REACH-prosjektet – forskningsmiljø for tverrfaglig forskning på barnehager og barndom i storby – Bydel Søndre Nordstrand

REACH utforsker barnehagen som oppvekstarena og et møtested for barn og familier i det flerkulturelle Oslo. Institutt for sosialfag ved OsloMet er tilsluttet prosjektet. Sammen med instanser i bydel Søndre Nordstrand er målet blant annet å utforske hvordan barnehager og andre kommunale tjenester legger til rette for inkluderende og relevante tjenester rettet mot barn og familier. Forskningen gjennomføres i tett samarbeid med praksisfeltet og deres ønsker og behov for økt kunnskap om sine tjenester.

Det er to temaer/tjenester det etterspørres mer forskning om, og som vi derfor inviterer masterstudenter til å skrive sin masteroppgave om: «Barnevernøvelser i barnehage» eller «BTI-modellen» (Bedre Tverrfaglig Innsats).

Barnevernøvelser i barnehage

Byrådet i Oslo kommune har gjennom prosjektet «Barnehjernevernet» som mål å forebygge, oppdage og tilby hjelp til barn og unge som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

Som en del av prosjektet «Barnehjernevernet» er det utviklet en mal for «barnevernøvelser» i barnehagene – på samme måte som det jevnlig gjennomføres brannvernøvelser. Barneverntjenesten i bydelen har fått ansvar for å trene barnehageansatte i å gjennomføre slike barnevernøvelser.

Det er behov for følgeforskning knyttet til gjennomføringen av barnevernøvelser i barnehagene. Det er i første omgang bydelens tjenester og ansatte som er målgruppe for følgeforskningen, men på sikt er det aktuelt å også undersøke hvordan foreldre og barn opplever innsatsen. Hensikten med følgeforskningen er å få kunnskap om hvilken mening dette definerte programmet/manualen har for de som skal gjennomføre det.

Foreslåtte tema for masteroppgave om barnevernøvelser:

  • Hvordan opplever de ansatte i barnehagene «Barnehjernevernet» og barnevernøvelsene (intervju, observasjon av opplæring)?
  • Hva slags forståelse av f.eks. barn, kulturell ulikhet, vold og omsorgssvikt kommer til uttrykk i manualen til barnevernøvelsene (dokumentanalyser)?
  • Hvordan opplever foreldre «Barnehjernevernet» og barnevernøvelsene (intervju)?

Studentene oppfordres til å finne egne problemstillinger innenfor de temaene som er skissert her. Søknader på ca. 1 side ønskes velkommen. Disse søknadene sendes kontaktperson (se under) så fort som mulig etter mastertorget er avviklet og innen 15. mars. De søknadene som innvilges vil få tilbakemeldinger så en videreutviklet prosjektskisse/arbeidskrav til avsparkseminaret kan utarbeides.

BTI-modellen

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) skal bidra til at barn, unge og familiene deres får nødvendig hjelp så tidlig som mulig. Dette gjelder særlig for familier det er knyttet bekymringer til fra en eller flere tjenester. Målgruppen for BTI-modellen er barn og unge (0-23 år) som har behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengre perioder i livet.

BTI er en organisasjonsmodell. Den er laget for å bedre samhandlingen mellom de ulike kommunale tjenestene som jobber med utsatte barn og unge, og for å gjøre det offentlige tjenestetilbudet mer effektivt for utsatte barn, unge og familier. Formålene med BTI er: Tidlig identifisering og intervensjon, Bedre samordning av kommunalt (og statlig) tjenestetilbud, Medvirkning.

Foreslåtte tema for masteroppgave om BTI:

  • Kartlegging av tverrfaglige samarbeidsmøter (observasjon av møter, intervjue deltakerne om møtene)
  • Analyse av dokumenter og verktøy (hvordan tematiseres medvirkning, tverrfaglig samarbeid og syn på barn-/foreldrerolle?)
  • BTI i praksis/implementering: Følge et antall barnehager i bruken av BTI (observasjon, deltakelse, intervju etc.)
  • Juridiske implikasjoner av BTI

Antall masterstudenter som kan rekrutteres til prosjektet:
Maks 8 studenter. Veiledning vil foregå individuelt og i grupper.

Veiledere:
Veiledere vil/kan være Jorunn Vindegg, Sidsel Natland, Erik Børve Rasmussen, Marit Haldar og Lars E. F. Johannessen. Vi arrangerer også seminarer i den tverrfaglige forskningsgruppa REACH der masterstudenter som får sine søknader innvilget får delta.

Kontaktperson

Sidsel Natland: sidsna@oslomet.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *