Sesjoner

Oversikt over innledere

Fellessesjoner

Parallellsesjoner

Dag 1, bolk 1:

 1. The purpose of quality assurance systems
 2. Kvalitetsdimensjoner i veiledningen
 3. Involvering / medbestemmelse/ representasjon i kvalitetsarbeidet.
 4. Det systematiske kvalitetsarbeidet i praksis
 5. Kvalitetssystemets innretning mot studier: faller forskningsdelen utenfor?

Dag 1, bolk 2:

 1. Digitalisering – Presentasjon av ulike tilnærminger og kvaliteten på løsningene. Erfaringer og hva vi tar med oss videre?
 2. Internationalisation in the post-pandemic era: Mobility, networking, digital conferences and seminars and international co-publishing
 3. Digitalisering:Disputaser/prøve-forelesningerfysiske, digitale eller hybride
 4. Stipendiaters arbeidsmiljø fagmiljø-tilhørighet/ Hjemmekontor/jobb og fritidsbalanse

Dag 2:

 1. Betydning av mobilitet for kvalitet i forskerutdanningen
 2. Arbeidslivsrelevans som kvalitetsdimensjon?
 3. Karriereveiledning for yngre forskere
 4. What do research assessment reforms mean for research education?