Sesjoner

Fellessesjoner

Parallellsesjoner

Dag 1, bolk 1:

 1. Ideen bak kvalitetssystemer
 2. Kvalitetsdimensjoner i veiledningen
 3. Involvering / medbestemmelse/ representasjon i kvalitetsarbeidet.
 4. Det systematiske kvalitetsarbeidet i praksis
 5. Oppsummering av møtet i det nasjonale forumet for veilederopplæring
 6. Kvalitetssystemets innretning mot studier: faller forskningsdelen utenfor?

Dag 1, bolk 2:

 1. Digitalisering – Presentasjon av ulike tilnærminger og kvaliteten på løsningene. Erfaringer og hva vi tar med oss videre?
 2. Post-pandemi-internasjonalisering:Mobilitet, Nettverksbygging, Digitale konferanser/seminarer, Internasjonal sampublisering
 3. Digitalisering:Disputaser/prøve-forelesningerfysiske, digitale eller hybride
 4. Stipendiaters arbeidsmiljø fagmiljø-tilhørighet/ Hjemmekontor/jobb og fritidsbalanse

Dag 2:

 1. Betydning av mobilitet for kvalitet i forskerutdanningen
 2. Arbeidslivsrelevans som kvalitetsdimensjon?
 3. Karriereveiledning for yngre forskere
 4. Åpen forskning og nye evalueringsformer