Back to Rule (Nav Nordstrand)

Beskrivelse av prosjektet

Gjennom prosjektet «Back to rule», vil Nav Nordstrand ha som formål å utvikle og etablere en ny metodikk for oppfølging av unge under 25 år med innvandrerbakgrunn, uten fullført videregående og som har egen sak i NAV.

Kandidater som deltar i prosjektet får tett oppfølging av sin skolegang, enten de har tilhørighet til en videregående skole, eller tar fag som privatist. Vi ønsker å være et bindeledd mellom elevene og den videregående skolen den enkelte elev er tilknyttet til. Vi skal tilby rådgivningstimer om skole med vekt på blant annet å oppnå bedre karakterer, og ha samtaler om livsmestring. Prosjektet vil gå inn for å få større innsikt i den enkeltes indre og ytre motivasjon, samtidig bistå ungdommer med til å sette seg delmål på lengre sikt, gjennom å fullføre videregående skole.

Prosjektet vil ha som mål å forhindre drop out, fremme læring gjennom å tilby tett oppfølging, samtidig som ungdommen får bistand med fag frem mot vurderinger. Det er ønskelig å opprette en sosial arena for ungdommene der det legges vekt på sosial mestring, for å bygge selvfølelse og selvtillit. Vi ønsker å tilby ulike former for «jobbsmak» der karriereveiledning og mulighet til å prøve seg i ulike typer arbeid, vil gi deltakerne en økt mulighet for arbeidstilknytning, både midlertidig og varig.

Gjennom prosjektet «Back to rule», ønsker vi å avdekke om vi kan oppnå ulike gevinster for målgruppen, gjennom ny arbeidsmetodikk. Mulige gevinster for målgruppen er redusert frafall i videregående skole, færre brukere uten fullført skole i NAV, bedre levekår for brukere, bedre psykisk helse og redusert ensomhet, flere som sysselsettes og langvarig tilknytning til arbeidslivet.

Utfordringer:

  • Hvordan kan NAV bidra til økt gjennomføring av videregående skole for elever med innvandrerbakgrunn?
  • Hvilke grep bør NAV ta i bruk for å forhindre negativ sosial arv?
  • Ytre vs. indre motivasjon for gjennomføring av VGS?

Bestilling til masterstudenter

NAV Nordstrand ønsker å inngå samarbeid med studenter på masternivå i prosjektperioden. Vi ønsker å knytte oss enda tettere til universitetsmiljøet for å sikre kvalitativ dokumentering av tiltakets gjennomføring, måloppnåelse og effekt. Vi kan tilby studenter som er interessert i forebyggende ungdomsarbeid/utenforskap blant unge/NAVs rolle i forebyggende arbeid ol. en mulighet til å bruke funnene vi har gjort frem til nå, og videre i prosessen i sin oppgave.

Studentene vil få tilgang på praksisnært materiale og muligheten til å påvirke hvilke innfallsvinkler og metoder NAV skal ta i bruk i møte med målgruppen.

Kontaktperson: Sine Sejrup Arntsen Sine.Sejrup.Arntsen@nav.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *