Far og sønn ser ut av vindu mot blokkleilighet

Nytt notat: Erfaringer med kjøp av bolig med startlån i Oslo

Hvordan oppleves det for kommunale leieboere å kjøpe bolig med startlån i Oslo?

Et nytt BOVEL-notat bidrar til å belyse dette spørsmålet. Notatet Når kontrakten går ut. En kvalitativ studie av kommunale leieboeres erfaringer med å kjøpe egen bolig er utarbeidet av Katja Johannessen og Marianne Hektoen ved Velferdsetaten i Oslo kommune.

Notatet supplerer den eksisterende forskningen på startlånet, en forskning som i høy grad fokuserer på de økonomiske gevinstene som kan tilfalle lavinntektsgrupper når de flytter fra en leid til en eid bolig.

I sin kvalitative analyse av startlånskjøperes erfaringer viser imidlertid Johannessen og Hektoen at overgangen til boligeie har ført til savn etter gamle nabolag, flytting fra heterogene nabolag til mer homogene boligområder, vansker med tilpasning for barn som mister venner og nærmiljø, usikkerhet knyttet til muligheten for å selge boligen igjen, kompromisser i overgangen mellom kommunal bolig og eid bolig og ikke minst en svært stram personlig økonomi.

Statens mål om at flere skal eie sin egen bolig er åpenbart lurt med tanke på de økonomiske gevinstene, men en diskusjon om boligeie for vanskeligstilte bør også ta høyde for disse funnene, ifølge Johannessen og Hektoen. Boligeie kommer nemlig også med visse omkostninger, skriver de. 

Første av tre rapporter

Notatet er den første av tre delrapporter fra et treårig kvalitativt forskningsprosjekt som følger 19 kommunale leietakere som har kort tid igjen av sin nåværende leiekontrakt, eller helt nylig har flyttet ut av kommunal bolig. Informantene følges i en periode over tre år.

Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om hvordan leietakere opplever henholdsvis prosessen knyttet til fornyelsen av leiekontrakten og flytteprosessen fra kommunal til privat sektor. Informantene i prosjektet intervjues to ganger i året.

BOVEL og Velferdsetaten i Oslo kommune har inngått en samarbeidsavtale om gjennomføring av forskningsprosjektet. BOVEL bidrar med kvalitetssikring og råd, og får samtidig mulighet til å følge et forskningsprosjekt som utfyller BOVELs satsing på ulike aspekter ved den kommunale boligsektoren og boforholdene til kommunale leieboere i Norge.

Om BOVEL-notat

BOVEL-notater (HOUSINGWEL Working Papers) er kvalitetssikrede foreløpige rapporter fra pågående eller avsluttede forskningsprosjekter. Notatene publiseres i OsloMets vitenarkiv ODA og er tilgjengelig på BOVELs nettsider. De vil ofte bearbeides til vitenskapelige artikler, bokkapitler eller andre publikasjoner.

Notatet kan leses gratis her:

Johannessen, K., Hektoen, M. og Sørvoll, J. (2023). Når kontrakten går ut. En kvalitativ studie av kommunale leieboeres erfaringer med å kjøpe sin egen bolig. BOVEL-notat 1/23 (oda.oslomet.no)

For mer informasjon om notatet eller prosjektet det stammer fra, ta kontakt med Jardar Sørvoll (jarso@oslomet.no) eller Katja Johannessen (katja.johannessen@vel.oslo.kommune.no)