Jardar Sørvoll

BOVEL i Tidsskrift for boligforskning

I den nye utgaven av Tidsskrift for boligforskning presenterer Jardar Sørvoll arbeidsprogrammet for BOVEL for perioden 2021 til 2024.

Foto: Leder av BOVEL, Jardar Sørvoll

I artikkelen beskrives både forskningssenterets overordnede målsettinger og arbeidsprogrammets innhold.

Forfatterne løfter spesielt fram følgende hovedformål for BOVELs virksomhet:

  • Sikre langsiktig forskning av høy kvalitet om lavinntektsgrupper på boligmarkedet, boligsosial politikk og sammenhengene mellom boligsituasjon og andre velferdsområder mv.
  • Bidra til fornyelse og videreutvikling av forskning og forskningssamarbeid om bolig- og velferdsspørsmål
  • Bygge opp kunnskap om sammenhengene mellom boligmarkedet, lavinntekt og boforhold, og boligens betydning for andre velferdsområder, herunder arbeidsmarkedet mm.
  • Stimulere til mer samarbeid på tvers av forskningsinstitusjoner over hele landet for å utnytte og videreutvikle boligkompetansen i ulike institusjoner. Samtidig vil BOVEL arbeide for å knytte norske forskere opp mot internasjonale kompetansehevende nettverk, som European Network of Housing Research (ENHR, 2022).
  • Øke interessen for forskning på bolig og velferd blant forskere og utdanningsinstitusjoner
  • Fremme bruk av norske registerdata i forskning på bolig og tilgrensende forskningsfelt, samt gjøre norske registerdata kjent i internasjonale forskningsmiljø

Sentrale temaer for BOVEL

I artikkelen argumenteres det også for at følgende tema er mangelfullt belyst i tidligere forskning, og at de dermed fortjener særskilt oppmerksomhet fra BOVELs forskere:

Effekter 

Hva er de kausale effektene av de boligsosiale virkemidlene (startlån, bostøtte, kommunale boliger etc.) for mottakerne? Eller sagt på en annen måte: Hva er det kontrafaktiske utfallet for mottakerne av offentlig boligstøtte, det vil si om de ikke hadde fått startlån, bostøtte eller kommunal bolig i et visst nabolag?

Sammenhengen mellom bolig og velferd

Hvordan påvirker boligsituasjonen individers status og prestasjoner på andre sentrale velferdsområder som utdanning- og arbeidsfeltet?

Eierlinja. Hva betyr overgang fra leid til eid bolig for husholdningenes økonomiske situasjon, livskvalitet og videre livsløp på bolig-, arbeids- og utdanningsfeltet? Hva betyr eieretablering ved hjelp av startlån for mottakernes boligsituasjon og allmenne velferd over tid?

Leiemarkedet og leieboere 

Hva koster det egentlig å leie en bolig i alle Norges byer og bygder? Hva er årsakene til at husholdninger forblir leieboere («langtidsleieboere») eller beveger seg inn og ut av leiemarkedet over tid? Hvordan opplever leieboere sin egen bolig- og nabolagskvalitet, og på hvilken måte bidrar deres flyttemønstre til å påvirke den geografiske konsentrasjonen av ulike befolkningsgrupper?

Den kommunale boligsektoren i bygd og by

 Hva er grunntrekkene ved dagens kommunale boligsektor, og hvordan varierer profilen på denne sektoren i kommunene, med hensyn til boligmasse, tildelingskriterier, husleiefastsettelse og kontraktslengder?

Sørvoll mfl. (2022). Forskningssenteret BOVEL, det nye knutepunktet for bolig- og velferdsforskere i Norge. En presentasjon av arbeidsprogrammet for 2021–2024 (idunn.no)

Hele nummer 1/2022 av Tidsskrift for boligforskning er åpent tilgjengelig i fra idunn.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *