FORSKNING

Sangskatten er ikkje ein absolutt. Den har alltid vore i endring, og skal alltid vere i endring. Noko kjem til, og noko fell frå. Samstundes er det viktig at vi har ein del melodiar som er «eit felles» repertoar
Jo Asgeir Lie om TRALL

RELEVANTE FORSKNINGSPROSJEKTER

SANGBARSK

Forskningsnettverket SangBarSk – Sang i barnehage og skole – ble etablert i januar 2019 etter initiativ fra Liv Anna Hagen, Ingrid Anette Danbolt og Siri Haukenes ved OsloMet og Anne Haugland Balsnes fra Universitetet i Agder.

Forskningsnettverket består av til sammen 14 forskningsmiljøer i Norge, og omfatter alle lærerutdanningene i landet.

Målet med SangBarSk er å få mer kunnskap om sangpraksis og -repertoar i barnehager og skoler i hele landet. De første resultatene er planlagt publisert våren 2020.

Les mer om SangBarSk

DYNAMUS

Run by Inland Norway University of Applied Sciences, and with the Norwegian Academy of Music as a partner institution, the DYNAMUS research project explores how music can be a means of inclusion, but also of exclusion, in a variety of contexts where socialisation and education take place.

Les mer om DYNAMUS

BLIKK FOR BARN

”Med blikk for barn – kvalitet i barnehagen for barn under 3 år» ble avsluttet i 2017, og undersøkte om endringer organiseringen fra de tradisjonelle barnehagene med små grupper mot mer variert inndeling av grupper og gruppestørrelse virker inn på kvaliteten og livet for barn under 3 år i barnehagen.

Prosjektet undersøkte ulike sider ved omsorg, lek og læring for de yngste barna i deres hverdagsliv, både i tradisjonelle små grupper og i større, fleksible  grupper, og så på betydningen av barns møte med estetiske prosesser for de yngste barna.

Les mer om Blikk for barn

RELEVANTE FORSKNINGSARTIKLER

Danbolt, I. & Haukenes, S. (for utgivelse 2020) «Sanger om dyr som nasjonsbygging (Foreløpig tittel)». I Haugen, T. & Lindboe, I.M. (red): «Overindividuelle kulturuttrykk» (foreløpig tittel). Oslo: Vigmostad & Bjørke

Engesnes, N.; Waterhouse, A-H. L. (2019). Deltakelse i valsetakt, med digitale mellomspill – om å utforske potensialer for meningsskaping i møter med en sang. I H. Jæger, M. Sandvik & A-H. L. Waterhouse (red.) Digitale barnehagepraksiser. Teknologier, medier og muligheter. Oslo: Cappelen Damm Akademisk  
Lenke til boka hos Cappelen Damm

Kulset, Nora Bilalovic. (2019) Musikk og andrespråk. Norsktilegnelse for små barn med et annet morsmål. Andre utgave. Universitetsforlaget. 2019. ISBN 9788215032047.
Lenke til boka hos Universitetsforlaget

Kulset, Nora Bilalovic; Halle, Kirsten. (2019) «Fake it till you make it» : how do kindergarten staff in kindergartens with a music profile talk about their musical identity?. Counterpoints of the senses : bodily experiences in musical learning. Meryc19.

Knudsen, J.S.; Aglen, G.S.; Danbolt, I.A.; Engesnes, N. (2018).  Musical pathfinders of the kindergarten.  Contemporary Issues in Early Childhood 2018 s. 1-14  
Les hele artikkelen

Music Glocalization: Heritage and Innovation in a Digital Age. David Hebert and Mikolaj Rykowski (Red) Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2018
Les hele artikkelen

Engesnes, N., Danbolt, I. A., & Hagen, L. A. (2017). «Harpespill, fantasiskalaer og syngende fingre» – om barnehagebarns møter med tre musikkrelaterte apperTidsskrift for Nordisk barnehageforskning15.
Les hele artikkelen

Haukenes, S., & Hagen, L. A. (2017). Sangrepertoaret i barnehagen – tradisjon eller stagnering?. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning15. https://doi.org/10.7577/nbf.1792
Les hele artikkelen

Nora Bilalovic Kulset: Musickhood. Om verdien av musikalsk kapital og musikalsk trygghet i væremåten hos voksne i flerspråklige barnehager. En selvstudie av egen musikkpraksis. Doktorgradsavhandling ved NTNU. 2017
Lenke til avhandlingen

Sæther, M og Angelo, E (2017). Barnet og musikken: innføring i musikkpedagogikk for barnehagelærerstudenter. Oslo; Universitetsforlaget
Lenke til boka hos Akademika

Anvik, Elisabeth, Hagen, Liv Anna, Haukenes, Siri: Raffe Riff, sanger i sirkel. Bergen, Fagbokforlaget 2015
Les mer på rafferiffs nettside

Knudsen, J. S., Aglen, G. S., Danbolt, I., & Engesnes, N. (2015). Barnehagens musikalske veivisere. Norsk pedagogisk tidsskrift, (03-04), 294-306
Les hele artikkelen

Balsnes, Anne Haugland (2014). Å synge i kor: Ideal for menneskelig fellesskap?. ISBN: 978-82-8314-019-4. Portal forlag. s 168.
Les hele boka

Bamford, Anne. Arts and Cultural Education in Norway, National Center for Arts and Cultural Learning, on behalf of the Norwegian Directorate of Education, 2011.
Les hele artikkelen

Haukenes, Siri og Kielland, Sylvi: Lidele galen lidele god. Oslo, Norsk Musikkforlag 2001.
Lenke til boka hos Norsk musikkforlag

NOEN RELEVANTE ARTIKLER OG BØKE