Businessmann holder igjen trebrikker som faller på et hus.

Bidrar refinansiering med startlån til bedre boforhold?

Startlånet er ikke bare viktig i overgangen fra å eie til å leie for lavinnteksthusstander. Mindre kjent er det at refinansiering av startlånet kan hjelpe folk til å holde på boligen sin, viser ny artikkel fra BOVEL-forsker Kristin Aarland og hennes amerikanske kollega Carolina K. Reid.

−Både i akademia og i boligpolitikken har man lenge vært opptatt av hvordan man kan hjelpe lavinntektshusstander med å komme inn på boligmarkedet, dvs. overgangen fra leie til eie. Men å forstå hvilke mekanismer og faktorer som bidrar til at husstander forblir boligeier, er minst like viktig, sier Kristin Aarland ved NOVA, OsloMet. Aarland har for tiden forskningsopphold ved Michigan State University i USA.

I en fersk artikkel i tidsskriftet International Journal of Housing Policy undersøker Aarland og Reid hvordan refinansiering med startlån bidrar til å stabilisere boligkarrierer for familier som står i fare for å miste boligen. Et tema ikke mange har utforsket før dem.

− Mens tidligere forskning på refinansiering har vært opptatt av sammenhengen mellom refinansiering og mislighold av boliglån, er dette trolig den første artikkelen som undersøker sammenhengen mellom refinansiering og videre boligkarrerier, forteller Aarland.

Kristin Aarland
Sammen med sin amerikanske kollega Carolina K. Reid, står Kristin Aarland (NOVA) bak en av de første artiklene som undersøker sammenhengen mellom refinansiering og videre boligkarrierer (Foto: StudioVest/OsloMet).

Sårbar situasjon

Forskerne understreker hvordan tilgang til refinansiering er viktig, spesielt for lavinntektshusstander, som har en mer sårbar finansiell situasjon og derfor kan oppleve vanskeligheter med å opprettholde status som boligeier over tid.

Videre argumenterer de for at refinansiering kan bidra til å stabilisere boligkarrierier gjennom å redusere de samlede utgiftene til gjeldsbetjening, for eksempel når annen dyrere gjeld refinansieres inn i et startlån. Eller når husstander som ellers ikke ville få fått det, får tilgang til refinansiering gjennom startlånsordningen, som i forbindelse med samlivsbrudd.

Startlånet spiller en viktig rolle også som et gunstig refinansieringsverktøy, og har en bredere funksjon enn å bidra til boligetablering blant vanskeligstilte.  

Kristin AArland

Startlånet har verdi utover boligetablering

I studien tar forskerne for seg tre boligutfall, som hver representerer ulike sider ved boligkvaliteten: boligeie, trangboddhet og bostabilitet.

– Vi finner at, sammenlignet med dem som søker og får avslag på sin søknad om refinansiering, har husstander som mottar refinansiering med startlån 12,4 prosentpoeng høyere sannsynlighet for å fortsatt være boligeier, har 0,38 flere rom per person i husstanden, og 30 prosent færre flyttinger, forklarer Aarland.

Disse resultatene tyder på at refinansiering med startlån har en positiv effekt på flere sentrale boligutfall.

– Dermed spiller startlånet en viktig rolle også som et gunstig refinansieringsvertøy, og har en bredere funksjon enn å bidra til boligetablering blant vanskeligstilte. Dette har vært underkommunisert i den boligsosiale debatten om hvordan flere vanskeligstilte kan eie bolig, avslutter Aarland.

Om medforfatteren

Carolina K. Reid er professor i bolig- og bypolitikk ved institutt for by- og regionalplanlegging ved University of California Berkeley. Hun er også faktultetets forskningsrådgiver for Terner Center for Housing Innovation ved UC Berkeley.

Last ned artikkelen

Aarland, K. & Reid, C.K. (2023). The Impact of Refinancing on Housing Outcomes Among Lower-Income Households (tandofonline.com)

Illustrasjonsfoto: Colourbox