilt for praksisemner

A. Særskilt for praksisemner Sett deg inn i Forskrift om studier og eksamen ved Oslomet, kap 8 Veiledet praksis. Antall forsøk. Sett deg inn i info gitt studentene knyttet til Medisinsk testing, Refusjon av reise- og boutgifter Rettigheter og plikter i praksisperioden og Skade og smitte Uønskede hendelser Politiattest De forskjellige studieprogrammene kan ha forskjellige […]

A. Særskilt for praksisemner

informasjonSett deg inn i Forskrift om studier og eksamen ved Oslomet, kap 8 Veiledet praksis. Antall forsøk.

informasjonSett deg inn i info gitt studentene knyttet til

informasjonDe forskjellige studieprogrammene kan ha forskjellige regler for tildeling av praksisplasser. Sett deg inn i regelverket som gjelder for ditt program.

informasjonHold tett kontakt med administrativt praksisansvarlig i forkant og underveis.

kvalitetssikringSikre deg i samråd med studieleder/programansvarlig at bemanningen knyttet til emnet dekker NOKUTs bemanningskrav slik Tilsynsforskriften krever.

kvalitetssikringPlanlegg og gjennomfør emneevaluering for praksisemnet i tråd med høgskolens kvalitetssikringssystem. Bruk egen praksisrapportmal og legg særskilt vekt på at praksisstedets stemme blir hørt i tillegg til studentens.

kvalitetssikringSamarbeid med praksissteder: Iverksett tiltak i samarbeid med studieleder/programansvarlig som sikrer godt samarbeid med praksisstedene: Vurder tiltak for utvikling av steder som eventuelt ikke får god evaluering, vurder etablering av nye steder/flere plasser når det er behov for det.

bemanningLærerveiledere – fordeling i praksis: Avklar i samråd med studieleder/programansvarlig hvem som er ansvarlig faglærer for oppfølging av studentene og praksisstedene.

fristerFrist: Bestill praksisplasser via administrativ praksisansvarlig: 1.mars er frist for bestilling av praksisplasser påfølgende studieår. Årsplan med tanke på praksisperioder må derfor være avklart helst innen 1.februar.

informasjonHusk at dersom studenten ikke møter til oppsatt praksis eller avbryter påbegynt praksis, må ansvarlig lærer dokumentere forholdet! Det regnes på linje med påbegynt eksamen, og skal behandles som ikke bestått praksis inntil studenten evt leverer sykmelding.

informasjonStudieadministrasjonen informerer deg dersom du får studenter på emnet som deltar  i Legemiddelassistert rehabilitering.

informasjonSikre deg at lærerveiledere og praksisveiledere på praksissted er kjent med prosedyrene for løpende skikkethetsvurdering og særskilt skikkethetsvurdering. Løpende skikkethetsvurdering gjennomføres fortløpende gjennom emnet/studiet. Særskilt skikkethetsvurdering foretas ved begrunnet tvil, på bakgrunn av innkommet tvilsmelding.

informasjonViktig å kjenne til:

Praksisplassering: Informasjon til studentene blir lagt ut på CANVAS og Studentweb når plasseringen er klar.

Smittestatus: I forbindelse med semesterregistrering blir studentene bedt om å svare på spørsmål vedrørende sin smittestatus (TBC/MRSA). Studentene må være oppmerksomme på at dersom de svarer ja på noen av spørsmålene, må de dokumentere gjennomgått medisinsk undersøkelse før en eventuell oppstart i praksis. Studentene kan rette spørsmål til praksis-hv@oslomet.no

Taushetserklæring: Alle studenter må nå lese om og hake av at de har forstått hva det innebærer å ha taushetsplikt som student ved Oslomet ved semesterregistering på studentweb..

Vaksinasjon: Alle helsefagstudenter som ikke tidligere er vaksinert mot tuberkulose (BCG-vaksine) anbefales å ta kontakt med helsestasjon i sin bydel/kommune for å få satt vaksine. De fleste nye helsefagstudenter er ikke BCG-vaksinert gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Folkehelseinstituttets råd er uendret: Vi anbefaler at helsefagstudenter som skal ha mye pasientkontakt under studiene, tar BCG-vaksine.

Politiattest: Gyldig politiattest må fremvises for å kunne gå ut i praksis og skal leveres snarest etter semesterstart første året. Politiattest søkes via hjemmesiden til politiet og studentene må laste ned bekreftelsesbrevet som ligger som vedlegg fra samordnet opptak (bachelor) eller fra Opptakskontoret ( videreutdanning/ master). Studentene skal ta utskrift av politiattesten og levere den til sitt fakultet/ studiestedets servicetorg. Ved spørsmål, be studentene ta kontakt med studieadministrasjon. Om studenten ikke har levert politiattest, får ikke studenten begynne i praksisstudier.