Sosionomer i Oslo universitetssykehus – Sosionomens rolle på intensivenheter ved norske sykehus (Oslo universitetssykehus)

Om prosjektet

Det foreligger lite kunnskap om hva sosionomen kan bidra med i forhold til intensivpasienter og deres pårørende på norske sykehus, og det er behov for å utforske sosionomens rolle og systematisere kunnskap om dens innhold og organisering. Med bakgrunn i «Helsepersonellkrisen» er dette en svært tidsaktuell tematikk hvor det fra ulike hold ytres ønsker å involvere sosionomens rolle i større grad på intensivenhetene ved norske sykehus.   

Prosjektet har som mål å resultere i konkrete anbefalinger om sosionomens rolle/oppgavefordeling/organisering på intensivenheter i somatiske sykehus, og vil kunne berøre hensiktsmessig oppgavefordeling mellom faggrupper som et innspill til helsepersonellkrisen. 

Se aktuelle linker for relevante debattinnlegg:
La oss lære av Sverige: Ansett flere sosionomer (Nettavisen)
I Sverige trengs det fem sykepleiere for å bemanne en intensivplass – I Norge dobbelt så mange (Nettavisen)
NSF lederens hasteråd til regjeringen – Opprett flere stillinger nå (Sykepleien)
Slipp sosionomer til på sykehusene (Dagsavisen)

Data

Det foreligger noe forskning og kunnskap om temaet internasjonalt. Det bør gjennomføres systematiske litteratursøk og gjennomgang av aktuelle kunnskapskilder i henhold til en norsk kontekst.  En kvalitativ intervjustudie kan også være relevant med medisinskhelsepersonell (intensivledere) og «intensiv-sosionomer» for detaljerte beskrivelser om rolle/funksjon/mandat.

Observasjon/felt studie ved f.eks svenske sykehus som har lange tradisjoner med «intensivkurator» vil kunne berike datainnsamlingen og overføring av kunnskap om kompetanse og organisering av kuratorvirksomhet på svenske intensivavdelinger.

Aktuelle deltakere vil kunne samarbeide med en «nasjonal ressursgruppe for sosionomer som er ansvarlige for psykososial nyredonorutredning», og som besitter mye erfaringsbasert kunnskap som vil kunne komplimentere den forskningsbaserte kunnskapen som innhentes. Det bør også utforskes om et samarbeid med FO kan være aktuelt.

Forslag til tema

Aktuelle tema: sosialt arbeid/psykososial arbeid i somatisk sykehus. Sosionomens rolle i intensivenheter i somatiske sykehus/ psykososial oppfølging av pasienter og pårørende til akutt/livstruende syke.

Mulige problemstillinger; «Hvilken rolle kan sosionomen ha ved intensivenheter i somatiske sykehus? Hvilke oppgaver og tjenester er aktuelle? Hvordan kan dette avlaste medisinske faggrupper som sykepleier/lege? Hvordan bør rollen organiseres?

Aktuelt for hvilke studieretninger

Prosjektet er særlig aktuelt for studieretningen Sosialt arbeid. 1-2 masterstudenter antas være aktuelle for prosjektet.

Hvem er vi?

Det er ansatt rundt 200 sosionomer i sosionomtjenesten ved Oslo universitetssykehus. De jobber både i somatikken og innen psykisk helse og avhengighet, og yter tjenester til ulike sengeposter, poliklinikker og dagenheter.

Sosionomene i somatikk gir tilbud om psykososiale tjenester som kartlegging, råd, veiledning og støttesamtaler når sykdom og skade rammer pasienter og pårørende. For sosionomene i psykisk helse og avhengighet varierer yrkesrollen mellom behandlingsansvar i tverrfaglige team, miljøterapeutisk arbeid, gruppe- og familiebehandling og individuell behandling.

Undervisning og opplæring til pasienter, pårørende og helsepersonell er en integrert og aktiv del av sosionomenes tjenestetilbud. Yrkesgruppens overordnede mål er å bidra til et helhetlig tverrfaglig behandlingstilbud ved sykehuset, slik at pasienter og deres pårørende bedre kan mestre sin livssituasjon. Sosionomene møter pasienter og pårørende med en høy faglig standard og profesjonalitet.

Mange sosionomer har videreutdanning eller mastergrad i familiebehandling, sosialt arbeid, jus, psykisk helse og rus. Noen sosionomer bidrar også i forsknings- og utviklingsarbeid, og det er svært ønskelig å samarbeide tett med utdanningsinstitusjoner og deres mastergradsstudenter om aktuelle prosjekt.

Kontaktperson

Hanne Synnøve Skedsmo Nilsen – hskedsmo@ous-hf.no

Leder for fagspesifikt nettverk for sosionomer i OUS

Enhetsleder for sosionomer-Rikshospitalet, Seksjon for fysioterapeuter og sosionomer | Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *