NAKMI

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) arbeidet for å fremme kunnskap om helse og omsorg for innvandrere og deres etterkommere i Norge. Målet var å skape og formidle forskningsbasert kunnskap som fremmer god helse og likeverdige helsetjenester for personer med innvandrerbakgrunn. De primære målgruppene var beslutningstakere, helseledere, helsepersonell, forskere og studenter.

NAKMI skulle være et samlingspunkt for landets kompetanse innen psykisk og somatisk innvandrerhelse. NAKMIs kjerneaktiviteter var forsknings-, utviklings- og formidlingsarbeid, herunder opplæring, veiledning og rådgivning.

NAKMI skulle være en pådriver for produksjon og formidling av kunnskap om innvandreres helsesituasjon, med særlig vekt på de største innvandrergruppene og de mest utbredte helseutfordringene disse står overfor.

NAKMI gikk 1. januar 2018 inn i Folkehelseinstituttet (FHI).

Les mer om FHIs forskning på migrasjonshelse (tidligere NAKMI) her.