Ja, det er behov for flere kommunale utleieboliger!

Det viser en fersk spørreundersøkelse blant ansatte i norske kommuner og bydeler i Oslo.

Resultatene fra undersøkelsen ble presentert på et webinar om boligsituasjonen for vanskeligstilte i regi av BOVEL. Presentasjonen ble holdt av stipendiat ved NOVA, Siri Myrold Osnes. Sammen med Jardar Sørvoll har hun gjennomført studien som avdekker flere interessante funn.

Stort behov for utleieboliger


Mange kommuner har behov for flere utleieboliger. Et stort flertall av de som svarte på undersøkelsen, hele 90 prosent, mente at det er behov for flere boliger til vanskeligstilte i deres kommune eller bydel. Dette gjelder kommuner av alle størrelser, men særlig de største.

− Når vi her snakker om vanskeligstilte dreier det seg her i hovedsak om flyktninger, barnefamilier og personer med helseutfordringer knyttet til rusmisbruk og/eller psykiske helseutfordringer, forteller Osnes.

Ifølge henne tyder tallene på at situasjonen de siste årene har blitt særlig vanskelig for personer med stort behov for oppfølgingstjenester. Dette mener hun må sees i sammenheng med at institusjonstilbudet har blitt bygget ned, og ansvaret flyttet over på kommuner og bydeler.

Et godt grunnlag for videre arbeid


Hermund Urstad, seniorrådgiver i Husbanken, kommenterte funnene i notatet. Han anbefalte alle tilhørere å lese hele publikasjonen fra undersøkelsen.

− Dette er en god rapport som gir mye kunnskap, og som sammen med andre kunnskapskilder vi benytter gir et godt grunnlag for videre arbeid. I tillegg stiller den mange gode spørsmål det er verdt å ta med seg videre.

Andre funn

  • Det klart vanligste er å tilby tidsbestemte husleieavtaler av tre års varighet til leietakerne.
  • Nesten 70 prosent av kommunene oppgir at de benytter en form for markedsbasert husleie i den kommunale utleiesektoren. Dette er verdt å merke seg i en tid med sterk prisstigning.
  • I de fleste kommuner er det ikke tilstrekkelig å være økonomisk vanskeligstilt for å få kommunal bolig. Det krever gjerne tilleggsutfordringer, som for eksempel helseutfordringer knyttet til rusmisbruk og/eller psykisk lidelse.
  • Mange kommuner opplever utfordringer knyttet til utrygge bomiljøer knyttet til faktorer som voldelig atferd, kriminalitet og rus, og at de er lite egnet for barn.

Mer om spørreundersøkelsen

BOVEL-notatet presenterer hovedfunn fra den nettbaserte spørreundersøkelsen “Kommunale boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge 2023”. Undersøkelsen er besvart av ansatte i 170 norske kommuner og syv bydeler i Oslo.

Spørreundersøkelsen er gjennomført av BOVEL, senter for bolig- og velferdsforskning, som en del av senterets satsing på leiemarkedsforskning i perioden 2021 til 2024. Formålet med undersøkelsen er å fremskaffe oppdatert kunnskap om sentrale aspekter ved den kommunale utleiesektoren – en viktig sektor for den vanskeligstilte kjernegruppen for det boligsosiale arbeidet. Det er for eksempel ti til femten år siden sist det ble gjennomført en landsdekkende undersøkelse av reglene og praksisene knyttet til boligtildeling, husleieavtaler og husleiefastsettelsen i kommunal boligsektor.

Referanse
Osnes, S.M. & Sørvoll, J. (2023). Kommunale utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge 2023. En rapport fra en spørreundersøkelse om boligtildeling, husleiekontrakter og husleiefastsettelse i norske kommuner. Working paper, BOVEL, OsloMet (oda.oslomet.no)

Undersøkelsen er omtalt i Kommunal Rapport 10.mai: Nye tall: Nesten 9 av 10 kommuner mangler kommunale boliger (kommunal-rapport.no)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *