Kategorier
Politikk og samfunn Universitet og samfunn

Lærdommer av 2016

Da har vi kommet til slutten av nok et år, et spennende år med hendelser som jeg tror vil dypt påvirke oss som institusjon og akademikere.  Hvis vi zoomer langt ut og prøver å få et blikk over planetens affærer, har nok ikke dette vært et godt år.  Tvert imot, det har på mange måter vært et Annus Horribilis.  Nordpolen, Antarktis, Nice, Orlando, Paris, Berlin, Aleppo, Brexit, Putin, Duterte, Boris Johnson, Carl I. Hagen, Trump, Mossack Fonseca, Zika.  Merriam Webster utpekte i forrige uke “surrealistisk” til årets ord; det er det ordet som oftest ble slått opp i året som gikk.

Men for rektoratet har nok året også styrket oss i vår besluttsomhet om hvor vi forsøker å ta institusjonen. Jeg vil dele noen av refleksjonene jeg sitter med nå når vi går inn i julehøytiden.

2016 har styrket vårt ønske om å ta et sterkere ansvar for å utdanne unge samfunnsborgere som har verktøyene for å skille løgn og demagogi fra fakta.  Mens Merriam Webster mente «surrealistisk” er årets ord, mener Oxford Dictionaries at det er  “postfaktuell”. Jeg skrev en artikkel i Dagsavisen med tittel “Dannelse i en postfaktuell tid” og Nina en kronikk i Khrono om Examen Philosophicum.  

2016 har styrket vår oppfatning av at teknologifag generelt og IKT spesielt vil bli svært viktig for HiOA i årene framover.  Teknologiutviklingen er en primærdriver for endringene i yrkene vi utdanner til og samfunnet vi forsker på og for.  Denne prosessen er imidlertid substansielt aksellerert av den sammenfallende fremveksten  av massive datavolum, smarttelefoner, appifisering av tjenester, tingenes internett, robotisering og renessansen til mitt eget fagområde, “kunstig intelligens”.  HiOA søker derfor aktivt ut samarbeid med teknologitenkere som Simula og IBM for å være i front på forståelse av hvordan teknologi kan være med å påvirke, våre utdanninger, vår forskning og samfunnet rundt oss. 

2016 har styrket vår tro på viktigheten av å substansielt øke forskningsvolumet og integreringen av forskningen i HiOAs virke. God, relevant og anvendt kunnskapsutvikling for samfunnet er viktigere enn noen gang før. I året som har gått har HiOAs ansatte gjort HiOA til en slagkraftig forskningsinstitusjon og en nøkkelleverandør av ny kunnskap om velferdssamfunnets utfordringer. Dette arbeidet skal vi arbeide videre med å styrke i det nye året.

2016 har styrket vår motivasjon til å internasjonalisere HiOA. Internasjonalisering styrker kvaliteten på forskning og utdanning, knytter næringsliv og akademia sammen på tvers av grenser, øker studentenes internasjonale kompetanse og forståelse for tverrnasjonale utfordringer og muligheter, styrker innovasjonsevnen og styrker personlig og institusjonell solidaritet. HiOA har 1 700 studenter med utenlandsk statsborgerskap, men har et godt stykke igjen til en internasjonal mobilitet blant ansatte og studenter som vi kan være fornøyd med.  I 2016 startet vi derfor opp et institusjonelt internasjonaliseringsprosjekt som vi gleder oss til å videreføre i det nye året.

2016 har styrket vår motivasjon til å digitalisere HiOA. I året som har gått har vi ansatt direktør for digitalisering og infrastruktur som har startet en omfattende prosess med å strukturere og organisere et digitalt skifte. Vi har også startet opp et digitaliseringsprogram for å flytte utdanningene mot digitale læringsformer.  I tillegg arbeider vi med Simula Research Laboratory for å utvikle et doktorgradsprogram og et forskningssenter i digitalisering.

2016 har styrket vårt ønske om full universitetsakkreditering. Vi mener HiOA er langt fremme i Europa når det kommer til å drive kunnskapsutviklingen for et moderne  velferdssamfunn framover, men trenger tyngden som universitetsakkreditering gir. Norge trenger HiOA, dets kunnskap og ekspertise, mer enn noen gang. Det er derfor ledelsens oppdrag og plikt å arbeide systematisk for å fjerne alt som hindrer, forsinker eller svekker HiOAs arbeid, leveranser og gjennomslag. Og det største institusjonelle hinderet vi har i dag er at selv om vi etter alle internasjonale standarder er et fullstendig universitet, så kan vi ikke kalle oss det. Universitetsakkreditering vil gi oss mer autoritet og selvråderett til å utvikle våre master- og doktorgradsløp, bygge en profil som står i stil med vår allerede eksisterende utdanning og forskning, og få gjennomført viktige tiltak for å møte de utfordringene vi står overfor.  

2016 har styrket vår motivasjon til å dyrke HiOAs egenart. Jo mer vi arbeider med forskriftene som setter rammene for vår søknad om å bli universitet, jo klarere blir det at dagens modell reflekterer et snevert, gammeldags og forenklet syn på hva et universitet skal være. Det er ikke bra for Norge. Vi bør heller fremme en heterogen, multifasettert sektor, hvor ulike institusjoner kan dyrke sine egenarter i stedet for å bli presset inn i en mal.  HiOA vil ikke følge blindt i en løype, vi vil gå vår egen vei.  Til beste for våre studenter og til beste for Norge.  

2016 har styrket vårt ønske om å ta vårt ansvar for å påvirke utviklingen av norsk kunnskapspolitikk.  Universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner er ankere som bidrar med trygghet og retning for den norske kunnskapsøkonomien. Det er derfor viktig at vi deltar aktivt i den politiske debatten om hvordan disse ankerinstitusjonene best kan utvikles – om den skjer i sosiale medier, i nasjonale arbeidsgrupper, offentlige høringer eller avisene. For eksempel vil vi fortsette å være tydelige på at den vitenskapelige utviklingen er avhengig av en skarp omlegging til Open Science, at indikatorbasert styring kan bære galt av sted, at finansieringsmodellen er skjev og uheldig, at finansieringen av profesjonsrettet forskning må styrkes, og at todelingen av sektoren er hemmende for kvalitet og hindrer innovasjon og utvikling.  

2016 har styrket vår oppfatning av hvor viktig det er å beholde en etisk og aktivistisk grunnfilosofi, og prøve å finne måter å følge denne opp i praksis. HiOA var en av initiativtakerne for Scholars at RIsk i Norge, og vil ønske en ny scholar som trenger omplassering til oss i det nye året. Arbeidet som gjøres for å sikre akademisk frihet er mer presserende enn noensinne, og en kamp  vi ikke kan forholde oss passive til.  

Til slutt, 2016 har styrket vår oppfatning av hvor viktig det er å ta vare på seg selv, og huske å ta en pust i bakken. Vi skal arbeide hardt hele året for å utvikle og formidle viktig kunnskap, og bygge en tryggere, kunnskapsbasert framtid, men som flyvertene forteller oss om og om igjen: Sett på din egen oksygenmaske først, det er bare da du kan hjelpe andre. Derfor, la deg oppsluke av Julekveldsvisa og historien om Snekker Andersen. Gå en tur på ski hvis du kan. Pust inn oksygenet. Lad batteriet. Og kom tilbake, klar til kamp.

Takk for innsatsen i året som har vært.

Kategorier
Universitetspolitikk

Rekrutteringsstillinger til besvær

Universitetet i Oslo og Høyskolen i Oslo og Akershus er gode venner og støttesspillere, og jeg opplever at UiO gleder seg til at HiOA tar sin plass som Norges neste universitet.  Men om rekrutteringsstillinger er vi nok derimot av ulik oppfatning. For i innlegget “Statsbudsjett til besvær” skriver rektor Ole Petter Ottersen at:

“Andre institusjoner kommer ikke like godt ut i resultatbasert finansiering (som UiO. red.anm). Men mange av dem som taper på resultater, kommer godt ut av det når det gjelder rekrutteringsstillinger. Her er det UiO som taper – med bare seks nye stipendiatstillinger av totalt 80 for hele sektoren.”

Det er nok sant at UiO opplever å få færre rekrutteringsstillinger enn de har fått i mange tidligere tildelinger, men en grunn er nok at UiO tidligere har fått svært mange.  UiO har totalt hele 937 rekrutteringsstillinger finansiert av KD, populært kalt KD-stillinger. HiOA har 83.

For stor historisk differanse

UiO har flere forskere, og forskergrupper med lengre tradisjoner enn HiOA, så det er fair at de har flere, og har opp i gjennom tiden fått flere, kd-stillinger. Men høyskoler og profesjonsmiljøer har også et forsknings og utviklingsoppdrag, og det blir da viktig å se på hvordan dette oppdraget og deres fagområder støttes.. For hvis vi nå regner ut antall KD-stillinger per forskerårsverk, som kan være et godt mål på om institusjonene har en balansert andel rekrutteringsstillinger, ser vi at UiO har 0,26 og HiOA 0,07.  HiOA ligger ikke bare i bunnsjiktet, men distansen opp til resten er stort, som du kan se i figuren under.

Figur 1

For å si det på en mer effektiv måte, skulle HiOA hatt like mange KD-stillinger som UiO, skulle vi hatt 323, som er 240 flere enn vi har i dag.  Men det har vi altså ikke.  

Så vil noen si at det er urimelig at HiOA sammenliner seg på dette med UiO.  Men vi kan se til andre institusjoner også, og skulle vi hatt like mange KD-stillinger per UF-stilling som Høyskolen i Sørøstnorge (HSN), skulle vi hatt 133 (altså 50 flere enn vi har i dag), skulle vi hatt like mange som Universitetet i Agder, skulle vi hatt 258 (175 flere enn i dag). HiOA har kommet dårlig ut i disse tildelingene år etter år.

Behov for å lukke tildelingsgapet

Det er vanskelig å godta denne forskjellen. Det er en skjevfordeling som har røtter i historie og det at politisk og administrativ ledelse i vår sektor ikke har tilpasset tildelingene til utviklingen som har pågått i lang tid i sektoren.  For HiOA vil det være mulig å ta raske og avgjørende steg i oppbyggingen av viktige forskningsmiljøer innenfor profesjonsutdanningene hvis vi får lukket noe av det vi mener er et uforholdsmessig stort gap i tildelte KD-stillinger. Det vil bety mye, både for HiOA, våre utdanninger og forskningsmiljø, men også for samfunnet, Norge. Forskningen som skjer innenfor våre fagfelt er ofte direkte påvirkende til utvikling og omstilling i velferdssamfunnets yrker.

Derfor er jeg overrasket over at Ottersen klarer å definere UiO som “taper” når det kommer til rekrutteringsstillinger. Historisk, og faktuelt også i dagens situasjon, er UiO en av de store mottagerne av slike stillinger.

I vår prosess med å bli et sterkt universitet innenfor våre profiler, så håper jeg at vår gode partner og støttespiller UiO unner oss å nærme seg en rettferdig andel av KD-stillinger slik at vi kan konkurrere med jevnbyrdighet. I vårt samfunnsoppdrag for å håndtere Norge og verdens behov for arbeidskraft, og løsninger på globale utfordringer, opplever jeg at vi ikke står i motsetning til hverandre i Pilestredet og på Blindern, vi står sammen. Derfor bør det være et felles ønske om å styrke HiOAs FoU-aktivitet.