Tilsyn med barneverntjenesten – mot en mer forsvarlig tjeneste (OsloMet)

Bakgrunn for prosjektet

Tilsyn er en etablert del av barneverntjenestens virksomhet, og dets rolle er å sørge for at barneverntjenester ikke bare holder sine praksiser innenfor lovkrav, men også at de er forsvarlige og i tråd med alle aktørers grunnleggende rettigheter. Statsforvalterembetet og Helsetilsynet har omfattende fullmakter til å sikre at kvaliteten i praksis både står til grunnleggende lovkrav, men også at den forbedres – «secure the floor and raise the roof». Tilsynsfunksjonen er en såkalt institusjonalisert mistillit til barnevernet, og er ment å sørge for at barnevernet har orden i eget hus. Dette innebærer at tilsynet trenger omfattende kunnskap om tjenestens praksis og organisasjon.

Hensikten med prosjektet

Hensikten med prosjektet er enkel – generere forskning på et avgjørende område innen barnevern både nasjonalt og internasjonalt og hvor det per i dag ikke foreligger noe forskning å snakke om. Det er svært lite kunnskap på feltet, og dette til tross for at tilsynet har en sentral og grunnleggende rolle i barnevernsektoren.

Det er særlig tre aspekter som er avgjørende å forske på: (1) Hvordan forstås forsvarlighetskravet fra ulike kunnskapsperspektiver. Tilsynet har en sentral rolle i å drive tilsyn med praksis, og påpeke når den ikke er forsvarlig, og hva som er mer forsvarlig enn annen praksis. (2) Hvordan føres tilsyn på en slik måte at barns rettigheter bedre blir sikret. Barn og foreldre har konstitusjonelle rettigheter i Norge, og barnevernet er forpliktet å håndheve disse. (3) Hvordan forstås sammenhengen mellom den rettslige standarden som forsvarlighetskravet er og kvalitet i utviklingen av profesjonell praksis.

Foreslåtte tema/problemstillinger for masteroppgave

  • Institusjonalisert mistillit i barnevernet – forstår tjenesten forsvarlighet likt?
  • Forsvarlighetsprinsippet – hva sier forskning om forsvarlighet som standard for profesjonell praksis
  • Tilsyn av barnets rett til vern – hvordan forstås dette av tilsynet
  • Tilsyn med en rettslig standard – hvordan tilnærmer man seg forsvarlighet i praksis
  • Tilsynets rolle – hemmer eller fremmer det profesjonell praksis i barnevernet
  • Hvem velger hva som er mest forsvarlig?

Foreliggende data

Dette er nybrottsarbeid og studentene vil stå for sin egen datafangst, og under tett veiledning. Prosjektet sikrer svært god tilgang til data. Mest foretrukket data er dokumentdata og intervjudata. Surveydata kan også vurderes.

Aktuelt for hvilke studieretninger

Barnevern, sosialt arbeid, familiebehandling, MIS (krever norskkunnskaper). Mulighet for opp til 5 studenter totalt.

Prosjektgruppe

Det er et månedlig tilsynsseminar som arrangeres ved Institutt for Sosialfag eller ved Helsetilsynet. I seminaret deltar ansatte ansvarlige for tilsyn nasjonalt og i region øst i Norge. Her diskuteres masteroppgavene, data, metode, funn, og er et forum etablert for skriving av masteroppgaver.

Kontaktperson

Kontakt Asgeir Falch-Eriksen asgeirer@oslomet.no om du har spørsmål.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *