Sosionomer i Oslo universitetssykehus – Psykososial utredning av nyredonorer (Oslo universitetssykehus)

Om prosjektet

Psykososial utredning av nyredonorer- en gjennomgang av forskningslitteratur/utvikle en kunnskapsbasert retningslinje

Sosionomen har en sentral rolle i den psykososiale utredningen av levende nyredonor (personer som velger å donere nyrer) ved flere av landets sykehus. Det er ingen lik praksis og standard på hvordan dette gjennomføres i dag, og det er behov for å systematisere kunnskap om hva som skal være innholdet i sosionomens kartlegging/vurderingen/oppfølging av nyredonor.

Målet er å utvikle en nasjonal retningslinje/veileder som er kunnskapsbasert og bygger på tilgjengelig forskning. Den vil få stor betydning for kvalitetssikring av sosionomens psykososiale kartlegging, vurdering og oppfølgingen av nyredonorpasienter i Norge. Retningslinjen vil være aktuell for publisering i norsk helsebibliotek.

Data

Det foreligger en del forskning og kunnskap om temaet internasjonalt. Det bør gjennomføres en litteraturgjennomgang med systematiske litteratursøk og gjennomgang av aktuelle kunnskapskilder i henhold til en norsk kontekst.

Aktuelle deltakere vil kunne samarbeide med en «nasjonal ressursgruppe for sosionomer som er ansvarlig for nyredonorutredninger», og som besitter mye erfarings basert kunnskap som vil kunne komplimentere den forskningsbaserte kunnskapen som innhentes.  

Forslag til tema

Aktuelle tema: sosialt arbeid/psykososial arbeid i somatisk sykehus. Sosionomens kartleggings/vurderingskompetanse/ psykososial oppfølging av nyredonor.

Mulig problemstilling; «Hva skal være innholdet i sosionomens psykososiale kartlegging og vurdering av nyredonor?»

Aktuelt for hvilke studieretninger

Prosjektet er særlig aktuelt for studieretningen Sosialt arbeid.

1 – 2 masterstudenter antas å være aktuelle for prosjektet.

Hvem er vi?

Det er ansatt rundt 200 sosionomer i sosionomtjenesten ved Oslo universitetssykehus. De jobber både i somatikken og innen psykisk helse og avhengighet, og yter tjenester til ulike sengeposter, poliklinikker og dagenheter.

Sosionomene i somatikk gir tilbud om psykososiale tjenester som kartlegging, råd, veiledning og støttesamtaler når sykdom og skade rammer pasienter og pårørende. For sosionomene i psykisk helse og avhengighet varierer yrkesrollen mellom behandlingsansvar i tverrfaglige team, miljøterapeutisk arbeid, gruppe- og familiebehandling og individuell behandling.

Undervisning og opplæring til pasienter, pårørende og helsepersonell er en integrert og aktiv del av sosionomenes tjenestetilbud. Yrkesgruppens overordnede mål er å bidra til et helhetlig tverrfaglig behandlingstilbud ved sykehuset, slik at pasienter og deres pårørende bedre kan mestre sin livssituasjon. Sosionomene møter pasienter og pårørende med en høy faglig standard og profesjonalitet.

Mange sosionomer har videreutdanning eller mastergrad i familiebehandling, sosialt arbeid, jus, psykisk helse og rus. Noen sosionomer bidrar også i forsknings- og utviklingsarbeid, og det er svært ønskelig å samarbeide tett med utdanningsinstitusjoner og deres mastergradsstudenter om aktuelle prosjekt.

Kontaktperson

Hanne Synnøve Skedsmo Nilsen – hskedsmo@ous-hf.no

Leder for fagspesifikt nettverk for sosionomer i OUS

Enhetsleder for sosionomer-Rikshospitalet, Seksjon for fysioterapeuter og sosionomer | Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *