Leilighetsblokk med orange balkonger i solnedgang.

Store økonomiske fordeler knyttet til overgang fra leie til eie for utsatte husstander

En ny NIBR-rapport av BOVEL-forsker Kim Astrup og Lars Monkerud viser store fordeler med å eie i stedet for å leie bolig. 

I rapporten «Den økonomiske fordelen av overgangen fra leie til eie for utsatte husstander» analyserer Astrup og Monkerud hva det innebærer økonomisk å ta ut «eierpotensialet» blant vanskeligstilte leietagere (Astrup & Monkerud, 2021).

Flere tidligere studier har konkludert med at flere leietagende vanskeligstilte har mulighet til å foreta overgangen fra leie til eie ved hjelp av Husbankens startlånsordning (Monkerud & Astrup, 2020; Aarland, 2011), men i mindre grad analysert hva en slik overgang har av økonomiske implikasjoner for dem som går fra leie til eie.

For å analysere fordelen av overgangen til eie benyttes data på om lag 80 000 bostøttemottakere i 2018 hentet fra Husbankens bostøtteregister. Terskelen inn eiemarkedet estimeres ved hjelp av transaksjonsdata fra Ambita.

Analysen tar utgangspunkt i utsatte husstandenes faktiske posisjoner i leiemarkedet og den boutgiftsbelastning leieforholdet medfører. Denne sammenlignes med boutgiftsprofilen som overgangen til en arealnormert eiebolig i det lokale boligmarkedet medfører.

Den økonomiske fordelen av overgangen er estimert for ulike lånebetingelser for startlånet gitt ved 30 ell er 50 års nedbetalingstid, fast vs. flytende rente, samt ulik beregningspraksis for livsoppholdssatser.

Gir store reduksjoner i boutgifter

Et hovedfunn er at overgangen fra leie til eie for leietagende bostøttemottakere ved hjelp av
startlån gjennomgående gir betydelige økonomiske fordeler i form av store reduksjoner i
boutgifter (sett i forhold til inntekt) og bokostnader, ofte i kombinasjon med muligheten for økt boligkonsum.

For majoriteten av bostøttemottakere vil overgangen fra leie til eie (basert på tallene fra 2018) medføre en langt mer romslig personøkonomi (bedret likviditet) og samtidig mindre trangboddhet.

Effektene er særlig markante ved etablering i boliger i rimelig områder, men de er også betydelige ved etablering i dyrere områder. Utgiftsreduksjonene blir særlig store når nedbetalingstiden på startlånet strekkes til 50 år og fastrente benyttes i stedet for flytende rente.

Estimatene av en overgang fra leie til eie er gjort for alle leietagende bostøttemottakere uavhengig av eierkvalifikasjoner. Imidlertid vil ikke alle bostøttemottakere ha de økonomiske forutsetningene til å foreta overgangen til eie og «høste» eie-fordelene, i hvert fall ikke basert på startlånet alene.

Allikevel hadde en overraskende stor andel av bostøttemottakere – omlag 60 prosent – det økonomiske potensiale til å kjøpe sin egen bolig i sitt lokale boligmarked ved hjelp av startlånet. Dette fordrer imidlertid aktiv bruk av startlånsordningen i form lang nedbetalingstid (50 år) og fastrente.

Referanser

Astrup, K. C., & Monkerud, L. (2021). Den økonomiske fordelen av overgangen fra leie til eie for utsatte husstander. NIBR-rapport 2021:5 (oda.oslomet.no). Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet.

Monkerud, L. C., & Astrup, K. C. (2020). Eierskapspotensialet blant lavinntektshusstander–en undersøkelse av mulighetsrommet i startlånsordningen. NIBR-rapport 2020:7 (oda.oslomet.no). Oslo: NIBR, OsloMet.

Aarland, K. (2012). Eieretablering blant hushold med lave inntekter. NOVA-notat 8/12. Oslo: NOVA (oda.oslomet.no)