UPTAKE: Helhetlig hjelp? Tilgang og bruk av stønader for familier med funksjonshemmede barn (Nova)

Om prosjektet

Prosjektet handler om familier med funksjonshemmede barn og hjelpeapparatet rundt disse familiene. Spesielt ser vi på koordinatorene i kommunene, som har oppgave å sørge for nødvendig oppfølging av barna samt sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan. Familier med funksjonshemmede barn har ofte behov for ulike typer tjenester fra det offentlige. Det å sørge for god koordinering av alle aktørene rundt barnet er ofte en omfattende og krevende oppgave for både foreldre og koordinator.

Data

Datamaterialet som masterstudenter kan få tilgang til er transkripsjoner fra seks gruppeintervjuer/fokusgrupper med koordinatorer i ulike kommuner. I disse intervjuene tematiserer koordinatorene hvordan ordningen fungerer i dag, hva som kunne vært bedre og hvordan de ser for seg en ideell koordinatorordning.

Forslag til tema

Vi foreslår to ulike inngangsporter for masterstudenter som er interessert i å være med i prosjektet. Den ene er et profesjonsperspektiv med utgangspunkt i en sosialfaglig forståelse av arbeidet med disse familiene. Den andre er en sosialpolitisk analyse av koordinatorordningen og dens hensikt opp mot realitetene som gjenspeiles i intervjuene.

Vi forventer ikke at studentene selv samler inn nye data. For studenten som er interessert i en sosialfaglig analyse av koordinatorordningen kunne det likevel være relevant å gjøre en dokumentanalyse av lovforarbeid o.l.

Aktuelt for hvilke studieretninger

Vi tar utgangspunkt i at prosjektet er mest interessant for masterstudenter i sosialt arbeid, men studenter fra alle retninger som anser prosjekt som relevant er velkomne.

Vi ser for oss å veilede opptil to masterstudenter. Det vil være Kaja Larsen Østerud som vil fungere som veileder for eventuelle masterstudenter.

Hvem er vi?

Vi er en forskningsgruppe med hovedtyngde ved forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. UPTAKE er et stort prosjekt som er finansiert av Norges forskningsråd. I en av arbeidspakkene i prosjektet jobber vi med kvalitative data med familier og koordinatorer. Deltakere i arbeidspakken:

Janikke Solstad Vedeler – forskningsleder NOVA, OsloMet og prosjektleder

Kaja Larsen Østerud – forsker II ved NOVA, OsloMet

Elena Albertini Früh – Førstelektor, institutt for sykepleie, OsloMet

Cecilie Høj Anvik – Professor, Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord Universitet

I tillegg har vi to stipendiater som tilhører ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk: Sigurd Eid Jacobsen og Eia Elena Skjønsberg

UPTAKE Hjemmeside

Kontaktperson

Kaja Larsen Østerud – kajalar@oslomet.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *