Kategorier
Ukategorisert

Forslag om opprettelse av Forskningsgruppe om utdanningsforskning (eventuelt Helsefaglig utdanningsforskning) – en mulig videreføring av Program for forskning på digitalisering og læring

Oslo 29.6.2020

Programmet har som kjent en to-delt organisering; 1) Laeringsbiblioteket.no hvor det  utføres systematiske kunnskapsoversikter om digitalisering og læring og som ledes av professor ved SPS Jens-Christian Smeby, og 2) Primærforskning (utføres ulike forskningsprosjekter om digitalisering og læring – med hovedfokus på grunnutdanningsstudentene ved HV). Siden det er kommet signaler om at Laeringsbiblioteket.no vil kunne videreføres og driftes separat etter at programmets driftsmidler opphøres fra 31.12.2020, er det understående en foreslått strategi for hvorledes primærforskningen kan organiseres i fremtiden:

Notat etter Zoom-møte 26. juni 2020, mellom førsteamanuensis Yngve Røe, førsteamanuensis Tone-Dahl Michelsen, ph.d.-stipendiat Nina B. Ødegaard og professor Kjell Sverre Pettersen (leder for Program for forskning på digitalisering og læring, HV, OsloMet).

Oppsummert: Etter møte kom det frem følgende alternativer:
a) En videreføring av primærforskningsaktivitetene i Program for forskning på digitalisering og læring, HV, Oslomet
b) Opprettelse av program/forskningsgruppe for utdanningsforskning forankret sentralt ved Oslomet
c) Opprettelse av forskningsgruppe for helsefaglig utdanningsforskning forankret ved fakultetsnivå HV
d) Opprettelse av forskningsgruppe for helsefaglig utdanningsforskning forankret ved Institutt for fysioterapeututdanning

Det er behov for å avklare hvilket alternativ ledelsen ser som aktuelt å arbeide videre med. Vi har en oppfatning om at det ikke er aktuelt å søke om midler til videre drift av nye primærforskningsaktiviteter ved Program for forskning på digitalisering og læring etter 31.12.2020. Det er greit å få avklart dette (alternativ a). Videre er det fordelaktig å få klarhet i om det er planer/tema på ledernivå sentralt om Oslomet trenger et program/eller en forskningsgruppe for utdanningsforskning ved Oslomet (b) – der man særlig holder fokus på undervisningskvalitet. Dersom a) og b) ikke er aktuelle, er spørsmålet om HV-ledelsen ser det som aktuelt å opprette en ny forskningsgruppe forankret på fakultetsnivå som driver utdanningsforskning. Eller om de ser det som mer formålstjenlig at en slik gruppe operettes på instituttnivå (slik praksis er i dag) (d).

Ambisjonen for en ny forskningsgruppe er å:

• initiere eksternt finansiert utdanningsforskning generelt og med særlig fokus på undervisningskvalitet i høyere utdanning
• fremme følgeforskning for lokale utviklingsinitiativ (OsloMet) for å heve undervisningskvalitet
• dele/levere kunnskap om undervisningskvalitet og relaterte temaer inn i programmer på bachelor-/master- og ph.d.-nivå, herunder utvikle kurs
• skape et fagmiljø med høy kvalitet for ph.d- og masterstudenter som driver utdanningsforskning

Noen foreløpige forskningstemaer: 

• Bruk av ulike metoder for å fremme undervisningskvalitet og læring hos studentene
• Pedagogiske og fagdidaktiske utfordringer ved bruk av digitale undervisningsformer
• Nye vurderingsformer (formative og summative) av studentenes læringsutbytte i høyere utdanning
• Studentenes tilnærminger til læring i studiene
• UF-ansattes pedagogiske grunnsyn og valg av undervisningsmetoder
• Fysiske læringsarealer i høyere utdanning
• Kvantitative målemetoder for undervisningskvalitet
• Kvalitative problemstillinger knyttet til undervisningskvalitet
• Kartlegge målgruppers helsekompetanse (eng.; health literacy)

Organisatorisk tilhørighet, medlemmer og nettverk

Forskningsgruppen tar utgangspunkt i HV-fakultetet. Initiativtaker til gruppen er professor Kjell Sverre Pettersen, i samarbeid og samforståelse med førsteamanuensisene Tone Dahl-Michelsen og Yngve Røe, og ph.d.-stipendiat Nina B Ødegaard. Avhengig av hvilke organisatorisk tilhørighet som er aktuell, ser vi for oss å følge opp i forhold til mer forpliktende samarbeid med aktuelle kontaktpersoner som vi vil ta kontakt med. Dette er blant annet Kåre Rønn Richardsen (ved institutt for fysioterapi), Tore Bonsaksen (ergoterapi – begynt ved VID nå?), samt Professor Frode E Sandnes, dosent Jon Hauan og førsteamanuensis Marius Lysebo, ved TKD. Det er også ønskelig å fortsette samarbeidet med førsteamanuensis Øystein Guttersrud ved UiO.
Når det gjelder eksternt nettverk, ønsker vi vedlikeholde samarbeidsrelasjoner, som eksempelvis Bergen (Nina Rydland Olsen), Trondheim (Lennart Bentzen), Kristin Heggen og Eivind Engebretsen (UIO). Noen av Tones med-stipendiater fra SPS-tiden er på pedagogisk og forskningssenteret der ved UIO (kan undersøke om samarbeidsmuligheter der). Internasjonalt vil vi gå videre med kontakter som Michael Rowe (Sør- Afrika), Fransiska Trede (Australia), Elisabeth Kinsella (Canada), eventuelt miljøet i USA via Nina R. Olsen etc. Poenget er at vi allerede har noen aktuelle kontakter til ledende nasjonale kompetansemiljøer ved andre universiteter og sentre, samt at vi har allerede etablert et internasjonalt utdanningsforskningsnettverk som vi kan bygge videre på.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter med adresse til en Forskningsgruppe om utdanningsforskning:

– Kjell Sverre Pettersen & Øystein Guttersrud (UiO, men har 20 % stilling i Program for forskning på digitalisering og læring): DIKU-finansierte prosjekt: DUSAD – utvikling av Concept Cartoons til bruk av 1.års sykepleierstudenter ved OsloMet (utløper 2021)
– Kjell Sverre Pettersen & Øystein Guttersrud: DIKU-finansierte prosjekt: SKALUBS –videreutvikling, utprøving og resultatkartlegging av Concept Cartoons ved flere nasjonale sykepleierutdanninger i Norge, samt utvikle engelsk versjon (utløper 2022)
– Ninas ph.d.: Tre delstudier; systematisk kunnskapsoversikt, kvalitative intervjuer av undervisere og tversnittstudie om studenters læringsstrategier og foretrukne undervisningsformer (på både bachelor- og masternivå). Alle delstudiene utføres innen fysioterapeututdanning. Datamaterialet vil kunne generere flere vitenskapelige artikler, pluss selve doktoravhandlingen
– Førsteamanuensis Hannes Søberg Finbråtens post doc. dreier seg om forskning og publikasjoner på de to prosjektene om Concept Cartoons, finansiert av Program for forskning på digitalisering og læring (utløper 31.7.2021)
– Førsteamanuensis Øystein Guttersrud, førsteamanuensis og post.doc Hanne Søberg Finbråten og professor Kjell Sverre Pettersen: Utvikling av digitaliserte multiple choice-oppgaver for emner i sykepleierutdanningen ved HV Pilestredet, OsloMet.
– Physiotherapy Education in Norway, South Africa and Brazil: A Joint Online Learning Project in Rehabilitation. Dette internasjonale prosjektet er finansiert av DIKUs UTFORSK-program 2019-2021); forlenget til 2022 p.g.a. situasjonen med Covid-19. Målsettingen er etablere en modell for bærekraftig internasjonalisering gjennom bruk av digitale læringsressurser og en digital læringsplattform
– Kunnskapsutvikling gjennom fysioterapeututdanning. Vi har også ett pågående forskningsprosjekt som følger fysioterapeutstudentene i kull 2017-2020 gjennom studiet ut i turnus og ut i arbeidslivet. Studien inkluderer en spørreundersøkelse, samt fokusgruppeintervju. Studien fokuserer på hvilken kunnskap som er sentral i studiet, hva og hvordan studentene erfarer at de lærer, samt hvordan de ser på læringen retrospektivt
– Reinvigorated understandings of research, practice and simulation in health care education er under arbeid og skal sendes til FINNUT-programmet i NFR. Studien inkludere sykepleie, ergoterapi og fysioterapeututdanning og undersøker hvordan forskning, praksis og simulering benyttes i de ulike programmene. Målet er å utvikle nye modeller som er tilpasset fremtidens behov innen helsefaglig utdanning.
– Gruppen planlegger å søke om nytt prosjekt som bygger videre på det eksisterende internasjonale prosjektet finansiert gjennom DIKU nevnt over.
Yngve Røe: NFR-søknad/ERC-grant som omhandler helsekompetanse (health literacy), våren 2021
– Yngve Røe: DIKU-søknad til programmet Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning (frist 30.9.2020) med utgangspunkt i OsloMet sitt prosjekt «Klar for arbeidslivet – karrierelæring på timeplanen» (innvilget strategimidler juni 2020).

«Kjerne»-gruppens kompetanse:

https://www.oslomet.no/om/ansatt/spetters/
https://www.oslomet.no/om/ansatt/yngveroe/
https://www.oslomet.no/om/ansatt/ninabjer/
https://www.oslomet.no/om/ansatt/tonedami/

På vegne av oss alle fire som deltok i Zoom-møtet:

Kjell Sverre Pettersen
Professor og leder for Program for forskning på digitalisering og læring ved HV, OsloMet