SOS-barnebyer – Ettervernprosjektet / Fra konflikt til tillit

Om prosjektene

I 2024 ønsker vi å invitere masterstudenter til å skrive masteroppgaver koblet opp mot to av våre nye programmer i Norge.

Bakgrunnen for prosjektene er mangler og behov i barneverntjenesten som vi har kartlagt i vårt arbeid. Begge prosjektene startet opp i 2023 og er finansiert av Bufdir. SOS-barnebyer har etablerte arbeidsgrupper og er godt i gang med kunnskapsinnhenting. Vi har avtaler med barneverntjenester som skal prøve ut programmene/modellene vi utarbeider. Målet er å utarbeide måter å jobbe på, herunder former for tiltak og verktøy, som kan bedre kvaliteten i tjenestene for barn, ungdom og deres familier.

Ettervernsprosjektet

Ettervernsprosjektet vil ha fokus på bolig og nettverk. I dag er det store variasjoner i tiltak og hvordan barneverntjenestene følger opp ungdom som har ettervern. Hvor ungdommene bor i landet er helt avgjørende for hva de får av tiltak. Samtidig vet vi at flere av disse ungdommene er i en spesielt sårbar fase der gode tiltak potensielt kan være helt avgjørende. SOS-barnebyer har etablert samarbeid med Landsforeningen for barnevernsbarn, UngNorge og fire barneverntjenester på Østlandet. Barneverntjenestene deltar i en arbeidsgruppe og skal prøve ut programmene i sine respektive tjenester.

Skisse til problemstilling / aktuelle spørsmål:

1) Kartlegging av nettverk til ettervernsungdom som har vokst opp helt eller delvis uten sine biologiske foreldre. Undersøke ungdommers egen opplevelse av nettverk, og i hvor stor grad de selv oppsøker sine biologiske foreldre som voksne? Og hvordan er i så fall denne kontakten?

2) Jobber barneverntjenesten aktivt for å bygge nettverk? I så fall hvordan? Hva er barnevernsansattes oppfatning av deres muligheter til å hjelpe ungdom med nettverk? Hvilke verktøy, innganger, muligheter opplever ansatte selv at de har?

3) Fokus på ettervern i et livsløpsperspektiv – i hvilken grad klarer barneverntjenestene å tenke hele livsløp-perspektivet i sitt ettervernsarbeidet?

Fra konflikt til tillit

Prosjektet Fra konflikt til tillit tar for seg barneverntjenestens mulighet til oppfølging av barn og foreldre i saker hvor samarbeidet er særlig utfordrende, som ved manglede tillit og høyt konfliktnivå. Vi vet at godt samarbeid mellom barneverntjenesten og foreldre er helt avgjørende for barna og hjelpen de får. Samtidig står barneverntjenesten i en krevende situasjon der de både skal hjelpe, men på den andre siden også vurdere om omsorgen er god nok. Foreldre skal på sin side ta imot hjelp fra ansatte som har beslutningsmyndighet i deres sak, som de kan oppleve seg misforstått eller mistrodd av, og som kan være personifiseringen av krisen og traumet de står midt i.

Formålet med prosjektet er å utvikle modeller som kan styrke samarbeidet, redusere konflikt og øke tillit. Prosjekt utvikles i samarbeid med Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF). To tjenester på Østlandet er koblet på og skal prøve ut programmene som utvikles i sine respektive tjenester.

Skisse til problemstilling / aktuelle spørsmål:

1) Dersom det er konflikt/manglende tillit mellom barneverntjenesten og foreldrene, hvordan påvirker dette barneverntjenestens oppfølging av barnet?

2) Dersom det er konflikt/manglende tillit mellom barneverntjenesten og foreldrene, hvordan påvirker dette samarbeidet mellom partene rundt barnet, for eks. knyttet til samvær?

3) Hvilke offentlige instanser vil barnevernsforeldre oppleve som nøytrale / tillitsvekkende, og som støttende parter inn i en pågående barnevernssak?

4) Hvordan benytter foreldre i denne situasjonen seg av familie, nettverk, andre privatpersoner eller ressurser til støtte i sin sak? I så fall hvordan fungerer denne støtten?

Om oss

SOS-barnebyer i Norge samarbeider med en rekke kommuner og barneverntjenestene for å utvikle nye og bedre tilbud for barn, ungdom og deres familier. SOS-barnebyer leverer ikke egne tjenester i Norge, våre prosjekter i konkrete måter å arbeide på som gagner barn, ungdom og familier der de bor. Erfaringene i dette arbeidet tar vi med i vårt politiske arbeid.

Kontaktperson

Olivia Salles
Fagrådgiver, SOS-barnebyer Norge
olivia.salles@sos-barnebyer.no / tel.: 988 22 543

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *