Om Barneliv og profesjonsutøvelse (Childlife)

Det er et samfunnsansvar å sørge for at alle barn og unge har en god oppvekst, og både i Norge og internasjonalt er myndighetene opptatt av at barn skal bli inkludert og ha rett til deltakelse. Godt samarbeid mellom de ulike profesjonene som inngår i velferdsstaten, barnets foreldre og barna og ungdommene selv er en forutsetning for dette. Det trengs mer kunnskap om barns og unges hverdagsliv og deres møte med velferdsstatens profesjonsutøvere. Vi trenger kunnskap som går på tvers av profesjonene som har med barn og unge å gjøre. 

Barneliv og profesjonsutøvelse (Childlife) er et tverrvitenskapelig miljø som samler forskere fra ulike disipliner og profesjonsfelt. Et mål er å synliggjøre og skape grobunn for innovativ forskning om og med barn og unge. Vi prioriterer studier som undersøker barns og unges hverdagsliv i sosial, materiell, institusjonell og kulturell kontekst, og som rommer deres erfaringer og perspektiver. Forskningsinteressen retter seg også mot mangfold og variasjon i barns og unges liv. Videre ønsker vi å skape en arena for dialog, samarbeid og kreativitet som kan bidra til ny forskning og kunnskapsutvikling. Gjennom våre forskningskonferanser som arrangeres annethvert år, bygger vi internasjonale nettverk. I samarbeid med internasjonale kollegaer sikter vi mot å være i forskningsfronten om temaer som berører barns og unges hverdag og deres interaksjon med velferdsstaten profesjoner.  Utvikling av analytiske begreper og metodiske tilnærminger er høyt prioritert, og dette innebærer også å utvikle metoder som involverer barn og unge, foreldre og profesjonsutøvere i forskningsprosessen.

Forskningsmiljøet Barneliv og profesjonsutøvelse (Childlife) omfatter både erfarne forskere og forskere som er tidlig i sin forskerkarriere, som ph.d.- og post.doc.-stipendiater. En gruppe masterstudenter fra de ulike profesjonsutdanningene er også tilknyttet forskningsmiljøet. De fleste av våre medlemmer er involvert i utdanning av studenter som i fremtiden vil arbeide med barn og unge. Mange har en solid forankring i praksisfeltet gjennom tidligere eller nåværende yrkesutøvelse, praksisnær forskning og oppfølging av studenter i praksis. Barneliv og profesjonsutøvelse var en av initiativtakerne og pådriverne til det tverrfakultære undervisningsopplegget INTERACT om tverrfaglig samarbeid.