Barn som har bygget hus med klosser, fokus på hånd.

Flere barnefamilier kan eie sin egen bolig ved hjelp av startlånet

Dersom kommunen bruker startlånet på en fleksibel måte, kan flere vanskeligstilte på boligmarkedet eie egen bolig, skriver Monkerud og Astrup i en ny artikkel i Tidsskrift for boligforskning.

Husbankens startlån er et boligsosialt virkemiddel som skal hjelpe personer med langvarige finansieringsproblemer med å kjøpe eller utbedre sin egen bolig. I artikkelen Kan vanskeligstilte på boligmarkedet eie egen bolig? diskuterer Lars Christian Monkerud (NIBR, OsloMet) og BOVEL-økonomen Kim Christian Astrup (NIBR, OsloMet) låneordningens potensial for å hjelpe vanskeligstilte leietakere fra eie til leie.

De trekker veksler på SSBs boforholdsregister, leiepriser fra Husbankens bostøtteregister og boligtransaksjonsdata fra Ambita AS i sin analyse av eierpotensialet til vanskeligstilte leietakere i 2017.

Gode muligheter boligeie

Monkerud og Astrup konkluderer med at vanskeligstilte leietakere i liten grad har mulighet til å etablere seg på boligmarkedet ved hjelp av ordinære boliglån utstedt av private banker, men at mange vanskeligstilte på boligmarkedet har gode muligheter til å eie sin egen bolig hvis kommunene bruker startlånet på en fleksibel måte. Det gjelder spesielt vanskeligstilte barnefamilier.

Avslutningsvis i artikkelen framhever forskerne at private kredittinstitusjoner står i fare for å undervurdere lånebetjeningsevnen til barnefamilier, noe som bidrar til å gjøre startlånet til et viktig markedskorrigerende virkemiddel for denne gruppen:  

«Den fleksible startlånsordningen (representert ved de ulike startlånsvariantene) er et instrument for å tildele lån som er i samsvar med vanskeligstiltes lånebetjeningsevne. Her kan kommunene utnytte et større informasjonstilfang enn det bankene har tilgang til, og tilpasse låneutmålingen deretter. I denne artikkelen har vi sett at vanskeligstilte, og særlig vanskeligstilte barnefamilier, kan ha et betydelig eiepotensial som ikke fanges opp i det private kredittmarkedet. Dette betyr at det er rom for å tilpasse kredittallokeringen bedre til tilfeller med høy inntektsstabilitet og stordriftsfordeler i større husstander.

På denne måten kan startlånsordningen også ses som et tiltak for å korrigere en markedssvikt som oppstår som følge av informasjonsasymmetrier, og som resulterer i en underallokering av boligkreditt for enkelte utsatte grupper i samfunnet, og da særlig barnefamilier med lav inntekt (sitert fra Monkerud & Astrup, 2022, s. 35).»

Artikkelen Kan vanskeligstilte på boligmarkedet eie sin egen bolig? er åpent tilgjengelig på idunn.no.

Hele nummer 1/2022 av Tidsskrift for boligforskning er åpent tilgjengelig (idunn.no).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *