Handlingsplan for styreperioden 2021-2022

Ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

NTLs hovedoppgave er å ivareta medlemmenes lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår. Alle skal ha en lønn å leve av, og alle skal sikres lønnsvekst over tid. Et fullt forsvarlig og tilrettelagt arbeidsmiljø både fysisk og psykisk er forutsetningen for et godt og inkluderende arbeidsliv for alle. Medbestemmelse er avgjørende for å ivareta de medlemmenes interesser og samtidig opprettholde gode offentlige tjenester.

Mål:

 • Et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle
 • Lønnsforhandlingene skal bidra til å sikre alle en lønnsvekst over tid
 • Styrket medbestemmelsen for tillitsvalgte
 • Sikret rettigheter for medlemmene i forbindelse med omstillinger

Tiltak:

 • Skolere tillitsvalgte i bruk av medbestemmelsesordningene og de tillitsvalgtes rolle, samt aktiv bruk at referater og protokoller fra møter med arbeidsgiver
 • Skolere medlemmer i forhandlingsutvalget
 • Arrangere NTL tillitsvalgtforum for erfaringsutveksling mellom (plass)tillitsvalgte på OsloMet
 • Skolere medlemmer
 • Samarbeide med de andre tjenestemannsorganisasjonene ved OsloMet
 • Gjennomføre medlemsmøte om hovedtariffoppgjøret
 • Arbeide for å sikre best mulig oppfølging av stillingsvern og arbeidsvilkår i forbindelse med omstillinger
 • Kreve drøftinger og forhandlinger knyttet til alle endringer av arbeidslokaler mv.
 • Kreve medbestemmelse i IKT-prosjekter
 • Ta opp spørsmål om inkludering ved ansettelser, omstillinger og endringer
 • Eksternt samarbeid med: LO, NTL og NTL Ung, andre foreninger i UH-sektoren

Rekruttere nye medlemmer

Det er sterk konkurranse om medlemmer i sektoren. Verving er viktig for å sikre et sterkt fellesskap og vår forhandlings- og påvirkningsmakt på OsloMet.

Mål:

 • En nettoøkning på 15 medlemmer


Tiltak:

 • Utvikle en egen vervestrategi
 • Sørge for at det tas kontakt med nyansatte
 • Standsvirksomhet (hvis smittevernhensyn tillater det)
 • Videreutvikle vervemateriale
 • Synliggjøre hvor relevante vi er for ansatte med høyere utdanning
 • Stimulere til at kolleger verver kolleger
 • Bruke NTLs vervestrategi aktivt i styrearbeidet
 • Kontakte alle lærlinger
 • Være synlig i Khrono
 • Eksternt samarbeid med: NTL og NTL Ung, LO, andre foreninger i UH-sektoren

Skape et godt fellesskap og beholde eksisterende medlemmer

NTL OsloMet skal være et inkluderende fellesskap hvor alle som deler NTLs grunnholdninger og verdier kan kjenne seg hjemme.

Mål:

 • Ingen skal melde seg ut
 • Medlemmene skal kjenne tilhørighet og felleskap i NTL OsloMet

Tiltak:

 • Sørge for jevn og god informasjon til medlemmene gjennom nyhetsbrev, sosiale medier og nettside
 • God kommunikasjonen til medlemmene
 • Arrangere sosiale aktiviteter (dersom smittevernhensyn tillater det)
 • Arrangere medlemsmøter
 • Sørge for at alle medlemmer har en tillitsvalgt de enkelt kan kontakte

Få gjennomslag for NTL forsknings- og utdanningspolitikk

NTL jobber for lik rett til utdanning for alle, økt basisbevilgning til universitet og høgskoler, mer forskerstyrt forskning, like karrieremuligheter for kvinner og menn, større mangfold i akademia, mindre bruk av midlertidige stillinger, mindre mål- og resultatstyring og mer medbestemmelse i sektoren.

Mål:

 • Få gjennomslag for NTLs forsknings- og utdanningspolitikk

Tiltak:

 • Synliggjøre NTLs eksisterende politikk gjennom kommunikasjon og medlemsaktivitet
 • Følge opp NTLs politikk i sentralt og lokalt IDF
 • Arbeid for å gjeninnføre valgt rektor på OsloMet
 • Samarbeide med andre NTL-foreninger i sektoren
 • Jobbe opp mot og samarbeide med forbundskontoret og LO
 • Arbeide for å forsvare akademisk frihet for ansatte og studenter

Samfunnspåvirkning, miljø og solidaritet

NTL jobber for en sterk offentlig sektor, for å sikre rettferdig omfordeling av verdiskapningen og god og effektiv bruk av våre felles ressurser. Vi ønsker en bærekraftig utvikling der hensynet til miljø og rettferdig fordeling mellom fattige og rike land setter rammen for økonomisk vekst og forbruk.

Mål:

 • Mindre mål- og resultatstyring i offentlig sektor
 • Konsekvenser av ABE-kutt er synlig
 • NTLs klimaengasjement er synlig
 • Styrket antirasistisk- og solidaritetsarbeid

Tiltak:

 • Formidle forskning på negative effekter av mål og resultatstyring i utdanningssektoren
 • Miljø- og klimaspørsmål skal løftes i medbestemmelsesapparatet
 • Vurdere klimahensyn når innkjøp og jobbreiser diskuteres
 • Gjøre NTLs klimapolitikk kjent for medlemmer og potensielle medlemmer
 • Drive aktivt solidaritetsarbeid gjennom økonomisk støtte, informasjon og medlemsaktiviteter
 • Synliggjøre NTLs politikk gjennom partssamarbeidet