Unge som bytter sex mot goder sine erfaringer med hjelpeapparatet (PRO Senteret)

Om prosjektet

Pro Sentret er Oslo kommunes tjenestetilbud for personer som har erfaring med salg og bytte av sex og et nasjonalt kompetansesenter på prostitusjonsfeltet.  Et av våre mandat som nasjonalt kompetansesenter er å jobbe med forebyggende arbeid gjennom undervisning og opplæring av personer som jobber med barn og unge. For å få til dette er vi avhengig av ny og oppdatert kunnskap om unges erfaringer med å bytte sex. https://www.prosentret.no/

Både Pro Sentrets egne rapporter fra 2017 om unge og en masteroppgave i barnevern fra Oslo Met 2020 dokumenterer manglende kunnskap om tematikken, både i forskning og blant personer som jobber med ungdom. I 2022 gjennomførte Pro Sentret en anonym spørreundersøkelse på nett med over 100 respondenter i alderen 18 til 25 som har erfaring med salg eller bytte av seksuelle tjenester før de fylte 18 år. Tall fra NTNU viser at ungdommer som bor på barnevernsinstitusjoner i større grad enn andre har denne erfaringen. Dette stemmer også godt med funnene i Pro Sentret sin undersøkelse der mange respondenter sa at de enten hadde bodd i fosterhjem eller på institusjon.

Etter mange år uten ble det i 2018 inkluderte Ung i Oslo (https://www.ungdata.no/hva-er-ungdata/)spørsmål om elever på videregående sine erfaringer med å bytte seksuelle handlinger mot goder. Spørsmålet var inkludert i 2021 også. Pro Sentret ønsker nå at det skrives en masteroppgave i barnevern ved Oslo Met som bruker de kvantitative dataene fra UngData, tidligere forsking og Pro Sentret sin funn i kombinasjon med intervjuer for å belyse unge som har byttet seksuelle handlinger mot goder sine erfaringer med hjelpeapparatet.

Data

Relevante data for prosjektet er Ungdata undersøkelsen, tidligere forskning og PRO Senteret sine funn, intervjuer som gjøres av studenten.

Pro Sentret kan tilby en samtale i forbindelse med utarbeidelse av prosjektskisse, forslå relevant litteratur og diskutere funnene oppgaven gjør i to omganger underveis i prosessen i arbeidet. Vi kan bistå med å finne informanter.

Forslag til tema

Hvilke erfaringer har ungdommer som har solgt eller byttet sex med å snakke om disse erfaringene med barnevernet og andre hjelpere? 

Hva slags hjelp og støtte trenger ungdommer som selger og bytter sex og hvilke hinder står i veien for at slik hjelp og støtte kan gis på en god måte?

Utsettes ungdommer som bytter sex hyppigere for vold, seksualisert vold og voldtekt enn ungdom som ikke bytter sex? Hva er mulige sammenhenger mellom salg og bytte av seksuelle tjenester og erfaringer med vold og seksualisert vold?

Aktuelt for hvilke studieretninger

Prosjektet er aktuelt for studieretninger Barnevern og Sosialt arbeid.

Vi kan kun tilby oppfølging til en masteroppgave, men har ingen innsigelser mot at to studenter skriver oppgaven sammen. Det vil skrives en samarbeidsavtalene med studenten(e) som skriver oppgaven. For å inngå et samarbeid må aktuelle studenter intervjues av Pro Sentret før vi kan inngå en avtale.

Hvem er vi?

Pro Sentret er Oslo kommunes tilbud for personer med erfaring fra å selge eller bytte sex. Vi er også et nasjonalt kompetansesenter på prostitusjonsfeltet.

Pro Sentret ble opprettet i 1983 som oslo kommunes hjelpetilbud for personer med erfaring fra å selge eller bytte sex. Administrativt tilhører Pro Sentret Oslo kommune.

Vi jobber med landsdekkende kunnskapsformidling og veiledning på disse områdene: 

  • Prostitusjonsmarkedet 
  • Årsaker og skadevirkninger til prostitusjon. 
  • Gode helse- og sosialfaglige arbeidsmetoder overfor personer med prostitusjonserfaring 
  • Unge som selger og bytter seksuelle tjenester 

Vi skal ha et forebyggende fokus, et likestillingsperspektiv og følge med på utviklingen i Norge og internasjonalt.  

Kontaktperson

Luca Dalen Espeseth – luca.espseth@vel.oslo.kommune.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *